Miljö- och klimatdata

Effektiv resursanvändning

Castellums arbete för att minska bolagets klimatpåverkan är ambitiöst och pågår i hela verksamheten. Ambitionen att arbeta effektivt för att fastighetsbeståndet ska utvecklas till att bli mer hållbart har funnits med i bolaget sedan mitten av 90-talet. Detta arbete har gett resultat och Castellum är idag bland de mest hållbara i branschen.

För att framtidssäkra Castellums fastighetsportfölj och bidra till de av Castellum prioriterade globala hållbarhetsmålen som FN beslutat har Castellum satt upp flera utmanande mål. Byggnader ska energieffektiviseras, naturresurser ska användas med ökad effektivitet, biologisk mångfald i urbana miljöer ska öka, andelen förnybar energi förbättras och hänsyn tas till ändrade väderförhållanden. Castellum är engagerade i kundernas och myndigheternas klimatplaner och policyer, står bakom internationella överenskommelser såsom Parisavtalet, visar ledarskap och påverkar i möjligaste mån branschen till att minska klimatpåverkan. Castellum har som första fastighetsbolag i Norden fått sitt klimatmål godkänt av initiativet Science Based Targets (SBT). Castellums mål är att till 2030 uppnå 100 % klimatneutralitet från verksamheten och därmed stötta FN:s klimatavtal och de nationella ambitionerna om ett fossilfritt Sverige. Trots att vi ser goda möjligheter att ställa om utsläppen från fastighetsförvaltning (Scope 1 och 2) är det stora utmaningar att nå klimatneutralitet i Scope 3. Vi är idag långt ifrån alla lösningar på hur vi skall nå klimatneutralitet till 2030. Men vi vet att tuffa mål driver innovation.

Energi, GRI 302-1

Energislag

 

Absolut energi- användning 2020

 

Förnybar andel

Fastighetsel

 

70 357

 

100 %

El – Geo-värme och kyla

 

1 586

 

100 %

El – Direktel

 

1 155

 

100 %

Biogas

 

1 723

 

100 %

Total bränslekonsumtion från förnybara bränslen

 

74 821

 

100 %

Naturgas

 

312

 

0 %

Olja

 

1

 

0 %

Total bränslekonsumtion från icke-förnybara bränslen

 

313

 

0 %

Fjärrvärme

 

189 382

 

94 %

Fjärrkyla

 

14 903

 

95 %

Total energianvändning

 

279 419

 

95 %

All energiförbrukning redovisas i MWh. För att räkna om energiförbrukningen från MWh till GJ, använd omräkningsfaktorn 3,6. Castellum använder ingen ånga.

Utsläpp, GRI 305-1, 305-2 och 305-3

Castellum följer årligen upp växthusgasutsläpp enligt ramverket Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Basår 2017 är valt för Castellum Science Based Target om netto-noll CO2-utsläpp år 2030. Detta eftersom det var det första året då en fullständig scope 3-inventering kunnat genomföras. För scope 1 och 2 samt för tjänsteresor finns data tillbaka till 2007 att jämföra med.

Tabellen på nästa sida redovisar vilka aktiviteter, antaganden och omvandlingsfaktorer som ligger till grund för redovisning av Castellums energiförbrukning och växthusgasutsläpp.

Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod, GRI 306-2

Castellum bryter inte ner avfallsinformation fullt ut per typ eller hanteringsmetod då bolaget idag inte har tillgång till denna information på den detaljnivån. Informationen kommer utvecklas kommande år i takt med att vi har möjlighet att få mer fullständig information från leverantörerna.

Fullständig inventering av växthusgasutsläpp

Absoluta utsläpp anges i ton CO2-eq och intensitet i kg per kvm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

Method for calculation1)

 

 

Absolute

 

Intensity

 

Absolute

 

Intensity

 

Absolute

 

Intensity

 

Absolute

 

Intensity

 

 

Scope 1 Includes natural gas, oil, refrigerants and fuels for company cars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct emissions

 

284

 

0,1

 

458

 

0,1

 

675

 

0,2

 

1 122

 

0,3

 

Fuel-based method

Biogenic-emissions

 

339

 

0,1

 

535

 

0,1

 

664

 

0,2

 

924

 

0,2

 

Fuel-based method

Scope 2 Includes electricity, district heating and cooling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Market-based method

 

3 991

 

0,9

 

5 764

 

1,4

 

4 362

 

1,0

 

6 133

 

1,3

 

Fuel-based method

Location-based method

 

18 128

 

4,1

 

37 222

 

8,8

 

47 818

 

11,3

 

48 560

 

11,0

 

Fuel-based method

Scope 1+2 (Market-based)

 

4 275

 

1,0

 

6 222

 

1,5

 

5 037

 

1,2

 

7 255

 

1,6

 

Fuel-based method

Scope 1+2 (Location-based)

 

18 412

 

4,2

 

