Not 4 Kostnader

Direkta fastighetskostnader uppgick till 1 170 mkr (1 235), motsvarande 279 kr/kvm (292). I beloppet ingår såväl direkta fastighetskostnader (kostnader för drift, underhåll, tomträttsavgäld och fastighetsskatt), som indirekta fastighetskostnader (uthyrning och fastighetsadministration). Vidare ingår kostnader för coworking till 120 mkr (99).

Utveckling kostnader, mkr

 

2020

 

2019

 

Förändring %

Jämförbart bestånd

 

1 048

 

1 119

 

–6,3 %

Projektfastigheter

 

61

 

51

 

Transaktion

 

61

 

65

 

Direkta fastighetskostnader

 

1 170

 

1 235

 

–5,3 %

Coworking

 

120

 

99

 

Fastighetsadministration

 

379

 

374

 

Centraladministration

 

149

 

163

 

Kostnader

 

1 818

 

1 871

 

–2,8 %

Driftskostnader

I driftskostnader ingår kostnader för bl.a. el, värme, vatten, fastighetsskötsel, renhållning, försäkring, hyresförlust samt fastighetsspecifik marknadsföring. Merparten av kostnaderna vidaredebiteras hyresgästerna i form av tillägg till hyran. Avseende lager- och logistikfastigheter står, i flertalet fall, hyresgästerna själva direkt för merparten av driftskostnaderna. Driftskostnaderna uppgick till 654 mkr (711 ), motsvarande 155 kr/kvm (166). Driftskostnaderna, som bedöms ligga på en för verksamheten normal nivå, är väderleksberoende vilket innebär att de varierar mellan såväl olika år som årstider. I driftskostnaderna ingår hyresförluster med 19 mkr (13), motsvarande 0,0 % av hyresintäkterna.

Underhållskostnader

Underhållskostnaderna består av löpande åtgärder för att vidmakthålla fastighetens standard och tekniska system. Underhållet uppgick till 145 mkr (157), vilket innebär 38 kr/kvm (38).

Fastighetsskatt

Koncernens fastighetsskatt uppgick till 371 mkr (367) motsvarande 86 kr/kvm (88). Fastighetsskatten är en statlig skatt baserad på fastighetens taxeringsvärde. Skattesatsen för 2020 var 1,0 % på taxeringsvärdet för kontor/handel och 0,5 % för lager/logistik. Stor del av fastighetsskatten vidaredbiteras kund.

Uthyrning och fastighetsadministration

Koncernens kostnader för uthyrning och fastighetsadministration uppgick 2020 till 379 mkr (374), vilket innebär 90 kr/kvm (92). Med uthyrning och fastighetsadministration avses indirekta kostnader för löpande fastighetsförvaltning såsom kostnader för såväl uthyrningsverksamhet, hyresförhandling, hyreskontrakt, hyresdebitering och hyreskrav som redovisning samt kostnader för projektadministration och avskrivningar på inventarier och installationer i dotterbolag. Av kostnaderna utgör 220 mkr (202) ersättningar till anställda och 21 mkr (12) avskrivningar på inventarier.

Sammanfattning fastighetskostnader

Nedan visas fastighetsrelaterade kostnader kr/kvm fördelade per kategori och kostnadsslag.

 

 

Kontor

 

Samhällsfastighet

 

Lager/logistik

Fastighetskostnader, kr/kvm

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

Driftskostnader

 

208

 

217

 

173

 

185

 

93

 

102

Underhåll

 

56

 

49

 

35

 

42

 

18

 

23

Fastighetsskatt

 

130

 

135

 

112

 

106

 

28

 

29

Direkta fastighetskostnader

 

394

 

401

 

320

 

333

 

139

 

154

 

 

Handel

 

Lätt industri

 

Totalt

Fastighetskostnader, kr/kvm

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

Driftskostnader

 

134

 

149

 

98

 

113

 

155

 

166

Underhåll

 

32

 

30

 

25

 

29

 

38

 

38

Fastighetsskatt

 

75

 

73

 

27

 

28

 

86

 

88

Direkta fastighetskostnader

 

241

 

252

 

150

 

170

 

279

 

292

Uthyrning/fastighetsadministration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

92

Totalt

 

241

 

252

 

150

 

170

 

369

 

384

Centrala administrationskostnader

Centrala administrationskostnader består av kostnader för portföljförvaltning, administration samt kostnader för upprätthållande av börsnotering. Detta inkluderar samtliga kostnader för Castellum AB innefattande koncernledning, ekonomi- och finansavdelning, data, personal, investor relations, årsredovisning, revisionsarvoden, avskrivning på inventarier och installationer m.m. Vidare ingår kostnader på regionnivå för VD. Av kostnaderna, exkl nedan nämnda incitamentsprogram, utgör 79 mkr (80) ersättningar till anställda och 13 mkr (11) avskrivning på inventarier.

I centrala administrationskostnader ingår även kostnader avseende ett resultat- och aktiekursrelaterat incitamentsprogram för koncernledningen om 14 mkr (10).

Ersättning till revisorer

 

 

Koncern

 

Moderbolag

Ersättning till revisionsbyråer

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

Revisionsuppdrag

 

5

 

3

 

1

 

1

Revision utöver revisionsuppdraget

 

2

 

1

 

0

 

1

Övriga tjänster

 

0

 

0

 

0

 

1

Summa

 

7

 

4

 

1

 

3

Av koncernens totala ersättningar om 7 035 tkr (4 431) avser allt ersättning till Deloitte.