Hållbarhetsrisker och klimatrelaterade risker

Hållbarhetsrisker avser risker som är direkt eller indirekt förknippade med miljörisker, klimatförändring, uppförandekod och ansvarsrisker.

RISK

 

HANTERING

 

EXPONERING

HÅLLBARHET

 

 

 

PRIORITET: FOKUS

 

UTVECKLING: 

17. Operativa miljörisker
Miljörisker direkt relaterade till Castellums verksamhet kan innefatta den fysiska miljön som påverkar människor och fastigheter samt priser på naturresurser i form av material och energi. Castellum bedömer risker relaterade till ökade priser på råvaror till följd av potentiell resursbrist som ökande på lång sikt. Vid ny-, till- och ombyggnation finns risk att material och metoder används som senare kan visa sig orsaka skador.
Därtill kan politiska beslut samt den allmänna opinionen inom specifika miljöfrågor påverka Castellum.

 

 • All nyproduktion miljöcertifieras.
 • Utveckla gröna relationer med kund.
 • Krav på effektiviserad resursanvändning.
 • Prioritera miljöaspekter i samtliga delar av verksamheten.
 • Följa utvecklingen inom lagar och förordningar.

 

En bristfällig hantering av arbetet med miljörisker kan påverka Castellums varumärke, lagefterlevnad samt direkta kostnader. Castellum arbetar med miljöcertifiering och miljöinventering för att minska miljö- och hälsorisker. 39 % av fastighetsbeståndet är miljöcertifierat och 81 % miljöinventerat. En effektiv förvaltning med fokus på minskad resursanvändning minskar risken för höga kostnader, miljö- och hälsopåverkan samt ger kunderna en god arbetsmiljö. Sedan 2007 har energianvändningen minskat med 37 % per kvm och koldioxidutsläppen med 85 % per kvm.

 

 

 

 

PRIORITET: FOKUS

 

UTVECKLING: 

18. Risker hänförliga till klimatförändringen
Klimatförändringarna utgör en stor risk för mänskligheten ur ett globalt perspektiv. Ur ett bolagsperspektiv innebär klimatförändringarna risk för skador på egendom orsakade av över tid ändrade väderförhållanden, höjd vattennivå och andra förändringar i den fysiska miljön som påverkar fastigheter. Castellum bedömer dessa risker som potentiellt ökande på lång sikt. Detta kan innebära ett ökat behov av investeringar i fastigheter lokaliserade i utsatta områden, detta för att objekt inte skall bli obsoleta. Därtill kan miljöpolitiska beslut påverka Castellum, inte minst i form av ökade skatter eller nödvändiga investeringar.

 

 • Samtliga investeringsärenden granskas ur ett klimatperspektiv för att bedöma fastighetens känslighet för klimatförändringar.
 • All nyproduktion miljöcertifieras.
 • Prioritera miljöaspekter i samtliga delar av verksamheten.
 • Följa utvecklingen inom lagar och förordningar.
 • Miljöinventering i befintligt bestånd och i samband med förvärv av fastigheter för att identifiera och åtgärda miljö- och hälsorisker.
 • Klimatscenarioanalyser har upprättats under 2019 och setts över under 2020. Den kommer uppdateras årligen för att ge Castellum verktyg och kunskap om hur klimatförändringar kan påverka Castellums verksamhet.

 

Ett bristfälligt arbete med att analysera klimatrisker kan medföra oförutsedda och omfattande kostnader för Castellum i form av akuta åtgärder eller obsoleta fastigheter och därmed förlorade hyresintäkter. Klimatförändringar kan också innebära ökade driftkostnader. Investeringar i fel typ av åtgärder på fastigheterna kan medföra risk för olönsamma investeringar om klimatrisken inte beaktas. Castellum arbetar med granskning ur ett klimatperspektiv vid varje investeringsärande, vi arbetar även med miljöcertifiering för att minska klimatrisker.

 

 

 

 

PRIORITET: FOKUS

 

UTVECKLING: 

19. Brott mot uppförandekod
För en stor aktör inom bygg- och fastighetsbranschen finns risker inom arbetsmiljö, korruption och mänskliga rättigheter. Dessa risker kan finnas internt i bolaget men också hos leverantörer och partners som arbetar på uppdrag av Castellum.
Denna risk avseende socialt ansvar kan ge upphov till betydande skada för Castellums affär och varumärke.

 

 • Obligatorisk utbildning för Castellums medarbetare i den interna uppförandekoden.
 • Castellums uppförandekod för leverantörer kravställs i avtal.
 • Compliancefunktion arbetar systematiskt med uppföljning och hantering.
 • Whistleblower-funktion.
 • Följa standard och dokumentationskrav.

 

Risk för brott mot uppförandekod kan finnas internt och hos leverantörer som anlitas. Genom väl integrerade uppförandekoder i form av krav i upphandling, obligatorisk utbildning för alla Castellums medarbetare, en aktiv compliancefunktion och whistleblower-tjänst anses risken för brott vara låg.

ANSVARSRISK

 

 

 

PRIORITET: BEVAKA

 

UTVECKLING: 

20. Ansvarsrisk
Allt ägande medför ansvar. För Castellums del kan fastigheterna komma att förstöras av brand, vattenskada, stöld eller annan åverkan. Castellum kan därutöver, genom oaktsamhet, orsaka skada på person eller annans egendom samt orsaka miljöskador för vilka bolaget blir ansvarigt.

 

 • Förebyggande arbete för att minimera risken att skador uppstår på egendom, person eller miljö.
 • Fullvärdesförsäkring av samtliga fastigheter.
 • Försäkringsskydd för ansvars- och förmögenhetsskador.
 • Miljöinventering i befintligt bestånd och i samband med förvärv av fastigheter för att identifiera och åtgärda miljö- och hälsorisker.

 

Ett bristfälligt försäkringsskydd kan medföra oförutsedda kostnader för Castellum. Ersättningsskyldighet och skadestånd för uppkomna skador kan även uppstå för personskador och skador på annans egendom samt för sanering av miljöskador.

 

 

 

 

 

Minskad fokusering på riskområdet sedan föregående år.

 

 

 

 

Oförändrad fokusering på riskområdet sedan föregående år.

 

 

 

 

Ökad fokusering på riskområdet sedan föregående år.