Byggrätter och planerade projekt

Som en del av Castellums strategi utvecklas projektportföljen genom nyproduktion. I detta sammanhang är det en konkurrensfördel att äga byggrätter i attraktiva lägen med antagna detaljplaner, då det innebär kortast möjliga tid till inflyttning för hyresgästerna. Castellum har vid årets slut ca 670 tkvm outnyttjade byggrätter (uthyrningsbar yta) och för ett antal av dessa finns konkreta projekt som kan påbörjas relativt omgående. Under året har Castellum offentliggjort ett flertal större potentiella projekt som översiktligt presenteras på följande sidor. Kännetecknande är att de är belägna i attraktiva utvecklingsområden samt att de har tydligt hållbarhetsfokus.

Outnyttjade byggrätter är värderade till 1 170 mkr (1 120) motsvarande i genomsnitt ca 1 750 kr/kvm (1 600). Av byggrätterna finns värdemässigt 600 mkr (600) redovisade som projekt och obebyggd mark.

Resterande finns redovisade bland kontor, samhällsfastigheter, lager/logistik och lätt industri, då dessa finns på redan bebyggda fastigheter.

Castellum erhöll i slutet av året en markanvisning i centrala Göteborg, i anslutning till Västlänkens blivande Station Centralen. Bolaget kommer på så sätt bidra till den fortsatta stadsutvecklingen.

Byggrätter värde / region
Byggrätter värde / region (Pie Chart)

Stockholm

1. Hagastaden

Hagastaden är en ny stadsdel som knyter samman Stockholm med Solna och utvidgar innerstaden norrut. Den är en central del i huvudstadens Vision 2040 om en innovativ och växande region. Förra året ingick Castellum ett samverkansavtal med Einar Mattsson för att tillsammans utveckla de områden i Hagastaden som Castellum fått markanvisning för, om ca 23 000 kvm. Samtliga bostäder, kontorslokaler och kommersiella ytor beräknas vara klara för inflyttning 2025. Castellum är också projektpartner till HSB Bostad i två kvarter där Castellum kommer att uppföra, äga och förvalta samtliga kommersiella ytor.

2. Slakthusområdet

Efter förvärv av två tomträtter i Slakthusområdet börjar Castellum nu utveckla ett helt kvarter med kontor och verksamheter. Här kommer skapas fantastiska miljöer med kontor, verksamheter och restauranger. Mötet mellan kulturarv och moderna nytillskott kommer att ge en speciell känsla. Kvarteret utvecklas i nära samråd med Stockholms stad och väntas omfatta minst 25 000 kvm moderna lokaler för arbetsplatser.

3. Marievik

Castellum driver tillsammans med Stockholms stad och fyra andra fastighetsägare ett stadsutvecklingsprojekt i Marievik på Liljeholmskajen. Ett antagande av en ny detaljplan förväntas i februari 2021. Förutom en mer blandad och attraktivare stadsmiljö kommer den nya detaljplanen innebära tillkommande byggrätter inom Castellums fastigheter Marievik 27 och Marievik 30.

Uppsala

4. Främre Boländerna

Nu kliver stadsdelen Främre Boländerna in i Uppsalas finrum. Med nya kontorsbyggnader, butiker, restauranger blir det en dynamisk del av den växande stadskärnan i landets fjärde stad. Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala har beslutat om samråd för den första detaljplanen av flera som ska utveckla Boländerna. Castellum är en stor aktör i området som ser fram emot att utveckla platsen med moderna och hållbara arbetsplatser.

Norrköping

5. Inre hamnen

Med en direkt anslutning till Norrköpings nya resecentrum med Ostlänken blir Inre hamnen en ny stadsdel med attraktivt vattennära läge. Projektet Nova i Inre hamnen omfattar två moderna och ljust utformade byggnader för kontor och publika verksamheter på totalt 8 150 m2. Byggstart tidigast år 2023.

Göteborg

6. Castellum Säve

Castellum förvärvade Säve flygplats i december 2018 med ett utvecklingsområde om närmare 3 miljoner kvadratmeter mark. Castellum Säve är framtidens flexibla logistiknav och ett område för innovation och utveckling med fokus på hållbara transporter och mobilitet. Inom en 10-årsperiod planeras en etappvis utveckling av området med totalt ca 800 000 kvm moderna logistik- och verksamhetslokaler, samt testytor för självkörande fordon.

Malmö

7. Tistlarna, Östra hamnen

Castellum har under 2020 förberett fastigheten Tistlarna 9 för etablering av en ny Logistikbyggnad om ca 11 000 kvm. Läget och platsen är utmärkt för logistik med närhet till huvudbanan, motorvägarna E4 och E6 , Malmö centralstation och både Köpenhamn och Malmö flygplats. Tid för uppförandet är ca 12 månader.