Revisor

Hans Warén (Photo)

Hans Warén
Castellums revisor

Revisorn väljs av årsstämman och är en oberoende granskare av Castellums räkenskaper, bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisning samt rapport om gröna obligationer och granskar även styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Castellums revisor Deloitte har valts av årsstämman för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Huvudansvarig revisor hos Deloitte är den auktoriserade revisorn Hans Warén.

Revisionsarvoden

tkr

 

2020

 

2019

 

2018

Revisionsuppdrag

 

4 260

 

3 252

 

3 419

Revision utöver revisionsuppdrag

 

2 721

 

1 127

 

626

Övriga tjänster

 

54

 

52

 

624

Totala revisionsarvoden

 

7 035

 

4 431

 

4 669