Not 29 Avstämning av skulder hänförliga till finansierings­verksamheten

 

 

 

 

 

 

Ej kassaflödespåverkande poster

 

 

Koncern

 

2019-12-31

 

Kassaflöde

 

Värde­förändring

 

Ändrad valutakurs

 

Periodisering över-/underkurs

 

2020-12-31

Långfristiga räntebärande skulder

 

40 826

 

5 345

 

 

–499

 

48

 

45 720

Derivat

 

715

 

 

417

 

 

 

1 132

Summa skulder hänförliga till finansierings-
verksamheten

 

41 541

 

5 345

 

417

 

–499

 

48

 

46 852

 

 

 

 

 

 

Ej kassaflödespåverkande poster

 

 

Koncern

 

2018-12-31

 

Kassaflöde

 

Värde­förändring

 

Ändrad valutakurs

 

Periodisering över-/underkurs

 

2019-12-31

Långfristiga räntebärande skulder

 

40 358

 

540

 

 

–59

 

–13

 

40 826

Derivat

 

716

 

–215

 

214

 

 

 

715

Summa skulder hänförliga till finansierings-
verksamheten

 

41 074

 

325

 

214

 

–59

 

–13

 

41 541

 

 

 

 

 

 

Ej kassaflödespåverkande poster

 

 

Moderbolag

 

2019-12-31

 

Kassaflöde

 

Värde­förändring

 

Ändrad valutakurs

 

Periodisering över-/underkurs

 

2020-12-31

Långfristiga räntebärande skulder

 

38 065

 

5 677

 

 

–473

 

49

 

43 318

Långfristiga räntebärande skulder till koncernföretag

 

3 283

 

843

 

 

 

 

4 126

Derivat

 

715

 

 

417

 

 

 

1 132

Summa skulder hänförliga till finansierings-
verksamheten

 

42 063

 

6 520

 

417

 

–473

 

49

 

48 576

 

 

 

 

 

 

Ej kassaflödespåverkande poster

 

 

Moderbolag

 

2018-12-31

 

Kassaflöde

 

Värde­förändring

 

Ändrad valutakurs

 

Periodisering över-/underkurs

 

2019-12-31

Långfristiga räntebärande skulder

 

36 738

 

1 406

 

 

–69

 

–10

 

38 065

Långfristiga räntebärande skulder till koncernföretag

 

3 711

 

–428

 

 

 

 

3 283

Derivat

 

716

 

–215

 

214

 

 

 

715

Summa skulder hänförliga till finansierings-
verksamheten

 

41 165

 

763

 

214

 

–69

 

–10

 

42 063

Koncernens samt moderbolagets ränte- samt valutaderivat är ej kassaflödespåverkande.