Året i korthet

2020 var ett händelserikt år och Castellum fortsatte växa trots de svåra omständigheterna i omvärlden. Aktiviteterna som genomförts under året är en del i den långsiktiga strategin för att leverera på tillväxtmålet och bidrar till att befästa Castellums position som ett av Nordens största kommersiella fastighetsbolag.

Samtliga händelser från året som gått har kommunicerats som pressmeddelanden. Dessa finns i pressrummet på www.castellum.se. På Castellums webbplats har du möjlighet att prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter i digitalt format.

 • JANUARI

  100 PÅ SOL

  Castellum inledde året med att presentera satsningen 100 på sol med målet att till 2025 bygga hundra solcellsanläggningar på våra byggnader. Det är en av de största satsningarna på solceller i Norden och en nyckel till att bli 100 % klimatneutrala till senast år 2030.

  MEST JÄMSTÄLLDA BOLAG

  Castellum rankas som det mest jämställda av 600 börsnoterade bolag, enligt en ny jämställdhetsundersökning av European Women on Boards där de största europeiska bolagen jämförs.

  UNITED SPACES VÄXER

  Castellumägda coworkingbolaget United Spaces växte kraftigt i centrala Stockholm genom att etablera ca 550 attraktiva kontorsplatser i Castellums omsorgsfullt renoverade fastighet på Torsgatan 22–30, ett stenkast från T-centralen och med inflyttning i november 2020.

 • FEBRUARI

  MILJÖ- OCH HÄLSOPROFIL

  I centrala Västerås byggstartade Castellum en kontorsbyggnad om totalt 5 800 kvm och fem våningsplan i det attraktiva området Kopparlunden. Omkring 350 av Försäkringskassans medarbetare ska arbeta i det nya kontoret med tydlig miljö- och hälsoprofil: certifiering enligt Miljöbyggnad Guld, solceller på taket och ett utegym. Investeringen beräknas uppgå till ca 198 mkr med en årlig hyresintäkt på 14 mkr.

 • MARS

  HUVUDKONTOR FÖR E.ON

  Trots oroliga tider till följd av pandemin, startade Castellum sitt största projekt någonsin, att bygga ett nytt nordiskt huvudkontor för E.ON i Nyhamnen nära centralstationen i Malmö. Fastigheten omfattar drygt 31 000 kvm uthyrningsbar yta, varav E.ON hyr ca 24 000 kvm för ca 1 500 medarbetare. Investeringen motsvarar ca 1,3 mdkr inklusive markförvärv. Hyresavtalet uppgår till 12 år och motsvarar ett årligt hyresvärde om 70 mkr.

  FRAMTIDENS FORDON

  Volvo lastvagnar tecknade treårskontrakt med Castellum för att testa och utveckla autonoma tunga fordon och elfordon på Castellum Säve (gamla Säve Flygplats), en verksamhet helt i linje med visionen om att kombinera Nordens modernaste logistiknav med en testbädd och innovationshub för framtidens hållbara transporter och mobilitet.

 • APRIL

  LOGISTIKFÖRVÄRV

  I expansiva Nyhamnen förvärvade Castellum logistikfastigheten Havet 5, en tomträtt om ca 17 000 kvm mark och med en uthyrbar area om ca 6 000 kvm. Förvärvspriset uppgick till 36 mkr. Castellum planerar att i framtiden nyttja marken för vidare exploatering.

 • MAJ

  DOMSTOLSBYGGNAD I MALMÖ

  I Malmö byggstartades vad som blir en av norra Europas största arbetsplatser för jurister. Hyresavtalet med Domstolsverket är på 20 år och fastigheten ska inrymma Malmö Tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö och Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Färdigställd kommer byggnaden att bestå av ca 26 500 kvm moderna lokaler. Investeringen beräknas uppgå till 1,3 mdkr med en årlig hyresintäkt om ca 81 mkr.

 • JUNI

  POLISENS GRÖNA HUS

  Castellum uppför världens första klimatneutrala polislokal, en kontorsbyggnad i kvarteret Korsningen i centrala Örebro. Huset byggs helt i trä och enligt nya tuffa certifieringen NollCO2 med målet att byggnaden ska ha netto-noll koldioxidutsläpp under sin livstid. Genom att använda trä blir utsläppen ca 40 % lägre än med en traditionell konstruktion. Investeringen beräknas uppgå till ca 227 mkr och ge en hyresintäkt om 15 mkr på årsbasis.

