Skatt

I Castellum finns ett antal områden som beskattas – inkomstskatt på löpande intjäning, fastighetsskatt, mervärdesskatt, stämpelskatter och energiskatter. Politiska beslut, som förändringar i företagsbeskattning, skattelagstiftning eller dess tolkningar, kan leda till att Castellums skattesituation ökar eller minskar.

Genomsnittlig värderingsyield över tid
Genomsnittlig värderingsyield över tid (Line Diagram)

Källa: Thomson Reuters

Värdeförändring
Värdeförändring (Bar Graph)
Totalavkastning snitt per år i olika cykler t.o.m. 2020
Totalavkastning snitt per år i olika cykler tom 2020 (Bar Graph)
Värdeförändringar 2020
Värdeförändringar 2020 (Bar Graph)

Skattepolicy

Hur Castellum arbetar med skatt regleras i bolagets skattepolicy. Castellum ska i sin skattehantering följa bolagets skattepolicy, som i korthet innebär att;

  • Castellum ska sträva efter att rätt skatt betalas i alla länder där Castellum bedriver verksamhet.
  • Castellum bevakar kontinuerligt förändringar i lag och rättspraxis för att skatten ska hanteras i enlighet med gällande lagar och regler.
  • Utvärdering av skattehanteringen ska ske som en integrerad del av bolagets affärsmässiga beslut och allmänna riskhantering. Denna utvärdering ska även beakta varumärkes- och anseenderisker.
  • Castellum förvärvar inte verksamheter för att få skattemässiga fördelar utan för att det passar in i Castellums affärsmodell. Vid förvärv följs de lagar och regler som gäller.
  • Bolaget ska vara etiskt, legalt och affärsmässigt i synen på sin skattekostnad men samtidigt inte agera i gråzoner eller ägna sig åt aggressiv skatteplanering. Med aggressiv skatteplanering avses transaktioner som inte har något affärsmässigt syfte annat än att minska skatten eller transaktioner som kan äventyra Castellums rykte och anseende som ansvarsfull samhällsaktör.
  • Castellums kontakt med skattemyndigheten i respektive land ska präglas av öppenhet och transparens. Bolaget ska öppet beskriva de principer som styr skattehanteringen och den skatt som ska betalas för sina intressenter. I de fall regelverk är otydlig eller tvetydiga ska lagens andemening tolkas och Castellum agera proaktivt och transparent genom öppna yrkanden, ansökan om förhandsbesked alternativt i dialog med skattemyndigheten.
  • Castellums skattepolicy ska revideras regelbundet och minst en gång per år fastställas av styrelsen.
  • Castellums ekonomi- och finansdirektör är dokumentägare och ansvarar för policyn.
  • Överträdelser mot denna policy ska rapporteras till Castellums compliance-funktion, tillika koncernens chefsjurist, vilken i sin tur meddelar VD.
Skatteberäkning 2020

mkr

 

Underlag aktuell skatt

 

Underlag
uppskjuten skatt

Förvaltningsresultat

 

3 380

 

 

Ej avdragsgill ränta

 

174

 

 

Skattemässigt avdragsgilla

 

 

 

 

avskrivningar

 

–1 319

 

1 319

ombyggnationer

 

–392

 

392

Övriga skattemässiga justeringar

 

–439

 

165

Skattepliktigt förvaltningsresultat

 

1 404

 

1 876

aktuell inkomstskatt 21,4 % om underskottsavdrag ej nyttjas

 

300

 

 

Försäljning fastigheter

 

3

 

–181

Värdeförändring fastigheter

 

 

3 712

Skattepliktigt resultat före underskottsavdrag

 

1 407

 

5 407

Underskottsavdrag, ingående balans

 

–854

 

854

Underskottsavdrag, utgående balans

 

603

 

–603

Skattepliktigt resultat

 

1 156

 

5 658

Årets skatt enligt resultaträkningen

 

–247

 

–1 166

Uppskjuten skatteskuld netto 2020-12-31

mkr

 

Underlag

 

Nominell
skatteskuld

 

Verklig skatteskuld

Underskottsavdrag

 

603

 

129

 

129

Obeskattade reserver

 

–671

 

–144

 

–144

Fastigheter

 

–63 027

 

–12 983

 

–2 270

Summa

 

–63 095

 

–12 998

 

–2 285

 

 

 

 

 

 

 

Fastigheter, tillgångsförvärv

 

7 872

 

1 622

 

 

Enligt balansräkningen

 

–55 223

 

–11 376

 

 

Uppskjuten skatt är i princip såväl ränte- som amorteringsfri och kan därför till stor del betraktas som eget kapital. Att effektiv skatt är lägre beror på dels möjligheten att sälja fastigheter på ett skatteeffektivt sätt, dels tidsfaktorn som medför att skatten ska diskonteras.

Bedömd verklig uppskjuten skatteskuld netto har beräknats till 4 % baserat på en diskonteringsränta om 3 %. Vidare har antagits dels att underskottsavdragen realiseras med en nominell skatt om 21,4 %, dels att fastigheterna realiseras under 50 år där helheten säljs indirekt via bolag där köparens skatteavdrag är 7 %.

Inkomstskatt

Castellums redovisade förvaltningsresultat för 2020 uppgick till 3 380 mkr (3 146) medan skattepliktigt förvaltningsresultat uppgick till 1 404 mkr (1 370). I avsaknad av underskottsavdrag skulle en aktuell skatt om 302 mkr (293) uppstå hänförlig till förvaltningsresultatet, motsvarande 9 % effektiv betald skatt.

