Kundportfölj och affärsfokus

Castellum har en omfattande kontraktsportfölj som består av ca 5 700 kommersiella kontrakt. Det enskilt största kontraktet svarar för 2 % av koncernens totala hyresintäkter medan motsvarande siffra för den enskilt största kunden är 3 %. Det innebär att Castellums exponering mot enskilda hyresgästers kreditrisk är mycket låg.

Hyresgästerna återfinns inom alla branscher och Castellum är representerade inom många olika segment. Det medför att riskspridningen är god avseende både geografi, lokaltyp, kontraktsstorlek och löptider. Återstående genomsnittlig kontraktslängd i Castellum är 4 år.

En stor och växande kundgrupp hos Castellum är myndigheter och statliga verk, vilket ger en stabil och trygg bas i intjäningen utifrån såväl typ av hyresgäst som deras genomsnittligt längre löptider på hyresavtal. Även inom logistiksegmentet finns en bred och stark kundportfölj med god fördelning av längre och kortare hyresavtal. Castellums bredd av fastighetstyper säkerställer möjligheter till tillväxt inom det befintliga fastighetsbeståndet för hyresgästerna och bidrar till en stark hyrestillväxt.

Den värdemässiga exponeringen mot handelssegment är 7 %, men då ingår områden som livsmedel och bilförsäljning i detta segment. Det senare området återfinns i lägen som blir alltmer attraktiva ur ett logistikperspektiv när behovet av lokaler för last mile (sista sträckan i leveranskedjan) ökar i våra städer.

Närhet till hyresgästen en nyckel till framgång

Lokal närvaro i 14 städer i Sverige samt Helsingfors och Köpenhamn ger Castellum närhet till hyresgästerna och korta beslutsvägar. Medarbetarna inom Castellum arbetar nära marknaden, vilket ger en naturlig möjlighet att vara uppdaterad på alla hyresgästers nuvarande och framtida behov. Därmed erbjuder Castellum lokaler anpassade efter behov, god personlig service samt snabba besked. Som en av de största fastighetsägarna på respektive lokal marknad samarbetar bolaget med kommuner och engagerar sig i lokala nätverk, exempelvis företagarföreningar, för att som en aktiv samhällsbyggare kunna skapa attraktiva arbetsmiljöer för hyresgästerna.

Gröna hyresavtal för ökad hållbarhet

Hyresavtalen tecknas vanligtvis på 3–5 år med en uppsägningstid om nio månader och har kvartalsvis förskottsbetalning. Till följd av pandemin har Castellum infört större flexibilitet i avtalen när det gäller t.ex. löptid och optioner. Hyresnivån kan förändras i samband med att respektive kontrakt förfaller till omförhandling.

Hyresavtalen innehåller normalt en bashyra, alltså en överenskommen hyra vid avtalets tecknande, samt en indexklausul som innebär en årlig förändring av hyran motsvarande en viss andel av inflationen under föregående år. Vanligtvis innehåller hyresavtalen ett tillägg för lokalens andel av fastighetens kostnad för värme, kyla samt fastighetsskatt.

I linje med bolagets hållbarhetsprofil erbjuds både nya och befintliga hyresgäster att teckna grönt hyresavtal. Det är ett samverkansavtal som syftar till att minska lokalernas totala miljöbelastning. Castellum har idag 143 gröna hyresavtal som omfattar 336 000 kvm.

5700

kontrakt

5699mkr

kontraktsvärde

Castellum lyssnar aktivt på alla hyresgäster

Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning för att skapa tillväxt. Därför genomför Castellum regelbundet kundmätningar. Varje år genomförs även en mer omfattande kundmätning, Nöjd Kund Index (NKI), med hjälp av extern expertis. Under 2020 byttes den årliga NKI-undersökningen ut mot kvartalsvisa pulsmätningar (korta enkäter via sms) för att snabbare fånga upp hyresgästernas olika behov i den osäkra tillvaro som coronapandemin förde med sig i början av året. Pulsmätningarna riktades till hyresgäster inom kontor, handel, lager och logistik och omfattade merparten av Castellums större hyresgäster i alla regioner. Pulsmätningarna visade fortsatt genomgående höga betyg på 74 på en skala om 100, vilket är i linje med fastighetsbranschens jämförelseindex på 75 (75).

Mätningen visar hyresgästernas generella uppfattning om Castellum men även hur väl bolaget var lyhörda och flexibla under tider av stor oro i omvärlden.

Precis som tidigare NKI-undersökningar får Castellum högst betyg inom servicevilja. Där ingår parametrar som personligt bemötande, service och tillgänglighet. 7 av 10 av de hyresgäster som svarat på undersökningen uppger att de gärna fortsätter samarbetet med Castellum.

Kontraktsförfallostruktur
Kontraktsförfallostruktur (Bar Graph)
Fördelning kontraktsstorlek
Fördelning kontraktsstorlek (Bar Graph)
Kontraktsfördelning per kundkategori
Kontraktsfördelning per kundkategori (Bar Graph)
Nöjd Kund Index
Nöjd kund index (Line Diagram)

1. Siffran för 2020 är beräknad på de kvartalsvisa pulsmätningar som gjorts under årets tre första kvartal.