  FÄRDPLAN MOT MÅLET

  Som ett av de första fastighetsbolagen i världen antog Castellum tydliga färdplaner för att nå fram till noll koldioxidutsläpp senast år 2030. En enig styrelse gav klartecken för två planer, en för fastighetsförvaltning och en för projektutveckling. Castellums klimatmål till 2030 är sedan tidigare godkänt av Science Based Target Initiative som guidar företag över hela världen till vetenskapliga målsättningar för att bromsa den globala uppvärmningen.

  EN TILL DOMSTOLSBYGGNAD

  För andra gången på kort tid fick Castellum förtroendet att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler åt Domstolsverket, denna gång i Jönköping. Det nya uppdraget i Jönköping omfattar ca 9 200 kvm och ska inrymma Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping med ca 180 arbetsplatser. Investeringen beräknas uppgå till ca 325 mkr med en årlig hyresintäkt om ca 23 mkr.

  UPPSALA CBD VÄXER

  I centrala Uppsala skapar Castellum innovativa arbetsplatser för att möta framtidens arbetsliv, inte minst när det gäller hållbarhet och hälsosamma arbetsplatser. Stadskärnan växer då stadsdelen Främre Boländerna omvandlas till innerstadens entreprenöriella nav med arbetsplatser i form av kontor, hotell och laboratorier. Ca 11 000 personer kan komma att arbeta här.

 • JULI

  FÖRST I NORDEN

  Castellum fick officiell WELL-certifiering av kontorshuset Eminent i Malmö, och blev därmed först i hela Norden. Grunden för WELL-certifiering är tio koncept som tar fasta på människors hälsa och välmående. Castellum har flera stora WELL-projekt på gång, t.ex. Kungspassagen i Uppsala, GreenHaus i Helsingborg, E.ON i Malmö och Torsgatan i Stockholm.

 • SEPTEMBER

  VISIONEN BLIR VERKLIG

  På Castellum Säve är ett nytt flexibelt logistiknav. I september offentliggjordes att Castellum tillsammans med konsultbolagen Cowi och Sweco samt arkitekterna Krook & Tjäder, ska göra visionen till verklighet genom utredning och förslag till planprocessen. Här ska skapas ett ledande logistiknav och en plats för utveckling av hållbar mobilitet såsom elektrifierade flygplan och fordon.

 • OKTOBER

  BARA 3 % KVAR

  Elproduktionen startades på Hisingen Logistikpark med en av Europas största solcellsanläggningar på tak. Tidigare under året har Castellum startat 14 stora anläggningar och kommer allt närmare målet om 100 % fossilfri energi i alla fastigheter. Redan idag är hela 97 % av energianvändningen fossilfri.

 • NOVEMBER

  FÖRVÄRV I HELSINGFORS

  Castellum förvärvade den finska fastighetskoncernen Lindström Invest Oy. Portföljen omfattar fem kontorsfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 36 000 kvm. Förvärvspriset uppgår till 150 meur, varav 81 meur betalas via apportemission och resterande utgörs av övertagande av skulder. Samtliga fastigheter ligger i Kalasatama, ett tidigare hamnområde som Helsingfors stad nu utvecklar till en stadsdel avsedd för 25 000 nya invånare och med 10 000 nya arbetsplatser. Byggnaderna innehåller högkvalitativa kontorslokaler och konferenscenter.

  SAMGÅENDE CASTELLUM OCH ENTRA

  Castellums styrelse offentliggjorde sin avsikt att lämna ett utbytes- och kontanterbjudande till Entras aktieägare i syfte att bolagen ska gå samman. Castellum vill genom sammanslagningen av de två starka bolagen, som delar nordiska kulturella värderingar och historik av lönsam tillväxt, skapa ett ledande nordiskt kommersiellt fastighetsbolag.

 • DECEMBER

  AVYTTRAD FASTIGHETSPORTFÖLJ

  Castellum ingick avtal om att sälja en fastighetsportfölj om 214 fastigheter, bestående främst av lager- och logistikfastigheter till Blackstone. Försäljningspriset uppgick till ca 19 mdkr, vilket översteg värderingen per den 30 september 2020 med 20 %. Efter avdrag för uppskjuten skatt och transaktionskostnader är försäljningspriset netto ca 18,1 mdkr.

  NYA PROJEKT I HAGASTADEN

  Stockholms stad gav klartecken för byggandet av kontorsfastigheten Infinity om 20 000 kvm. Den totala investeringsvolymen beräknas till ca 1,7 mdkr, varav markförvärv bedöms utgöra ca 650 mkr.