Not 11 Inkomstskatter

Redovisad skatt uppgår till 1 413 mkr (1 115) varav 247 mkr (165) är aktuell skatt. Aktuell skatt har beräknats utifrån en nominell skattesats om 21,4 % och uppskjuten skatt utifrån den lägre skattesats som gäller för Sverige från och med 2021 (20,6 %). Aktuell skatt utgår från årets skattepliktiga resultat vilket är lägre än redovisat resultat. Detta beror främst på möjligheten att nyttja skattemässiga avskrivningar på fastigheter, skattemässigt direktavdrag för vissa ombyggnationer på fastigheter vilka aktiverats redovisningsmässigst, skattefria försäljningar av fastigheter samt befintliga underskottsavdrag. Uppskjuten skatt är en avsättning för den skatt som framgent ska betalas vid en direktförsäljning av fastigheterna, då återläggning av skattemässiga avskrivningar och avdragna investeringar görs.

Svensk redovisningslagstiftning tillåter inte redovisning av fastigheter till verkligt värde i juridisk enhet, varför värdeförändring på fastigheter enbart sker på koncernnivå och därmed inte påverkar beskattningen. Vissa typer av finansiella instrument, såsom ränteswappar, får värderas till verkligt värde i juridisk enhet. I Castellums fall omfattas värdeförändringar på sådana instrument i de under år 2019 införda ränteavdragsbegränsningsreglerna i Sverige.

Betald skatt uppkommer till följd av att befintliga underskottsavdrag är inlåsta och därmed inte kan nyttjas inom hela koncernen.

 

 

Underlag 2020

 

Underlag 2019

Skatteberäkning i koncernen

 

Aktuell skatt

 

Uppskj skatt

 

Aktuell skatt

 

Uppskj skatt

Förvaltningsresultat

 

3 380

 

 

 

3 146

 

 

Ej avdragsgill ränta

 

174

 

 

 

190

 

 

Skattemässigt avdragsgilla

 

 

 

 

 

 

 

 

avskrivningar

 

–1 319

 

1 319

 

–1 166

 

1 166

ombyggnationer

 

–392

 

392

 

–658

 

658

Övriga skattemässiga justeringar

 

–439

 

165

 

–142

 

190

Skattepliktigt förvaltningsresultat

 

1 404

 

1 876

 

1 370

 

2 014

Försäljning fastigheter

 

3

 

–181

 

 

–2 273

Värdeförändring fastigheter

 

 

3 712

 

 

4 276

Väredförändring derivat

 

 

 

 

Skattepl. res. före underskottsavd.

 

1 407

 

5 407

 

1 370

 

4 017

Underskottsavdrag, ing. balans

 

–854

 

854

 

–1 081

 

1 081

Tidigare ej aktiv. underskottsavd.

 

 

 

–370

 

370

Underskottsavdrag, utg. balans

 

603

 

–603

 

854

 

–854

Skattepliktigt resultat

 

1 156

 

5 658

 

773

 

4 614

Skatt enligt resultaträkning

 

–247

 

–1 166

 

–165

 

–950

Underskottsavdrag utgörs av tidigare års skattemässiga förluster. Förlusterna, som inte är tidsbegränsade, rullas vidare till nästkommande år och nyttjas genom kvittning mot framtida skattemässiga vinster. Kvarvarande underskottsavdrag är beräknade till 603 mkr.

Den totala skatten kan avvika från nominell skatt i de fall det finns redovisade intäkter/kostnader som inte är skattepliktiga/avdragsgilla eller till följd av andra typer av skattemässiga justeringar. Castellums redovisade skatt är lägre än nominell skatt. Den effektiva skatten på årets förvaltningsresultat, oaktat nyttjande av underskottsavdrag, uppgår till 9 %.

 

 

Koncern

 

Moderbolag

Skattekostnad/intäkt

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

Redovisat resultat före skatt

 

7 028

 

6 765

 

1 764

 

1 502

Skatt enligt gällande skattesats

 

–1 448

 

–1 394

 

–377

 

–309

Skatteeffekt p.g.a.:

 

 

 

 

 

 

 

 

ej skattepliktig utdelning

 

 

 

401

 

297

ej avd.gill nedsk. aktier, koncern

 

 

 

–14

 

–11

ej skattepl. rever. nedskr. aktier koncern

 

 

 

 

53

ej avd.gill ränta/värdeförä derivat

 

–61

 

–62

 

–28

 

–26

ej skattepl förs fast/koncernbolag

 

30

 

394

 

 

övriga skattemässiga justeringar

 

66

 

–53

 

3

 

–2

Redovisad skattekostnad/intäkt

 

–1 413

 

–1 115

 

–15

 

2