En arbetsplats där medarbetarna mår bra

Under fokusområde välbefinnande är målet att främja hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning där jämställdhet och mångfald är viktiga förutsättningar. Med syfte att underlätta för medarbetarna att få ihop livspusslet introducerades under året möjligheten till ett mer flexibelt arbetsliv med visionen ”Jobba var du vill, när du vill”. Förhoppningen är att främja medarbetarnas hälsa och välbefinnande och samtidigt bidra till ökad produktivitet.

Fokusområde Välbefinnande (Icon)

Fokusområde välbefinnande

Inriktning

Vi ska främja hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning.

Mål

 • Jämställt i samtliga yrkeskategorier till 2025.
 • <2 % kortidssjukfrånvaro.
 • <3 % långtidssjukfrånvaro.
 • 20 % av Castellums medarbetare ska år 2025 ha internationell bakgrund för att närmre spegla samhällets sammansättning.

Utfall

Följande fördelning avseende jämställdhet:

 • Koncernledning: 50 % kvinnor, 50 % män.
 • Regionala ledningsgrupper: 36 % kvinnor, 64 % män.
 • Förvaltning/kundvård: 35 % kvinnor, 65 % män.
 • Projekt- och affärsutveckling: 23 % kvinnor, 77 % män.
 • Stödfunktioner: 66 % kvinnor, 34 % män.
 • 0,9 % kortidssjukfrånvaro.
 • 1,1 % långtidssjukfrånvaro.
 • 8 % (6) av Castellums medarbetare har internationell bakgrund.

För mer detaljerad information se sidan Fokus på mångfald och jämställdhet.

Värdegrunden ger vägledning i vardagen

Castellums strategiska riktning har samlats i bolagets strategiplan som löper över tre år. Koncernledningen är ytterst ansvarig för strategiplanen, vilken har presenterats för och antagits av styrelsen. Strategiplanen innehåller bolagets övergripande strategier och mål samt en handlingsplan för de kommande tre åren, där arbetet med Castellums kultur och värdegrund är en viktig del. Värdegrunden, Castellumandan, ger vägledning i vardagen och olika arbetssituationer kring vad man kan förvänta sig av en medarbetare på företaget och hur man ska agera internt mot varandra.

Permanent flexibilitet för alla anställda

Under visionen ”Jobba var du vill, när du vill” får Castellums medarbetare friheten att utföra sina arbetsuppgifter på det sätt som de själva föredrar för att lättare kunna hantera livspusslet. Hela arbetslivet står inför en omdaning som Castellum anser sig möta bäst genom att praktisera förändringen på sig själva.

Frågor om distansarbete, flexibilitet och balans mellan jobb och fritid har länge funnits på agendan. När pandemin bröt ut införde bolaget distansarbete som standard för de flesta medarbetare och har nu öppnat upp för en fortsatt övergång till ett mer flexibelt arbetsliv.

En arbetsplats där medarbetarna mår bra

Hälsa och säkerhet och en god arbetsmiljö är prioriterat inom Castellum. Målsättningen är en hälsosam och olycksfri arbetsplats. Genom ett strukturerat arbetssätt arbetar bolaget proaktivt för att undvika arbetsrelaterade olyckor och ohälsa och förebygga risker.

Castellum värnar om medarbetarna och arbetar med friskvård genom aktiviteter och friskvårdsbidrag samt erbjuder regelbunden hälsoundersökning och en förmånlig sjukvårdsförsäkring. Friskvård sker i både förebyggande och rehabiliterande med syfte att främja fortsatt välmående. Korttidssjukfrånvaron är fortsatt låg och motsvarar 1 % (1) varav 1 % (1) för kvinnor och 1 % (1) för män. Den totala sjukfrånvaron var fortsatt låg, 2,0 % (2,9).

Castellum värnar om både medarbetare och leverantörer och har ett ansvar för att ingen blir fysiskt eller psykiskt sjuk eller skadas p.g.a. sitt arbete. Bolaget arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra arbetsmiljön i hela koncernen. Castellum har en uppförandekod för leverantörer där krav ställs på att leverantörerna ska leva upp till samma krav som bolaget ställer på sig själv.

Förekomsten av samtliga arbetsskador är mycket låg och motsvarar 1,2 % skador per 200 000 arbetade timmar. Under året har arbetsskador hos medarbetarna bestått av klämskada, stukning och benskada samt skador vid transport från och till arbetet. Även för Castellums leverantörer är siffran låg och under året har sex arbetsskador rapporterats. Följande typer av arbetsskador har under året uppstått hos leverantörer: fallolyckor, skärsår, benbrott, klämskada och brännskada. Inga betydande säsongsvariationer av antal anställda finns i verksamheten.

413 Anställda vid årets utgång varav

 • 162 kvinnor och 251 män.
 • 404 heltids- och 9 deltidsanställda.
 • 411 tillsvidareanställda och 2 visstidsanställda.
 • Andelen anställda med kollektivavtal var 100 %.

Castellums värdeord

 • Personliga
 • Passionerade
 • Proaktiva
 • Pålitliga

Viktiga arbetsområden

 • Stötta organisationens ledare med att utveckla organisation och medarbetare.
 • Säkra rätt kompetens nu och för framtiden.
 • Utveckla ledarskapet och kulturen
 • Verka för att Castellum är en modern och attraktiv arbetsgivare.

Fokus på mångfald och jämställdhet

För Castellum är mångfald och jämställdhet viktigt. Mål kring dessa områden finns framtagna och är en del av koncernens hållbarhetsagenda, ”Den hållbara staden”. Dessa innebär att Castellum 2025 ska ha uppnått en långsiktig jämn könsfördelning på ledande positioner och samtliga yrkeskategorier (40–60 %) samt att andelen medarbetare med internationell bakgrund ska öka för att långsiktigt spegla samhällets sammansättning.