37 680

 

8,9

 

48 493

 

11,5

 

49 682

 

11,3

 

Fuel-based method

Scope 3 Includes all other relevant indirect emissions2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Purchased goods and services

 

274 307

 

61,8

 

266 860

 

62,8

 

273 279

 

64,6

 

322 279

 

73,6

 

Spend-based method

4. Upstream transportation and distribution

 

227

 

0,1

 

172

 

0,1

 

166

 

0,1

 

289

 

0,1

 

Spend-based method

5. Waste generated in operations

 

2 717

 

0,6

 

2 161

 

0,5

 

2 038

 

0,5

 

1 839

 

0,4

 

Spend-based method

6. Business travel

 

49

 

0,0

 

127

 

0,0

 

151

 

0,0

 

138

 

0,0

 

Distance-based method

7. Employee Commuting

 

160

 

0,0

 

166

 

0,0

 

158

 

0,0

 

156

 

0,0

 

Average-based method

8. Upstream leased assets

 

88

 

0,0

 

68

 

0,0

 

59

 

0,0

 

51

 

0,0

 

Spend-based method

13. Downstream leased assets3)

 

12 627

 

2,9

 

54

 

0,0

 

54

 

0,0

 

54

 

0,0

 

Average-based method

Biogenic-emissions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scope 3

 

290 175

 

65,4

 

269 608

 

63,4

 

275 905

 

65,2

 

324 806

 

74,1

 

 

Base year of 2017 is choosen for Castellums Science Based Target due to that is the first year that Castellum has been able to do a full inventory of scope 3 greenhouse gas emission. No exclusion of essential greenhouse gases has been made.

1.

According to GHG Protocol Corporate Value Chain Standard

2.

The following types of scope 3 emissions are not relevant for Castellum (approved by the Science Based Target initiative): 2. Capital goods, 3. Fuel and energy-related activities, 9. Downstream transportation & distribution, 10. Processing of sold products, 11. Use of sold products, 12. End-of-life treatment of sold products, 14. Franchises, 15. Investments

3.

The emission factor has been updated to each national residual mix emission factors from the Grexel database for 2020. Our opinion is that Grexel’s individual residual emission factors better reflects the carbon emissions from electricity consumption instead of using the weighted Nordic residual emission factor by Energimarknadsinspektionen, used previous years. This does not significantly effect the full carbon footprint, less than 5 %, therefor we do not update previous year or base year.

Flerårsöversikt energi, koldioxidutsläpp och vatten, 2016-2020

Absolut energi i MWh och CO2 i ton respektive intensitet anges i kWh per kvm, år och CO2 i kg per kvm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

 

Absolut

 

Intensitet

 

Absolut

 

Intensitet

 

Absolut

 

Intensitet

 

Absolut

 

Intensitet

 

Absolut

 

Intensitet

Total energianvändning

 

279 419

 

75

 

316 239

 

88

 

349 014

 

97

 

343 140

 

94

 

342 918

 

98

Total energianvändning normalårskorrigerad

 

326 287

 

87

 

340 645

 

95

 

371 220

 

103

 

365 927

 

100

 

362 935

 

104

1. varav faktiskt uppvärmning

 

193 718

 

50

 

223 576

 

60

 

238 494

 

64

 

244 060

 

64

 

244 529

 

69

2. varav normalårskorrigerad uppvärmning

 

240 586

 

62

 

247 983

 

67

 

260 700

 

70

 

266 847

 

70

 

264 546

 

75

3. varav el och kyla

 

85 701

 

25

 

92 662

 

28

 

110 520

 

33

 

99 080

 

30

 

98 389

 

29

Totala CO2-utsläpp för fastighetsförvaltning1)

 

4 275

 

1,0

 

6 222

 

1,5

 

5 037

 

1,2

 

7 255

 

1,7

 

8 355

 

1,9

varav scope 1

 

285

 

0,1

 

458

 

0,1

 

675

 

0,2

 

1122

 

0,3

 

608

 

0,1

varav scope 2 (market-based)

 

3 990

 

0,9

 

5 764

 

1,4

 

4 362

 

1,0

 

6 133

 

1,4

 

7 747

 

1,8

Total vattenanvändning

 

874 785

 

0,25

 

995 345

 

0,29

 

969 783

 

0,3

 

1 008 457

 

0,3

 

1 044 503

 

0,2

1.

Denna uppställning inkluderar samtliga CO2-utsläpp från fastighetsförvaltning, d.v.s. scope 1 & 2. Total energianvändning är summan av 1 och 3. Total energianvändning normalårskorrigerad är summan av 2 och 3.

Scope

 

Aktivitet

 

Aktivitetsdata

 

Omvandlingsfaktor

Scope 1

 

Förbrukning av olja i fastigheter där hyresgästen inte har separat mätning eller fakturering av verklig förbrukning.

 

Intern inhämtning av statistik avseende förbrukning i de fastigheter som värms med olja.

