Utveckling av projektportföljen

Att utveckla den egna projektportföljen och att skapa nya projektmöjligheter genom markanvisningar och förvärv av byggrätter är en av strategierna för att nå Castellums övergripande tillväxtmål om 10 %. Investering genom ny-, till- och ombyggnation genererar oftast en högre avkastning än investering via förvärv. Under de senaste tio åren har Castellum investerat för totalt 67 mdkr, vilket innebär 6,7 mdkr i genomsnitt per år.

Under år 2020 har Castellum investerat för totalt 5 158 mkr (6 112), varav 2 646 mkr (3 350) avsåg förvärv och 2 512 mkr (2 762) ny-, till- och ombyggnation. Efter försäljningar och likvidreglering om 891 mkr (4 138) uppgick nettoinvesteringen till 4 267 mkr (1 974).

Castellums investeringar i befintligt bestånd och i andra utvecklingsprojekt ger också en kvalitetsförflyttning till ett mer hållbart och värdesäkert bestånd samt ökad intjäningsförmåga. Därtill vill Castellum vara en aktiv aktör som bidrar till städers utveckling och tillväxt.

Stora projekt med stabila hyresgäster

För Castellums projektutveckling var 2020 ett år som, trots en osäker omvärld, innehållit ett stort antal projektstarter av stora projekt. Flertalet av de startade projekten är vad Castellum kallar för Samhällsfastigheter med myndigheter eller statliga verk som hyresgäster. 2020 har Castellum bl.a. startat två av bolagets största projekt någonsin i Nyhamnen i Malmö med E.ONs nya huvudkontor och en ny domstolsbyggnad som båda är investeringar på ca 1,3 mdkr. Dessutom startades även ytterligare en domstolsbyggnad i Jönköping, ett kontorshus i Örebro (Kv. Korsningen) med polisen som hyresgäst och Koppartorget 4&5 i Västerås där Försäkringskassan kommer flytta in. Andra pågående stora kontorsprojekt är Kungspassagen i Uppsala och GreenHaus i Helsingborg. Större projekt som färdigställts under 2020 är Emigranten i Göteborg, Öskaret i Stockholm och logistikprojektet i Hisingen Logistikpark.

Hållbahet naturlig del i alla utvecklingsprojekt

Castellum arbetar för att alla nybyggnadsprojekt ska miljöcertifieras. Den vanligaste certifieringen är Miljöbyggnad, där nybyggnadsprojekt för kontor ska uppnå nivå Guld och logistik ska uppnå nivå Silver. Andra certifieringar förekommer där exempelvis E.ON-projektet kommer certifieras enligt högsta nivån för BREEAM. Castellum arbetar också med att skapa lokaler med fokus på hälsa och välmående för hyresgästerna där vissa projekt, exempelvis GreenHaus i Helsingborg och Kungspassagen i Uppsala kommer certifieras enligt WELL.

Castellum har antagit tydliga färdplaner för att nå målet om noll koldioxidutsläpp senast år 2030. Som ett första steg ska utsläppen inom projektutveckling minska med 15 % per kvm över hela projektlinjen för nya kontor över 100 mkr från och med 2021 till 2023. Läs mer om Castellums färdplan i hållbarhetspolicy och måldokument.

Castellums första klimatneutrala projekt är Kv. Korsningen i Örebro som även kommer pilot-certifieras enligt den nya standarden NollCO2. Projektet är bolagets första kontorsprojekt med trästomme och träbjälklag. Preliminära beräkningar visar att Kv. Korsningen reducerar klimatpåverkan med ca 40 % jämfört med en referensbyggnad. Samtliga certifieringar med fokus på miljö, hälsa och klimat är en viktig del av projekten och inkluderas i arbetet från första stund. Förutom att certifieringarna ger Castellum en framtidssäkring av fastigheterna och ett hållbart värde, får hyresgästerna verka i lokaler med mindre klimatpåverkan och som även ökar välbefinnandet hos deras medarbetare.

Investeringar och försäljningar per år
Investeringar och försäljningar per år (Bar Graph)

1. Nettoinvestering 2016
2. Förvärv 2016
3. Fastighetsförsäljningar 2016

Investeringar och försäljningar per region 2020
Investeringar och försäljningar per region 2020 (Bar Graph)