Agenda för den hållbara staden

Castellum ska vara ett av Europas mest hållbara fastighetsbolag. Inte för att vi ska tjäna på det, utan för att jorden förtjänar det. Lyckligtvis är hållbara affärer också lönsamma affärer.
Det är därför Castellum kan satsa fullt ut på hållbarhet i alla investeringar.

Löpande (Icon)

LÖPANDE MÅLUtfall 2020

 • Planeten (Icon)

  1 % vattenbesparing per år.5)

  –13 %
 • Planeten (Icon)

  1,5 % energieffektivisering per år.5)

  –12 %
 • Framtidssäkring (Icon)

  All nyproduktion och större ombyggnationer ska hållbarhetscertifieras.

  100 %
 • Framtidssäkring (Icon)

  Tillföra ekosystemtjänster i större projekt.

  100 %
Löpande (Icon)

LÖPANDE MÅLUtfall 2020

 • Välbefinnande (Icon)

  <2 % korttidssjukfrånvaro.

  0,9 %
 • Välbefinnande (Icon)

  <3 % långtidssjukfrånvaro.

  1,1 %
 • Uppförande (Icon)

  4 % av medarbetarna ska vara lärlingar.

  2 %6)
 • Uppförande (Icon)

  Skapa arbetstillfällen för ungdomar och långtidsarbetslösa i projekt.

  100 %
 • Uppförande (Icon)

  100 % av medarbetarna ska vara utbildade i vår uppförandekod.

  86 %
2020 (Special)

MÅL ÅR 2020Utfall 2020

 • Planeten (Icon)

  100 % fossiloberoende fordon.

  100 %
2025 (Special)

MÅL ÅR 2025Utfall 2020

 • Planeten (Icon)

  15 % lägre energiförbrukning jmf 2015.

  –15 %
 • Planeten (Icon)

  100 solcellanläggningar i solcellsprogrammet 100 på Sol.

  39 st
 • Framtidssäkring (Icon)

  50 % av fastigheterna i kvm ska vara miljöcertifierade.

  39 %
 • Välbefinnande (Icon)

  40–60 % jämställt i samtliga yrkeskategorier.1)

  kvinnor 40 %
 • män 60 %
 • Välbefinnande (Icon)

  20 % av medarbetarna ska ha internationell bakgrund.

  8 %2)
2030 (Special)

MÅL ÅR 2030Utfall 2020

 • Planeten (Icon)

  Netto-noll koldioxidutsläpp – godkänt av Science Based Target enligt följande färdplaner:

  • Netto-noll inom Fastighets­förvaltning (Scope 1 & 2).

   1,0 kg3) CO2e/kvm
  • Netto-noll inom Projektutveckling (Scope 3).

   4)
 • Planeten (Icon)

  100 % icke-fossil energi.

  95 %

1. Fullständig redogörelse på sidan Fokusområde välbefinnande.
2. Mäts årsvis.
3. Väl under målet om 1,3 kg/CO2e/kvm.

4. Redovisas första gången vid utgången av år 2021.
5. I lika-för-lika-portföljen
6. Projektet pausat p.g.a. coronapandemin.

Läs mer

 • PLANETEN

  Vi ska på ett ansvarsfullt och effektivt sätt minska resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till den globala uppvärmningen.

 • FRAMTIDSSÄKRING

  Vi ska skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld under förändring.

 • VÄLBEFINNANDE

  Vi ska främja hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning.

 • UPPFÖRANDE

  Vi ska bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot samhället och våra intressenter.

Ett av de mest hållbara fastighetsbolagen i Europa

Castellums hållbarhetsarbete är en integrerad och naturlig del av verksamheten. Castellum ska över tid vara det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa och aktivt bidra till en hållbar utveckling. Bolaget betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav och strävar efter ständiga förbättringar med tydliga mål i syfte att främja en hållbar utveckling. Castellum ska som ansvarsfull samhällsutvecklare vara med och driva utvecklingen framåt.

Hållbarhetsarbetet präglar hela verksamheten

Verksamheten ska bidra till en hållbar utveckling och hållbarhetsmålen ska vara integrerade i verksamheten och ge konkreta resultat. Arbetet präglar hela verksamheten, såväl ägande, förvaltning och utveckling av fastighetsportföljen som kundrelationer, medarbetare och finansiering. Att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för bolagets framgång och driver lönsamhet och långsiktigt aktieägarvärde. Castellums agerandet ska kännetecknas av hög kompetens, god affärsmoral och ansvarskännande.

Fokusområden och ambitiösa mål

Castellums hållbarhetsagenda den hållbara staden är indelad i fyra fokusområden: planeten, framtidssäkring, välbefinnande och uppförande. Fokusområdena ser till att Castellum bedriver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och skapar långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv. Läs mer om Fokusområdena.

Castellum har satt upp totalt 18 olika mätbara delmål som följs upp och rapporteras årligen. Under året gav en enig styrelse dessutom klartecken till att implementera konkreta färdplaner med tydliga etappmål och åtgärder för att nå fram till noll koldioxidutsläpp senast år 2030.

På nästa sida presenteras utfallet på de mål som finns kopplade till respektive fokusområde.

FN:S Globala hållbarhetsmål

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antogs 17 globala mål som fram till 2030 ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. En kartläggning och analys har genomförts inom bolaget med hjälp av externa experter för att kartlägga vilka av FN:s globala hållbarhetsmål som Castellum har starkast beröringspunkter med. Dessa bedömdes vara mål nummer 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 och 13. Under 2017 arbetades målen in i Castellums hållbarhetsstrategi ”Castellums agenda för den hållbara staden 2030”.

Mål 1: Ingen fattigdom

Inga former av fattigdom får finnas någonstans

Mål 2: Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Mål 4: God utbildning för allan

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

Mål 5: Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

Mål 7: Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser*

Mål 14: Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

Mål 17: Partnerships for the goals

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Sustainable development