Budgivning på Entra och avyttring till Blackstone

Castellum lämnade i slutet av 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i det norska noterade fastighetsbolaget Entra som ett led i att bygga vidare på sin nordiska plattform för kontor och logistik.

Erbjudandet innebar dels 8 nyemitterade aktier i Castellum för varje 13 aktier i Entra samt 54,39 NOK i kontanter, per aktie i Entra, vilket värderade varje enskild aktie i Entra till 185 NOK vid offentliggörandet av erbjudandet, dels deltagande i ytterligare värdeökningar i det sammanslagna bolaget genom såväl synergier som förvaltningsresultat, transaktioner och projektutveckling.

Samgåendet med Entra skulle ge en bra plattform för att skapa fortsatt aktieägarvärde och är industriellt logiskt – ett stort nordiskt fastighetsbolag med ett portföljvärde om ca 145 mdkr skapas med fokus på kontor och lager/logistik. Aktiv fastighetsförvaltning i kombination med portföljförflyttning genom såväl projektutveckling som transaktion förväntades bidra till ökat förvaltningsresultat och substansvärde. Under februari 2021 drog Castellum dock tillbaka erbjudandet till följd av att erbjudandet inte accepterats i tillräcklig utsträckning.

Försäljning av fastighetsportfölj till Blackstone

I samband med det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Entra offentliggjorde Castellum även en försäljning av en färdigutvecklad fastighetsportfölj med varierande ålder, bestående av främst lager/logistik till Blackstone för ca 18,1 miljard kr netto efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om ca 900 mkr. Försäljningen var uppdelad i två portföljer:

  • Portfölj nr 1 med ett försäljningspris netto om ca 5,0 mdkr och en värdering vid årsskiftet om ca 4,8 mdkr, med frånträde i början av februari. I samband med försäljningen kommer en uppskjuten skatteintäkt redovisas om ca 600 mkr. Affären var villkorad av Konkurrensverkets godkännande, vilket erhölls under januari 2021, och kommer därmed redovisas som såld under första kvartalet 2021.
  • Portfölj nr 2 med ett försäljningspris netto om ca 13,1 mdkr och en värdering vid årsskiftet om ca 12,7 mdkr, med frånträde i månadsskiftet mars/april. I samband med försäljningen skulle en uppskjuten skatteintäkt om ca 1,8 mdkr redovisas. Affären var villkorad av såväl Konkurrensverkets godkännande (som erhölls i januari 2021) samt att förvärvet av Entra genomfördes (erbjudandet drogs tillbaka i februari 2021).

Genom försäljningen av den första portföljen tillförs Castellum ca 5 mdkr i likviditet och förstärker därmed en redan stark balansräkning, vilket ger bolaget möjlighet att växla upp investeringstakten, ta ner den finansiella risken och/eller skifta ut kapitalet till ägarna. Då Entraaffären inte blev av genomfördes inte den andra delen av affären. Istället ingick Castellum ett nytt avtal i februari 2021 om försäljning av en fastighetsportfölj med 53 fastigheter till Blackstone för 4,8 mdkr netto efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om 0,2 mdkr. Det överenskomna fastighetsvärdet innebär en premie om 27 % över värderingen Q3 2020 och 15 % över värderingen Q4 2020. Frånträde sker i maj 2021.