För närvarande finns det god representation avseende jämställdhet på styrelse- och koncernledningsnivå i bolaget. Totalt sett var andelen kvinnor vid årsskiftet i bolaget 40 % (39). För att bli ett mer jämställt bolag finns riktlinjer med konkreta handlingsplaner för jämställdhet och mångfald.

Idag råder det i vissa yrkesgrupper en relativt stor obalans, medan andra yrkesgrupper uppnår jämställdhetsmålet med god marginal.

Som en del i Castellums mångfaldsarbete ingår jämställda löner. Som kan utläsas i tabellen på EPRA: Sociala indikatorer är lönerna inom ramen för vad som anses jämställda. Detta bevakas kontinuerligt och om löneskillnader kan kartläggas som beror på kön sker åtgärder omgående.

Samarbeten och initiativ

Castellum deltar i praktikprogrammet Jobbsprånget som drivs av IVA (Kungliga Ingenjörs- och Vetenskapsakademien), där nyanlända akademiker med uppehållstillstånd får möjlighet att under fyra månader praktisera i näringslivet.

Castellum har under året inlett ett samarbete med My Dream Now. Samarbetet ger bolagets medarbetare möjlighet att engagera sig som mentorer och klasscoacher för elever i grundskola och gymnasium.

Under året har majoriteten av Castellums medarbetare genomgått en e-learningutbildning kring mångfald och jämställdhet. Utbildningen är framtagen internt och är obligatorisk för alla nya medarbetare.

Jämställdhet inom Castellum 2020
Jämställdhet inom castellum 2020 (Bar Graph)

Högt engagemang, tydlighet och förväntan

I slutet av året introducerades en ny medarbetarundersökning, Castellum Experience. I form av en pulsmätning mäts nivån på engagemang. Engagemang innefattar tydlighet och energi, ”En engagerad medarbetare vet vad hen ska göra för att bidra till företagets mål (tydlighet) och har ork, kraft och lust (energi) att göra det.” Mätningen sker varje månad och består av ett fåtal frågor. Syftet med kontinuerliga mätningar är att snabbt kunna identifiera behov av korrigerande insatser och att kunna följa trender.

Efter den första mätningen ser engagemangindex bra ut med ett resultat som hamnar strax över benchmark.

Castellum arbetar med såväl kompetensutveckling som en motiverande arbetssituation för att skapa engagemang och trivsel.

Medarbetarsamtal ska genomföras årligen för att sätta och följa upp mål samt fastställa behov av kompetensutveckling. Under 2020 har 93 % (78) av alla medarbetare haft medarbetarsamtal, varav 89 % kvinnor och 95 % män.

Anledningen till att alla medarbetare inte har haft medarbetarsamtal under 2020 beror främst på en större mängd nyanställda, vilka ännu inte haft sitt första medarbetarsamtal.

Att stärka koncernen genom ett ständigt förbättringsarbete, s.k. best practice, är en kontinuerlig process. Inom koncernen sker ett gemensamt utvecklingsarbete samt erfarenhetsutbyte mellan regionerna för att göra kompetens tillgänglig i hela organisationen. De gemensamma utvecklingsgrupperna ger förutsättningar för fortsatt förbättring och i grupperna ingår deltagare som representerar samtliga regioner. Grupperna diskuterar regelbundet frågor inom specifika områden såsom uthyrning, IT, drift, projektutveckling, hållbarhet, kommunikation, inköp och personal.

Arbetet i dessa projektgrupper har blivit en central del av det interna utvecklingsarbetet som drivs inom koncernen. I dessa sammanhang drar bolaget nytta av den nya organisationsstrukturen som lämpar sig mycket väl för denna typ av samarbete. I koncernen finns även ett intranät där erfarenheter och kunskap enkelt kan delas mellan medarbetare oavsett geografisk hemvist.

På Castellum bedrivs kompetensutveckling såväl internt som externt. Kompetensutveckling har en bred definition inom Castellum. Det kan vara utbildning som är anpassad till respektive medarbetares arbetsuppgifter, men även utbildning inom områden som koncernen fokuserar på. Totalt under året har 7 913 utbildningstimmar genomförts på Castellum, vilket innebär ca 19 timmar per medarbetare.

Mångfald inom Castellum efter REGION 2020
Mångfald inom castellum efter region 2020 (Bar Graph)

Källa: SCB
Andel anställda med utländsk bakgrund i Castellum 2019 jämfört med utländsk bakgrund i befolkningen 20–67 år på samma ort som respektive regionhuvudkontor.

Så bidrar Castellum till att minska ungdomsarbetslösheten

Genom samverkan mellan skola och arbetsliv vill My Dream Now ge ungdomar inspiration att visualisera framtida yrkesval och en väg in i arbetslivet.

– Castellum är en av våra partners och genom att erbjuda sina medarbetare att vara klasscoacher så bidrar de till att minska segregation och ungdomsarbetslöshet. Det är också ett sätt att arbeta för social hållbarhet samtidigt som det skapar stolthet ger ett mervärde för medarbetarna, säger Jonas Bygdeson, vd och grundare My Dream Now.

De som medverkat som klasscoach ser det som mycket positivt och ett sätt att bidra till något meningsfullt och samhällsnyttigt.

– Det gör oss till en attraktiv arbetsgivare och stärker vårt varumärke. Samtidigt hoppas vi att fler ungdomar ska få upp ögonen för alla spännande jobb inom fastighetsbranschen och att de söker sig till oss i framtiden eftersom vi ser ett ökat behov av kompetensförsörjning inom vår sektor, säger Helena Skoglund, HR.