Not 26 Andelar i koncernföretag

Direktägda dotterbolag redovisas i tabellen nedan. Övriga i koncernen ingående bolag framgår av respektive dotterbolags årsredovisning. Under året har United Spaces förvärvats.

Direktägda dotterbolag

 

Org.nr.

 

Säte

 

Kapitalandel

 

Bokfört värde

Castellum Stockholm AB

 

556002-8952

 

Stockholm

 

100 %

 

4 854

Castellum Mitt AB

 

556121-9089

 

Örebro

 

100 %

 

5 507

Castellum Väst AB

 

556122-3768

 

Göteborg

 

100 %

 

3 579

Castellum Öresund AB

 

556476-7688

 

Malmö

 

100 %

 

4 953

Castellum Norr AB

 

556594-3999

 

Sundsvall

 

100 %

 

978

United Spaces Offices AB

 

556668-1069

 

Stockholm

 

100 %

 

237

Fastighets AB Regeringsgatan

 

556571-4051

 

Göteborg

 

100 %

 

6

Fastighets AB Regeringsgatan 3

 

559154-9828

 

Göteborg

 

100 %

 

3

Castellum Projektutveckling AB

 

559249-3430

 

Göteborg

 

100 %

 

3

Lindstrom Invest Oy

 

1712795-6

 

Helsingfors

 

100 %

 

833

Castellum Innovation AB

 

559110-6538

 

Göteborg

 

100 %

 

4

Summa

 

 

 

 

 

 

 

20 957

Principer för konsolidering av koncernbolag framgår av redovisningsprinciperna.

 

 

Moderbolag

Andelar koncernföretag

 

2020

 

2019

Ingående anskaffningsvärde

 

20 147

 

19 678

Förvärv

 

833

 

211

Lämnat aktieägartillskott

 

47

 

56

Reversering av tidigare gjord nedskrivning

 

 

255

Nedskrivning

 

–70

 

–53

Utgående anskaffningsvärde/bokfört värde

 

20 957

 

20 147