 

Eldningsolja: 0,28 ton CO2e/MWh
Källa: GHG Protocol, GWP 2014 IPCC
Fifth Assessment Report

Scope 1

 

Förbrukning av naturgas i fastigheter där hyresgästen inte har separat mätning eller fakturering av verklig förbrukning.

 

Intern inhämtning av statistik avseende förbruk- ning i de fastigheter som värms med naturgas.

 

Naturgas: 0,203 ton CO2e/MWh
Källa: GHG Protocol, GWP 2014 IPCC
Fifth Assessment Report

Scope 1

 

Tjänsteresor med företagsbilar.

 

Resor med företagsbil utgår ifrån avläsning av mätarställningar. Växthusgasutsläpp baseras på körd sträcka och medelförbrukning blandad körning för respektive bil.

 

Bensin: 0,0002375 ton CO2e/km
Diesel: 0,0002798 ton CO2e/km
Biobränsle: 0 ton CO2e/km
Fordonsgas: 0,0000505 ton CO2e/km
Laddhybrid: 0,00005 ton CO2e/km
Elfordon: 0 ton CO2e/km
Källa: GHG Protocol, GWP 2014 IPCC
Fifth Assessment Report

Scope 1

 

Köldmedia.

 

Utsläpp från köldmedia hämtas från respektive fastighets enligt lag obligatoriska köldmediarapport.

 

Statistik från Svensk Kyl & Värmepumpsföreningen. Datan redovisas med anknytning till f-gasförordningen, EU/517/2014 och tillhörande svensk lagstiftning, som förklaras utifrån gällande praxis.

Scope 2

 

Förbrukning av el i fastigheter där hyresgästen inte har separat mätning eller fakturering av verklig förbrukning.

 

Intern inhämtning av statistik i de fastigheter där Castellum ansvarar för elanvändningen.

 

Ursprungsmärkt förnybar el: 0 g CO2e/MWh
Residualmix: Sverige: 0,05022 ton CO2e/MWh
Danmark: 0,46521 ton CO2e/MWh
Finland: 0,31013 ton CO2e/MWh
Källa: Grexel

Scope 2

 

Förbrukning av fjärrvärme och fjärrkyla i fastigheter där hyresgästen inte har separat mätning eller fakturering av verklig förbrukning.

 

Intern inhämtning av statistik i de fastigheter där Castellum ansvarar för fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärmeförbrukningen justeras utifrån SMHI:s graddagar och vakansgrad.

 

Statistik från respektive leverantör av fjärrvärme.1)

Scope 3

 

Tjänsteresor taxi.

 

Majoriteten av data från leverantörer samt manuell inhämtning.

 

0,000147 ton CO2e/km
Källa: GHG Protocol, GWP 2014 IPCC
Fifth Assesment Report

Scope 3

 

Tjänsteresor flyg.

 

Majoriteten av data från leverantörer samt manuell inhämtning.

 

Norden: 0,000171 ton CO2e/km
Europa: 0,000092 ton CO2e/km
Världen: 0,000083 ton CO2e/km
Källa: GHG Protocol, GWP 2014 IPCC
Fifth Assessment Report

Scope 3

 

Tjänsteresor tåg.

 

Majoriteten av data från leverantörer.

 

0,0000002 ton CO2e/km
Källa: SJ

Scope 3

 

Privata fordon i tjänst.

 

Intern uppföljning av körda kilometer i tjänst med privat fordon.

 

0,000147 ton CO2e/km
Källa: GHG Protocol, GWP 2014 IPCC
Fifth Assesment Report

Scope 3

 

Anställdas pendling.

 

Anställdas pendling i km estimeras utifrån data från Trafikanalys som kombinerades med emissionsfaktorer från Naturvårdsverket.

 

Källa: Naturvårdsverket och Trafikanalys

Scope 3

 

Nedströms hyrda tillgångar.

 

Beräknas genom schablon av hyresgästers energianvändning.

 

Residualmix:
Sverige: 0,05022 ton CO2e/MWh
Danmark: 0,46521 ton CO2e/MWh
Finland: 0,31013 ton CO2e/MWh
Källa: BELOK, Grexel

Scope 3

 

Övriga växthusgasutsläpp.

 

Koldioxidpåverkan beräknades utifrån hur mycket som spenderas på leverantörer från olika industrisektorer (t.ex. transport, resor, konsulttjänster etc). Utsläppen beräknas sen genom sektordata från World Input Output Database (WIOD), enligt Greenhouse Gas protokollets rekommendationer för en Scope 3 screening.

 

Källa: World Input Output Database (WIOD) 2013

1.

Eftersom fjärrvärmeleverantörernas omvandlingsfaktorer för föregående år, 2020, först beräknas under 2021 används 2019 års omvandlingsfaktorer för utsläpp kopplat till traditionell fjärrvärme.