Risker, exponering och riskhantering

Castellum definierar risk som en osäkerhetsfaktor vilken kan påverka företagets förmåga att uppnå sitt mål. Riskhantering syftar till att skapa en balansgång mellan önskan om att begränsa risk och uppnå målsättning. För att kunna uppskatta effekten av identifierade risker sker en intern riskgradering där varje enskild risk bedöms, både ur perspektivet påverkan och sannolikhet. Denna process avgör om risken bör bevakas extra (bevaka), åtgärder vidtas (fokus) eller om den kan hanteras via sedvanlig översyn och förvaltning (översyn). Castellum gör årligen en riskkartläggning där bolagets alla risker bedöms utifrån sannolikhet, påverkan, prioritet och utveckling. Riskerna analyseras på kort och medellång sikt för en period om upp till 10 år.

Under de senaste åren har även Castellum arbetat med att analysera olika framtida klimatrelaterade risker och möjligheter på längre sikt, fram till år 2050.

För att underlätta riskhanteringen har Castellum valt att klassificera riskerna i följande kategorier:

  • Omvärld – risker till följd av påverkan av externa faktorer och händelser.
  • Strategiska risker – risker förknippade med anseende eller ägandet av Castellums fastighetsportfölj.
  • Operativa risker – risker förknippade med den löpande förvaltningen av Castellums fastighetsinnehav.
  • Hållbarhets- och klimatrisker – risker förknippade med miljö, socialt ansvar och/eller ansvarsrisker.
  • Människan – risker förknippade med våra medarbetare och medmänniskor i och omkring våra fastigheter.
  • Finansiell risk – risker i Castellums finansiering och rapportering.

RISKKATEGORI

 

RISK

 

PÅVERKAN

 

SANNOLIKHET

 

PRIORITET

 

FÖRÄNDRING

OMVÄRLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makroekonomiska risker

 

1. Makro – kris

 

Allvarlig

 

Trolig

 

Fokus

 

Kriser

 

2. Kriser

 

Mellan

 

Trolig

 

Fokus

 

Förändrade regelverk

 

3. Förändrat regelverk

 

Mellan

 

Säker

 

Fokus

 

 

 

4. Regelefterlevnad

 

Allvarlig

 

Möjlig

 

Fokus

 

STRATEGISKA RISKER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsportföljens sammansättning

 

5. Fastighetsportföljens sammansättning

 

Stor

 

Ovanlig

 

Bevaka

 

 

 

6. Obsolet produkt/fastighet

 

Mellan

 

Trolig

 

Bevaka

 

 

 

7. Storlek – för stor på en delmarknad/stad

 

Mindre

 

Ovanlig

 

Översyn

 

Anseende

 

8. Varumärke

 

Stor

 

Låg

 

Bevaka

 

 

 

9. Digitalisering

 

Mellan

 

Möjlig

 

Bevaka

 

Investeringar

 

10. Investeringar

 

Stor

 

Trolig

 

Fokus

 

 

 

11. Strategiskt företagsförvärv

 

Allvarlig

 

Möjlig

 

Fokus

 

Värdeförändringar

 

12. Värdeförändringar – fastighet

 

Allvarlig

 

Säker

 

Fokus

 

OPERATIVA RISKER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyresintäkter

 

13. Hyresintäkter

 

Mellan

 

Möjlig

 

Fokus

 

 

 

14. Missnöjda kunder/hyresgäster

 

Allvarlig

 

Låg

 

Fokus

 

Fastighetskostnader

 

15. Fastighetskostnader

 

Oväsentlig

 

Möjlig

 

Översyn

 

Skatt

 

16. Skatt

 

Stor

 

Låg

 

Översyn

 

HÅLLBARHETSRISKER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållbarhet

 

17. Operativa miljörisker

 

Allvarlig

 

Låg

 

Fokus

 

 

 

18. Risker hänförliga till klimatförändringen

 

Mellan

 

Möjlig

 

Bevaka

 

 

 

19. Brott mot uppförandekod

 

Allvarlig

 

Låg

 

Fokus

 

 

 

20. Ansvarsrisk

 

Stor

 

Möjlig

 

Bevaka

 

MÄNNISKAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Människan

 

21. Medarbetare

 

Allvarlig

 

Trolig

 

Fokus

 

 

 

22. Medmänniskan

 

Allvarlig

 

Trolig

 

Bevaka

 

FINANSIELL RISK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiering

 

23. Finansiering

 

Allvarlig

 

Möjlig

 

Fokus

 

Rapportering

 

24. Rapportering

 

Allvarlig

 

Ovanlig

 

Fokus

 

Värdeförändringar

 

25. Värdeförändringar – derivat

 

Mellan

 

Trolig

 

Bevaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minskad fokusering på riskområdet sedan föregående år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oförändrad fokusering på riskområdet sedan föregående år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökad fokusering på riskområdet sedan föregående år.