Förändring av eget kapital

 

 

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Koncernen, mkr (not 15)

 

Antal utestående aktier, tusental

 

Aktie-
kapital

 

Övrigt
tillskjutet kapital

 

Valuta-
omäknings-
reserv

 

Valuta-
säkrings-
reserv

 

Innehav utan bestämmande inflytande

 

Balanserad
vinst

 

Totalt eget kapital

Eget kapital 2018-12-31

 

273 201

 

137

 

12 434

 

274

 

–269

 

–2

 

27 175

 

39 749

Utdelning mars och sept 2019 (6,10 kr/aktie)

 

 

 

 

 

 

 

–1 667

 

–1 667

Årets resultat 2019

 

 

 

 

 

 

 

5 650

 

5 650

Övrigt totalresultat 2019

 

 

 

 

92

 

–47

 

 

 

45

Eget kapital 2019-12-31

 

273 201

 

137

 

12 434

 

366

 

–316

 

–2

 

31 158

 

43 777

Utdelning mars och sept 2020 (6,50 kr/aktie)

 

 

 

 

 

 

 

–1 776

 

–1 776

Återköpta egna aktier

 

–170

 

 

 

 

 

 

–28

 

–28

Apportemission

 

4 062

 

2

 

825

 

 

 

 

 

827

Årets resultat 2020

 

 

 

 

 

 

 

5 615

 

56 15

Övrigt totalresultat 2020

 

 

 

 

–216

 

44

 

 

 

–172

Eget kapital 2020-12-31

 

277 093

 

139

 

13 259

 

150

 

–272

 

–2

 

34 969

 

48 243

 

 

 

 

 

 

Fond för verkligt värde

 

 

 

 

Moderbolaget, mkr (not 15)

 

Antal utestående aktier, tusental

 

Aktie-
kapital

 

Reserv-
fond

 

Valuta-
omäknings-
reserv

 

Valuta-
säkrings-
reserv

 

Överkursfond

 

Balanserad
vinst

 

Totalt eget kapital

Eget kapital 2018-12-31

 

273 201

 

137

 

20

 

177

 

–185

 

8 433

 

9 236

 

17 818

Utdelning mars och sept 2019 (6,10 kr/aktie)

 

 

 

 

 

 

 

–1 667

 

–1 667

Årets resultat 2019

 

 

 

 

 

 

 

1 504

 

1 504

Övrigt totalresultat 2019

 

 

 

 

42

 

–21

 

 

 

21

Eget kapital 2019-12-31

 

273 201

 

137

 

20

 

219

 

–206

 

8 433

 

9 073

 

17 676

Utdelning mars och sept 2020 (6,50 kr/aktie)

 

 

 

 

 

 

 

–1 776

 

–1 776

Återköpta egna aktier

 

–170

 

 

 

 

 

 

–28

 

–28

Apportemission

 

4 062

 

2

 

 

 

 

825

 

 

827

Årets resultat 2020

 

 

 

 

 

 

 

1 749

 

1 749

Övrigt totalresultat 2020

 

 

 

 

–108

 

44

 

 

 

–64

Eget kapital 2020-12-31

 

277 093

 

139

 

20

 

111

 

–162

 

9 258

 

9 018

 

18 384