Not 2 Rörelsesegment

Castellum äger fastigheter i framförallt Sverige, men även i Danmark och Finland. Koncernens rörelsesegment utgörs av följande områden; Mitt (Örebro, Västerås, Linköping, Norrköping, Jönköping och Växjö), Väst (Storgöteborg inklusive Borås och Halmstad), Stockholm–Norr (Stockholm, Uppsala och Gävle), Öresund (Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn), Finland. Rörelsesegmenten är identifierade efter geografiska verksamhetsområden vilket är i enlighet med hur de följs upp och analyseras av den högste verkställande beslutsfattaren inom koncernen. Koncernen förvaltar enbart kommersiella fastigheter.

 

 

Mitt

 

Väst

 

Stockholm–Norr

 

Öresund

 

Finland

 

Ofördelade poster

 

Summa segment

Rörelsesegment

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

Hyresintäkter, externt

 

1 491

 

1 406

 

1 277

 

1 222

 

1 492

 

1 512

 

1 123

 

1 069

 

55

 

56

 

0

 

 

5 438

 

5 265

Serviceintäkter, externt

 

104

 

98

 

88

 

106

 

119

 

139

 

139

 

107

 

4

 

2

 

0

 

 

454

 

452

Coworking intäkter, externt

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

112

 

104

 

112

 

104

Intäkter

 

1 595

 

1 504

 

1 365

 

1 328

 

1 611

 

1 651

 

1 262

 

1 176

 

59

 

58

 

112

 

104

 

6 004

 

5 821

Fastighetskostnader

 

–451

 

–465

 

–349

 

–371

 

–364

 

–412

 

–334

 

–336

 

–25

 

–18

 

–26

 

–7

 

–1 549

 

–1 609

Coworking kostnader

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

–120

 

–99

 

–120

 

–99

Centraladministration

 

–7

 

–6

 

–8

 

–7

 

–10

 

–8

 

–9

 

–9

 

–4

 

0

 

–111

 

–133

 

–149

 

–163

Ränteintäkter

 

13

 

14

 

12

 

9

 

10

 

22

 

23

 

17

 

0

 

0

 

–52

 

–62

 

6

 

0

Leasingavtal/tomträttsavgäld

 

–2

 

–2

 

–6

 

–6

 

–7

 

–7

 

–3

 

–3

 

0

 

 

–2

 

–4

 

–20

 

–22

Räntekostnader

 

–235

 

–230

 

–224

 

–204

 

–215

 

–238

 

–192

 

–180

 

–22

 

–18

 

96

 

88

 

–792

 

–782

Förvaltningsresultat

 

913

 

815

 

790

 

749

 

1 025

 

1 008

 

747

 

665

 

8

 

22

 

–103

 

–113

 

3 380

 

3 146

Nedskriv. goodwill/Trans.kost

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

–95

 

–188

 

–95

 

–188

Värdeförändring fastigheter

 

705

 

1 295

 

948

 

743

 

1 247

 

1 237

 

734

 

624

 

229

 

19

 

0

 

 

3 863

 

3 918

Värdeförändring derivat

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

–120

 

–111

 

–120

 

–111

Resultat före skatt

 

1 618

 

2 110

 

1 738

 

1 492

 

2 272

 

2 245

 

1 481

 

1 289

 

237

 

41

 

–318

 

–412

 

7 028

 

6 765

Förvaltningsfastigheter

 

24 316

 

22 908

 

23 160

 

22 411

 

32 452

 

30 364

 

20 402

 

18 626

 

2 712

 

859

 

0

 

 

103 042

 

95 168

varav årets investeringar

 

703

 

2 401

 

571

 

1 755

 

962

 

933

 

1 265

 

1 022

 

1 657

 

1

 

0

 

 

5 158

 

6 112

Av koncernens externa hyresintäkter resp. förvaltningsfastigheter avser 476 mkr (474) hyresintäkter från hyresgäster i Danmark och Finland samt 9 091 mkr (7 247) förvaltningsfastigheter belägna i Danmark och Finland.