Människan

Risker relaterade till människan rör såväl medarbetare som människor i Castellums omvärld.

RISK

 

HANTERING

 

EXPONERING

MÄNNISKAN

 

 

 

PRIORITET: FOKUS

 

UTVECKLING: 

21. Medarbetare
Medarbetare är en av våra viktigaste tillgångar – deras beslut och agerande driver verksamheten. Den stora risken är att misslyckas med att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och ledande befattningshavare med rätt kompetens, vilket kan leda till att Castellum underpresterar.

 

 • Koncerngemensam värdegrund.
 • Öppet och transparent arbetsklimat.
 • Kompetens- och ledarskapsutveckling.
 • Medarbetarundersökning.
 • Successionsplan för nyckelpersoner/ledande befattningar.
 • Marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningar.
 • Analys av personalomsättning.

 

Fel medarbetare på fel plats, missnöjd personal, dåligt ledarskap och en organisation som inte uppmuntrar öppen dialog och stimulerar till utveckling kan leda till att medarbetare inte trivs, underpresterar eller slutar. Missnöjd personal och hög personalomsättning leder till ökade kostnader, sämre kundrelation och minskad intern effektivitet, vilket resulterar i sämre lönsamhet.

 

 

 

 

PRIORITET: BEVAKA

 

UTVECKLING: 

22. Medmänniskan
Castellum bedriver ett aktivt arbete för att minimera risken för att medarbetare, anlitad extern personal eller andra medmänniskor skadas fysiskt eller psykiskt i anslutning till Castellums kontor, projekt eller fastigheter.

 

 • Kontinuerligt arbete enligt Castellums arbetsmiljöhandbok.
 • Löpande uppföljning.
 • Skyddskommitté.
 • Design och arkitektur med människan i fokus för att säkerställa god miljö för hyresgäster, besökare och anställda.
 • Tillhandahåller attraktiva kontor och miljöer där människor trivs och stimuleras för att skapa goda förutsättningar för prestation.

 

Castellum bedriver ett aktivt arbete för att minimera risken att medarbetare, av bolaget anlitad extern personal eller andra medmänniskor skadas i en arbetsplatsrelaterad olycka eller en olycka relaterad till bristande arbetsförhållanden, arbetsmiljö eller arbetssäkerhet.

 

 

 

 

 

Minskad fokusering på riskområdet sedan föregående år.

 

 

 

 

Oförändrad fokusering på riskområdet sedan föregående år.

 

 

 

 

Ökad fokusering på riskområdet sedan föregående år.