Castellums projektportfölj

Att utveckla den egna projektportföljen är en av strategierna för att nå Castellums övergripande tillväxtmål om 10%. Investering genom ny-, till- och ombyggnation i det egna beståndet genererar oftast en högre avkastning än investering via förvärv. Under de senaste tio åren har Castellum investerat för totalt 64 Mdkr, vilket innebär 6,4 Mdkr i genomsnitt per år.

Under år 2019 har Castellum investerat för totalt 6 112 Mkr (5 292), varav 3 350 Mkr (2 455) avsåg förvärv och 2 762 Mkr (2 837) ny-, till- och ombyggnation. Efter försäljningar och likvidreglering om 4 138 Mkr (2 635) uppgick nettoinvesteringen till 1 974 Mkr (2 657).

Castellum investerar kontinuerligt i befintligt bestånd och utvecklar nytt, vilket ger en kvalitetsförflyttning till ett mer hållbart och värdesäkert bestånd samt ökad intjäningsförmåga. Därtill vill Castellum vara en aktiv aktör som bidrar till städers utveckling och tillväxt.

Investeringar och försäljningar per år
Investeringar och försäljningar per år (Bar Graph)

*Nettoinvestering 2016
**Förvärv 2016
***Fastighetsförsäljningar 2016

Investeringar och försäljningar per region 2019
Investeringar och försäljningar per region 2019 (Bar Graph)

Projekt modell större

Under 2019 har Castellum färdigställt ett flertal större projektinvesteringar. Samtidigt har planering och utveckling fortsatt av stora projektinvesteringar, som Nyhamnen i Malmö samt vidareutveckling av Säve flygplats strax norr om Göteborg.

Kluster för innovation

I december 2018 förvärvadesSäve flygplats, ett utvecklingsområde om mer än tre miljoner kvadratmeter mark med ett strategiskt läge nära Göteborgs hamn, staden och nationella transportleder. Förvärvet är en del av Castellums långsiktiga strategi med att expandera verksamheten inom logistiksegmentet. Parallellt med att planeringen pågår för den långsiktiga utvecklingen av området, och som komplement till befintliga verksamheter, skapas ett kluster för innovation och utveckling av framtidens hållbara transporter och mobilitet.

Ett annat för Castellum viktigt område är Brunna i Kungsängen utanför Stockholm. Här finns sedan tidigare flera etablerade företag inom service, e-handel samt lager och logistik och efterfrågan på lager- och logistiklokaler i området är stor. För att möta efterfrågan och öka kvaliteteten i fastighetsportföljen har Castellum en pågående samt en färdigställd nyproduktion av lager- och logistikbyggnader. Investeringarna beräknas uppgå till 204 Mkr respektive 145 Mkr och motsvarar totalt en yta om ca 24 600 kvm.

Två kontorsjättar

I Nyhamnen i Malmö ska Castellum uppföra två nya kontorsbyggnader som totalt kommer vara arbetsplats för flera tusen medarbetare. Det är E.ONs nya nordiska huvudkontor (ca 24 500 kvm) och nya Domstolsverket (ca 25 000 kvm), där det senare kommer bli norra Europas största arbetsplats för jurister. Projekten utgör tillsammans en investering om 2,4 Mdkr och är de enskilt största utvecklingsprojekten i Castellums historia.

Fokus på utveckling i storstadsregioner

Med fokus på och runt de större storstadsregionerna har en rad större byggnationer påbörjats. I början av 2018 inleddes ombyggnationen av fastigheten Öskaret 1, Stockholm Vattens tidigare huvudkontor från tidigt 1900-tal. Fastigheten är ett välkänt landmärke i centrala Stockholm och förvärvades av Castellum 2017. Omvandling sker av ca 11 000 kvm kontor till moderna arbetsplatser och investeringen beräknas uppgå till 638 Mkr. Ombyggnationen beräknas vara färdigställd under slutet av 2020.

Ombyggnationen av Sabbatsberg 24 är en del av Torsgatans pågående utveckling mellan Norra Bantorget och S:t Eriksplan. Castellum äger sedan tidigare flera grannfastigheter och planerar att på sikt, tillsammans med Stockholms stad och övriga fastighetsägare i området, utveckla och skapa ett koncept för hela Torsgatan.

