Valberedning

Årsstämman 2020 beslutade att en valberedning skulle inrättas inför 2021 års årsstämma för att framlägga förslag till antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter inklusive styrelseordförande, förslag till val av revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt modell för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2022.

Valberedningens förslag ska offentliggöras senast i samband med kallelsen till årsstämman och aktieägare ges möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Vid årsstämman 2020 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2021 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av var och en av de fyra största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2020.

Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av Patrik Essehorn utsedd av Rutger Arnhult genom bolag, Vincent Fokke utsedd av Stichting Pensioenfonds ABP, Magnus Strömer (som har ersatt Johannes Wingborg), utsedd av Länsförsäkringar Fonder, Christina Tillman, utsedd av Corem Property Group samt styrelsens ordförande Charlotte Strömberg. Patrik Essehorn är valberedningens ordförande. När valberedningen konstituerade sig representerade valberedningens ledamöter tillsammans ca 26,4 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget.