Hyresmarknad – kontor

Efter många år av hög efterfrågan och lågt utbud på kontor har osäkerheten under 2020 ökat på marknaden till följd av coronapandemin, vilket har medfört en minskad take-up. De långsiktiga effekterna av covid-19 på hyres- och vakansnivåer är för tidigt att uttala sig om, men det kan konstateras att Castellum gick i krisen med historiskt låga vakanser och rekordhöga hyresnivåer i samtliga marknader, samtidigt som bolaget har fortsatt offerera kontorsytor på samma hyresnivåer som före pandemin. Marknadshyrorna bedöms under 2020 generellt varit stabila till något sjunkande.

Stockholm–Norr

Hyrorna i Stockholm CBD har haft bland den starkaste utvecklingen i Europa under senaste 5-årsperioden. I och med coronapandemin har osäkerheten ökat, dock är det fortsatt låg vakansgrad och lågt utbud. I CBD är vakansgraden ca 2,5 % och snitthyran bedöms till ca 7 100 kr/kvm, medan topphyran i enstaka kontrakt i de bästa lägena uppgår till över 9 500 kr/kvm.

Hyresmarknaden i Uppsala och Gävle har varit stabil under 2020.

Väst

I Göteborg har hyresnivåerna varit relativt stabila. I CBD är vakansgraden ca 3,5 % och snitthyran bedöms till ca 2 900 kr/kvm, medan topphyran uppgår till ca 3 700 kr/kvm.

I Halmstad och Borås har hyrorna för kontor varit relativt oförändrade under året.

Öresund

I Malmö har hyrorna varit stabila till något minskande under 2020. I CBD är vakansgraden ca 5 % och snitthyran bedöms till ca 2 500 kr/kvm, medan topphyran uppgår till ca 3 500 kr/kvm.

I Lund och Helsingborg har hyresnivåerna varit relativa stabila.

Mitt

Hyresnivåerna i regionstäderna i region Mitt har under 2020 generellt varit stabila. Detta är i linje med hur det har sett ut historiskt under konjunkturnedgångar där hyresnivåerna generellt har uppvisat en lägre volatilitet i regionstäder jämfört med storstäder.

Köpenhamn

I Köpenhamn har kontorsmarknaden hittills klarat coronapandemin bra vilket visat sig i en hyresökning om ca 2–3 % i CBD under 2020.

Helsingfors

Hyran för kontor i CBD i Helsingfors har varit oförändrad under 2020 med en stabil vakansgrad. Efterfrågan börjar återhämta sig och hyresgäster söker framförallt flexibla fastigheter i de bästa lägena.

Nyproduktion kontor Nyproduktion kontor (Bar Graph)

Källa: Newsec

Hyresnivåer och vakansgrad storstäderna Hyresnivåer och vakansgrad storstäderna (Bar Graph)

Källa: Newsec, JLL