Not 16 Goodwill

2016 förvärvades bolag (CORHEI och Norrporten). I samband med förvärven uppstod en goodwill hänförlig till främst skillnaden mellan nominell skatt och beräknad kalkylmässig skatt som tillämpades vid förvärvet. Det som kan medföra en nedskrivning av goodwill är främst en stor nedgång i fastighetsmarknaden eller att fastigheter som ingick i ovan nämnda transaktioner avyttras. Under 2019 avyttrades hela beståndet i Sundsvall, vilket medförde en nedskrivning om 179 mkr. Under samma år förvärvades coworkingbolaget United Spaces, vilket medförde ny goodwill om 211 mkr. Sistnämnda har justerats med 18 mkr under 2020 till följd av ändrad förvärvsanalys.

 

 

Koncern

 

Moderbolag

 

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

Ingående anskaffningsvärde

 

1 691

 

1 659

 

 

Förvärv

 

 

211

 

 

Nedskrivning

 

–18

 

–179

 

 

Bokfört värde

 

1 673

 

1 691