Totalresultat för koncernen

mkr

 

 

 

2020

 

2019

Hyresintäkter

 

 

 

5 438

 

5 265

Serviceintäkter

 

 

 

454

 

452

Intäkter coworking

 

 

 

112

 

104

Intäkter

 

Not 3

 

6 004

 

5 821

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

Not 4

 

–654

 

–711

Underhåll

 

Not 4

 

–145

 

–157

Fastighetsskatt

 

Not 4

 

–371

 

–367

Kostnader coworking

 

Not 4

 

–120

 

–99

Uthyrning och fastighetsadministration

 

Not 4

 

–379

 

–374

Driftsöverskott

 

 

 

4 335

 

4 113

 

 

 

 

 

 

 

Centrala administrationskostnader

 

Not 4

 

–149

 

–163

Förvärvskostnader

 

Not 5

 

–25

 

–9

Finansnetto

 

 

 

 

 

 

Ränteintäkter

 

Not 6

 

6

 

2

Räntekostnader

 

Not 7

 

–792

 

–784

Finansieringsavgift m m, förvärv

 

Not 7

 

–70

 

Leasingkostnad/tomträttsavgäld

 

Not 8

 

–20

 

–22

Förvaltningsresultat inkl förvärvskostnader/finansiella avgifter1)

 

 

 

3 285

 

3 137

varav förvaltningsresultat

 

 

 

3 380

 

3 146

Goodwill, nedskrivning

 

Not 9

 

 

–179

Värdeförändringar

 

Not 10

 

 

 

 

Fastigheter

 

 

 

3 863

 

3 918

Derivat

 

 

 

–120

 

–111

Resultat före skatt

 

 

 

7 028

 

6 765

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell skatt

 

Not 11

 

–247

 

–165

Uppskjuten skatt

 

Not 11

 

–1 166

 

–950

Årets resultat

 

 

 

5 615

 

5 650

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt totalresultat

 

 

 

 

 

 

Poster som kommer att omföras till årets resultat

 

 

 

 

 

 

Omräkningsdifferens utlandsverksamhet m.m.

 

 

 

–216

 

92

Värdeförändring derivat, valutasäkring

 

 

 

44

 

–47

Årets totalresultat2)

 

 

 

5 443

 

5 695

 

 

 

 

 

 

 

Data per aktie (någon utspädningseffekt finns ej, då inga potentiella aktier förekommer)

 

 

 

 

 

 

Genomsnittligt antal aktier, tusental

 

 

 

273 628

 

273 201

Resultat per aktie, kr

 

 

 

20,52

 

20,68

1.

För uträkning se finansiella nyckeltal på Finansiella nyckeltal.

2.

Årets resultat respektive totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.