Skattemässiga avskrivningar

Investeringar i fastighet kan fördelas på olika delar där Skatteverket anvisar procentsatser för avskrivningar: Byggnad (2–5 % beroende på typ av fastighet), markanläggning 5 % och inventarier 20 alternativt 30 %. Mark skrivs inte av.

Avdragsgilla ombyggnationer

Utgifter för reparation och underhåll av byggnad får dras av omedelbart. Det s.k. utvidgade reparationsbegreppet medger skattemässigt direktavdrag för vissa ombyggnationer, även om dessa är värdehöjande och aktivering skett i redovisningen.

Försäljning fastigheter

Fastigheter kan avyttras direkt eller indirekt via bolag, vilket får olika skattemässiga konsekvenser.

Vinst vid försäljning av fastighet som skattemässigt utgör anläggningstillgång är skattepliktig, medan förlust hamnar i en ”fålla” och kan enbart nyttjas mot skattepliktiga vinster från försäljning av fastighet som utgör anläggningstillgång. Vinst vid försäljning av aktie som skattemässigt utgör anläggningstillgång är inte skattepliktig, medan förlust inte är avdragsgill.

För fastighet eller aktie som skattemässigt utgör omsättningstillgång blir vinsten alltid skattepliktig och förlusten avdragsgill.

Värdeförändringar fastigheter och derivat

Svensk redovisningslagstiftning tillåter inte att fastigheter redovisas till verkligt värde i juridisk enhet, innebärande att värdeförändringar inte påverkar beskattningen. Vissa typer av finansiella instrument, såsom ränteswappar, får värderas till verkligt värde i juridisk enhet. I Castellums fall utgör värdeförändringar som medför ett negativt värde på instrumentet en skattemässigt avdragsgill kostnad, medan värdeförändringar upp till anskaffningsvärdet utgör en skattepliktig intäkt.

Castellum har inga pågående skattetvister.

Uppskjuten skatt i balansräkningen

I Castellum finns framförallt tre poster som utgör underlag till uppskjuten skatt: fastigheter, underskottsavdrag och obeskattade reserver. Alla underskottsavdrag redovisas eftersom det förväntas finnas framtida överskott som underskotten kan nyttjas mot. Uppskjuten skatt hänförlig till fastigheter uppstår främst p.g.a. värdeförändringar, skattemässiga avdrag såsom avskrivningar och avdrag för vissa ombyggnationer vilka aktiverats redovisningsmässigt. Obeskattade reserver utgörs av avsättning till periodiseringsfond.

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt betalas för nästan alla koncernens fastigheter. Skattefrihet råder dock för specialbyggnader såsom kommunikationsbyggnad, utbildnings- och vårdbyggnader. För övriga fastigheter beror skattesatsen, som fastställs av Skatteverket, på typ av byggnad och mark. För kontor är skatten 1 % av taxeringsvärdet och för logistik och lager 0,5 %. I Danmark och Finland varierar skattesatserna beroende på vilken kommun fastigheterna är belägna i. För 2020 uppgick fastighetsskatten till 371 mkr (374) baserat på ett taxeringsvärde om 42 mdkr. Stor del av fastighetsskatten vidaredebiteras kund, vilket medför högre hyresintäkter.

Mervärdesskatt (moms)

Fastigheter är undantagna från obligatorisk momsplikt. Sker uthyrning av lokal till kund som stadigvarande bedriver momspliktig verksamhet kan fastighetsägare frivilligt registrera sig för mervärdesskatt och på så sätt få avdrag för ingående moms på såväl driftskostnader som investering. Inget avdrag kan därmed ske av ingående moms avseende driftskostnader och investering i lokaler som inte registrerats för frivillig skattskyldighet. Ej avdragsgill moms på driftskostnader uppgick för 2020 till 20 mkr och redovisas som en driftskostnad. Ej avdragsgill ingående moms på investeringar uppgick 2020 till 33 mkr och redovisas som investering i fastighet.

Stämpelskatter

Vid förvärv av fastighet i Sverige utgår en stämpelskatt (lagfart) på 4,25 % beräknat på det högsta av köpeskilling och taxeringsvärde. I Danmark är motsvarande 0,6 % och i Finland 4,0 %. I Finland kan även stämpelskatt på aktier i fastighetsbolag utgå om 2,0 %. Under 2020 erlades 10 mkr i stämpelskatt. Därutöver utgår stämpelskatt om 2 % (1,5 % i Danmark) vid uttag av pantbrev i fastigheter. För 2020 utgick ingen stämpelskatt.

Energiskatter

Castellum köper energi att använda i fastigheterna för uppvärmning, kyla, ventilation och belysning. Av detta belopp avser ca 26 mkr energiskatter.

Medarbetare

Arbetsgivare i Sverige betalar 31,42 % i sociala avgifter baserat på lön samt en löneskatt om 24,26 % på pensionspremier. Castellum har under 2020 erlagt 109 mkr i sociala avgifter och löneskatt.

Sammanfattning skatt

Castellums verksamhet genererade 2020 sammanlagt 816 (806) mkr i olika slag av skatter.

Sammanfattning av skatt som betalas

mkr

 

2020

Inkomstskatt

 

247

Fastighetsskatt

 

371

Mervärdeskatt, ej avdragsgill

 

53

Stämpelskatt

 

10

Energiskatt

 

26

Sociala avgifter och löneskatt

 

109

Summa betald skatt

 

816