Fokus på välmående

GreenHaus är nyproduktion av ett kontorshus i Oceanhamnen i Helsingborg om ca 7 000 kvm. Det är ett mycket speciellt kontorshus på flera sätt, där stora möjligheter finns för kundanpassning. Det är också byggt med extra fokus på att människorna som jobbar där ska vara friskare, idérikare och prestera bättre. Huset är byggt enligt WELL-konceptet. Det är en internationell byggstandard, utvecklad av forskare, läkare och arkitekter. I huset kommer även Castellums coworkingkoncept erbjudas genom helägda dotterbolaget United Spaces.

Mitt i expansiva Göteborg

I Göteborg uppför Castellum det nya kontorshuset Emigranten Göteborg i anslutning till det stora stadsutvecklingsprojektet Masthuggskajen på Södra Älvstranden. Byggnaden kommer ha en uthyrningsbar yta om ca 4 200 kvm och vara färdigställd under hösten 2020.

Emigranten Göteborg uppförs intill Castellums anrika byggnad Amerikahuset och kommer att utöka Castellums fastighetsbestånd i Göteborg i bästa läge. Investeringen beräknas uppgå till 238 Mkr och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Guld, en av Sveriges högsta miljöcertifieringar för byggnader.

Möt Anna Björklund – projektutvecklingschef Öresund

Anna Björklund (Photo)

Anna Björklund, projektutvecklingschef Öresund

Just nu pågår förarbetet med ett nytt nordiskt huvudkontor för E.ON och Nya Domstolsverket i Nyhamnen i Malmö. Berätta mer om dessa projekt.

Detta är två helt fantastiska projekt. För E.ON:s räkning får vi lov att bygga ett kontorshus där hållbarhet och medarbetarnas välmående sätts i centrum. E.ON:s anställda är idag utspridda på flera olika kontor i stan och med det nya huvudkontoret kommer hela personalstyrkan att samlas. Vårt gemensamma mål är att bygga ett kontorshus som de anställda verkligen har lust att åka till om morgonen; en naturlig och attraktiv mötesplats.

Domstolsverkets nya fastighet kommer ge Malmö en ny stadssiluett. Denna vackra byggnad kommer bli ett signum för Malmös stadsutvecklingsområde Nyhamnen. Hyresgäst är Domstolsverket och den nya byggnaden kommer att inrymma Tingsrätten, Förvaltningsrätten och Hyres- och Arrende nämnden. Byggnaden kommer bli norra Europas största arbetsplats för jurister och ge de anställda verksamhetsanpassade lokaler, något de längtat efter i många år.

Varför tror du att Castellum fick förtroendet som projektpartner och hyresvärd?

Castellum har ett oerhört gott rykte i regionen och vi är en långsiktig och trygg partner. Vi har styrkan av att vara ett stort börsnoterat bolag, samtidigt som vi har en stark lokal närvaro. Jag upplever att kombinationen mellan den personliga lokala närvaron och vår storlek och styrka gör oss till en attraktiv partner. Vi har även ett genuint engagemang för hållbarhetsfrågor och går i bräschen med WELL och fokus på människors välmående – det är något som våra kunder uppskattar.

Vad har hänt mer avseende projektutveckling i Region Öresund under 2019?

Under 2019 färdigställde vi Nordens första WELL-certifierade kontorshus Eminent. Ett hus vi är oerhört stolta över och som vi invigde med pompa och ståt tillsammans med våra hyresgäster och samarbetspartners. Vi har även förberett för byggstart av Helsingborgs första WELL-hus GreenHaus som vi ser fram emot att börja bygga under 2020.

Vad är du mest stolt över som ditt team har åstadkommit under året som gått?

Det är mycket speciellt för teamet, som jobbat hårt under många år med ett projekt, att få flytta in hyresgästerna och se hur huset börjar fyllas med liv. Så i år är en av de absoluta höjdpunkterna att få inviga Eminent, se hur huset på ett fantastiskt sätt bidrar till ett bättre arbetsliv för alla.

Castellum bidrar till att utveckla de städer där vi har verksamhet

Som långsiktig aktör och samhällsbyggare är en viktig del av Castellums verksamhet att på olika sätt bidra till hållbar stadsutveckling, genom utveckling av nya och befintliga områden. Samverkan sker även i ca 108 citynätverk och företagarföreningar för att utveckla de städer där verksamhet bedrivs, samt genom andra sociala engagemang.

Castellum samarbetar även med olika parter för att driva utveckling, ta del av kunskap om ny teknik och utbyta erfarenheter. Vi är exempelvis medlemmar i följande organisationer: EPRA, GRESB Benchmark Committee, Energimyndighetens Beställargrupp för lokaler (BELOK), CMB (Centrum för Management i Byggsektorn) vid Chalmers tekniska högskola och Sweden Green Building Council. Därtill har Castellum ett nära samarbete med lokala energibolag, renhållningsbolag och universitet och högskolor samt är aktiva i Fastighetsägarna.

Hållbara investeringar i Castellums projektutveckling

Genom att styra Castellums investeringar mot att bli mer hållbara tar vi inte enbart hänsyn till vår egen påverkan i samhället. Det bidrar även till att byggnaderna blir mer attraktiva för våra intressenter, kostnader och problem i förvaltningen minskar och kontrollen ökar.

Samtliga Castellums investeringar sker utifrån ett hållbart perspektiv. Varje investeringsärende granskas av koncernens hållbarhetschef och ska godkännas ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessa kriterier finns med på planeringsstadiet och följer hela projektlivscykeln, för att därefter bli en naturlig del i den dagliga förvaltningen.

Castellum har under de senaste åren arbetat med hållbarhetsfrågor i samband med nybyggnation och större ombyggnationer. Under 2019 har koncernens hållbarhetsprogram vidareutvecklats och delats upp med krav för kontor- respektive logistikbyggnader. Castellum miljöcertifierar alla nybyggnationer och större ombyggnationer. För nyproduktion av kontor gäller Miljöbyggnad betyg Guld och för logistikbyggnader Miljöbyggnad betyg Silver. För projekt utanför Sverige tillämpas BREEAM betyg Excellent för nyproduktion. Övriga typer av projekt certifieras.

Hållbarhetsprogram vid nybyggnation och ombyggnation

Obligatoriska krav för alla projekt inom Castellum

Generellt ställs krav på uppförandekod, hållbarhetspolicy, miljöledningssystem, avfallsplan, miljöplan, miljöansvarig i projektet, energieffektiva produktval såsom LED-belysning och A-märkta varor samt val av hållbara byggmaterial ur såväl miljö- som hälsoperspektiv enligt byggvarubedömningen.

Omfattande hållbarhetsprogram vid nybyggnation och ombyggnation

Tillämpas vid alla större projekt

 • Miljöbyggnad Guld*
 • Val av förnybar energi
 • Bra inomhusklimat och genomtänkt fuktarbete
 • Hållbart byggmaterial
 • Nära-noll energibyggnad*
 • Utred alltid hälsocertifieringen WELL**
 • Skapa en mer attraktiv byggnad genom konstnärlig utsmyckning
 • Engagera lokala konstnärer i projekt**
 • Installera solceller**
 • Utreda möjlighet till utomhuskontor enligt Castellums koncept WorkOut**
 • Skapa inbjudande trapphus**
 • Energieffektiv och miljöriktig byggarbetsplats
 • Fossiloberoende fordon på byggarbetsplats
 • Återskapande och ökad mängd ekosystemtjänster
 • Hantering av klimatrisker
 • Krav att entreprenör ska skapa arbetsplatser för personer långt ifrån arbetsmarknaden i projektet

*För nyproduktion av kontor gäller miljöbyggnad Guld i Sverige och i Danmark och Finland gäller BREEAM Excellent. Logistikbyggnader certifieras enligt Miljöbyggnad betyg Silver. Övriga typer av projekt certifieras.

**Gäller endast vid byggnation av kontorslokaler.