Välbefinnande

Fokusområdets inriktning

Vi ska främja hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning.

Mål

 • Jämställt i samtliga yrkeskategorier till 2025.
 • <2% kortidssjukfrånvaro.
 • <3% långtidssjukfrånvaro.
 • 20% av Castellums medarbetare ska år 2025 ha internationell bakgrund för att närmre spegla samhällets sammansättning.

Utfall

 • Följande fördelning avseende jämställdhet:
  • Koncernledning: 50% kvinnor, 50% män
  • Regionala ledningsgrupper: 34% kvinnor, 66% män
  • Förvaltning/kundvård: 28% kvinnor, 72% män
  • Projekt- och affärsutveckling: 35% kvinnor, 65% män
  • Stödfunktioner: 63% kvinnor, 37% män
   För mer detaljerad information se diagram Jämställdhet inom Castellum 2019.

Arbetsmiljö

Castellum värnar om både anställda och leverantörer och har ett ansvar för att ingen blir fysiskt eller psykiskt sjuk eller skadas på grund av sitt arbete. Vi arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra arbetsmiljön i hela koncernen. Castellum har även en uppförandekod för leverantörer, där kravs ställs på att de ska leva upp till samma krav som vi ställer på oss själva avseende arbetsmiljö. Under året har 18 arbetsrelaterade olyckor inrapporteras, varav 7 stycken berörde Castellums medarbetare. Den totala sjukfrånvaron var fortsatt låg, 2,9% (3,8%).

För att nå koncernens tuffa hållbarhetsmål om netto-noll koldioxidutsläpp 2030 samt en fossiloberoende fordonsflotta 2020 är det nödvändigt att Castellums medarbetare prioriterar hållbara resor och möten.

Enligt Castellums riktlinjer finns bland annat följande krav:

 • Resor <45 mil ska i första hand bokas med tåg.
 • Miljökrav ställs på samtliga resor, exempelvis ska miljöbil väljas vid taxibokning.
 • Klimatkompensation kommer ske årsvis för samtliga av koncernens resor.
Mångfald inom Castellum efter region 2019
Mångfald inom castellum efter region 2019 (Bar Graph)

Andel anställda med utländsk bakgrund i Castellum 2019 jämfört med utländsk bakgrund i befolkningen 20–67 år på samma ort som respektive regionhuvudkontor. Källa: SCB

Jämställdhet inom Castellum 2019
Jämställdhet inom castellum 2019 (Bar Graph)

Jämställt innebär en fördelning i intervallet 40–60%. Gröna markeringar är föremål för måluppföljning enligt Castellums hållbarhetsstrategi. Handlingsplaner planeras årsvis av HR-avdelning och fokus är de minst jämställda och större yrkesgrupperna, vilket följs upp på detaljerad nivå ex v inom förvaltning/kundvård.