Ordförandeord

Dags att lämna över stafettpinnen

Kära aktieägare,

Vid valberedningens konstituerande möte i oktober berättade jag att det var dags för mig att efter årsstämman 2021 fokusera på andra engagemang efter nio intensiva och utvecklande år med Castellum. Det är med visst vemod men även med stark framtidstro som jag för sista gången riktar mig till er i en summering av det gångna året.

Låt mig beröra ett par av de fokusområden som styrelsen prioriterat under senare år för att styra Castellum mot en position där vi kan framtidsäkra värdeskapande och leverera på löftet om en långsiktigt hållbar totalavkastning för aktien med en låg riskprofil.

Förflyttning av fastighetsportföljen till produkter och områden med god och säker tillväxt handlar om att utveckla befintligt bestånd men även att lämna för att ge utrymme till nya investeringar. Castellum har under nuvarande ledning, i gott samspel med styrelsen, transformerats från att ha varit en stabil men lite långsam och anonym förvaltare till en av Sveriges främsta stads- och fastighetsutvecklare med högt affärstempo.

Charlotte Strömberg (Photo)

Charlotte Strömberg
Styrelsens ordförande

Affärer som skapar värden

Vid ingången av 2013 uppgick företagets fastighetsvärde till 36 mdkr. Vid utgången av 2020 noterades fastigheternas värde till drygt 103 mdkr. Under dessa åtta år – som för övrigt sammanfaller med VD Henrik Saxborns tid vid rodret – har 280 förvärv med ett sammantaget värde om 45 mdkr genomförts, om- och tillbyggnation i befintligt bestånd beräknas till närmare 11 mdkr. Därtill har ca 7 mdkr investerats i utveckling av nya fastigheter. Under samma tidsperiod har 280 fastigheter till ett värde om drygt 20 mdkr avyttrats. Summa summarum en bruttoaktivitet om närmare 85 mdkr, nära 2,5 gånger så högt som värdet av det ingående beståndet.

Av alla beslut på styrelsens agenda tillhör investeringsärenden de mest kritiska för att driva och skydda värde. Att ha mod att ta risk och förstånd att låta bli. Det nyss avslutade året har trots utmaningarna som följer av covid-19 inte varit något undantag avseende aktivitet. Antalet styrelsemöten har blivit många, tillhopa 20 stycken och i huvudsak digitala. Jag är oerhört stolt över det engagemang, den kompetensbredd och starka integritet som nuvarande styrelsesammansättning visat prov på under året. En blandning av ledamöter med lång och varierad erfarenhet av börsnoterade stora bolag och ledamöter med mer begränsad styrelseerfarenhet men fackkunskap inom relevanta områden har bidragit till ett effektivt styrelsearbete.

Avkastning till låg risk

Ett annat fokusområde för styrelsen går under benämningen konjunktur- och trendsäkra verksamheten. Efter en rad år med extremt gynnsamma förutsättningar för fastighetsbranschen med kraftigt höjda hyror och sjunkande direktavkastningskrav påbörjades för ett par år sedan initiativ för att ta ner risken. Portföljrisken har sänkts genom ökat fokus mot kvalitet och hyresgäster med stabil bas, såsom myndigheter. Även satsningarna som manifesterat Castellum som internationellt ledande inom hållbarhet, eller mer internationellt uttryckt ”tagit ledartröjan inom ESG” (Environmental, Social and Governance) har tagit ned verksamhetsrisken samtidigt som de driver lönsamheten.

Tillgång till finansiering till attraktiva villkor är ett fastighetsbolags enskilt största risk. Castellums CFO har målmedvetet lett företaget till en framskjuten position som attraktiv låntagare via framgångsrikt arbete med rating samt tillgång till olika finansieringskällor, vilket reducerat den finansiella risken.

Såväl inhemska som internationella investerare höjer kontinuerligt ribban för ESG och Castellumaktien sticker ut som ”investeringsbar” utifrån dessa kriterier till skillnad från andra alternativ. En position att försvara och vara rädd om. Vacklande förtroende kan få konsekvenser i kapitalförsörjningen såväl från aktiemarknaden som långivare.

Med blicken fäst i framrutan

Framtidsspaningen vittnade om ändrade preferenser hos våra kunder långt före pandemin, vilket givit Castellum en flygande start i utveckling av kunderbjudandet, inte minst genom förvärvet av coworking-pionjären United Spaces för två år sedan.

Det faktum att Castellum redan kommit ur startblocken i ett omfattande förändringsarbete mot kund kom att bli en framgångsfaktor när krishanteringen i kölvattnet av covid-19 kom att dominera agendan. Min övertygelse är att denna närhet till kund som blev ett måste under våren kommer att leda till fördjupade långsiktiga och lönsamma relationer för Castellum.

Under året antog styrelsen två färdplaner för klimatneutralitet 2030; den ena mer traditionell avseende fastighetsförvaltning, den andra banbrytande inom det mer utmanande området projektutveckling. En viktig åtgärd mot målen är den massiva utbyggnaden av solceller som pågår på nya och befintliga fastigheter, vilket skapar både driftsäkerhet, minskade kostnader och bidrar med mer förnybar el i det svenska elsystemet.

Stafettpinnen lämnas vidare

Såväl Castellums styrelse som ledning har under alla år sedan noteringen 1997 betraktat den årliga stämman i Göteborg som en höjdpunkt där vi haft möjlighet att träffa många av våra ägare – små som stora. Att lyssna men också berätta om Castellums utmaningar och framgångar. Till följd av covid-19 kunde vi inte ses 2020. Inte heller stämman 2021 kommer bereda möjlighet till fysiska möten.

Därmed återstår för mig att lämna över stafettpinnen till en ny ordförande och styrelsesammansättning i Castellum från distans.

Ni aktieägare har vid stämman den 25 mars 2021 ett särskilt stort ansvar att med eftertanke lägga er röst för framtiden och Castellums ledarskap.

Ni ställs inför två olika förslag till styrelse, vilket är unikt i svensk modern bolagsstyrning. Det kan te sig krångligt men jag vill uppmuntra er att noggrant sätta er in i de två alternativen och tänka bortom nästa hörn.

Min förhoppning är att Castellum ska få behålla sin särart som oberoende aktör med fortsatt högt ställda ambitioner om ordning och reda och en pålitlig bolagsstyrning som stärker omvärldens förtroende för svensk aktiemarknad. Den modellen har de senaste tio åren levererat en genomsnittlig totalavkastning till Castellums aktieägare om 14 % trots lägre finansiell hävstång än de flesta svenska noterade fastighetsbolag. För 23:e året i rad har ni aktieägare att ta ställning till ett förslag från styrelsen om höjd utdelning.

För egen del ser jag fram emot att ses vid årsstämman 2022 men då enbart i egenskap av hängiven aktieägare i Castellum som alla er andra.

Göteborg den 15 februari 2021

Charlotte Strömberg