Byggrätter och potentiella projekt

Som en del av Castellums strategi utvecklas projektportföljen genom nyproduktion. I detta sammanhang är det en konkurrensfördel att äga byggrätter i attraktiva lägen med antagna detaljplaner, då det innebär kortast möjliga tid till inflyttning för kunderna. Castellum har vid årets slut ca 700 tkvm outnyttjade byggrätter (uthyrningsbar yta) och för ett antal av dessa finns konkreta projekt som kan påbörjas relativt omgående. Under året har Castellum offentliggjort ett flertal större potentiella projekt som översiktligt presenteras på följande sidor. Kännetecknande är att de är belägna i attraktiva utvecklingsområden samt att de har tydligt hållbarhetsfokus.

Outnyttjade byggrätter är värderade till 1 120 Mkr (1 154) motsvarande i genomsnitt ca 1 600 kr/kvm (1 500). Av byggrätterna finns värdemässigt 600 Mkr (482) redovisade som projekt och obebyggd mark.

Resterande finns redovisade bland kontor, samhällsfastigheter, lager/logistik och lätt industri, då dessa finns på redan bebyggda fastigheter.

Byggrätter värde / region
Byggrätter värde / region (Pie Chart)

1. Slakthusområdet

Stockholms stads programarbete för Slakthusområdet syftar till att utveckla en levande och dynamisk stadsdel. På Castellum arbetar vi för att aktivt bidra till detta. Bland annat utvecklar vi vårt befintliga bestånd, som består av fyra fastigheter, kontinuerligt genom att addera fler attraktiva och moderna arbetsplatser i takt med att området utvecklas. Men vi vill också lyfta fram kultur och arkitektoniska värden.

2. Marievik

Castellum driver tillsammans med Stockholms stad och fyra andra fastighetsägare ett stadsutvecklingsprojekt i området Marievik, nära Liljeholmen. En ny detaljplan beräknas antas i Kommunfullmäktige under våren 2020. Förutom en mer blandad och attraktivare stadsmiljö kommer den nya detaljplanen innebära tillkommande byggrätter inom Castellums kvarter Marievik 27 och Marievik 30.

3. Hagastaden

Hagastaden är en ny innerstadsdel i Stockholm som kommer stå klar 2025. Castellum ingick under hösten 2019 ett samverkansavtal med Einar Mattsson för att tillsammans utveckla de områden i Hagastaden som Castellum erhållit en markanvisning för, om cirka 23 000 kvm. Samtliga bostäder, kontorslokaler och kommersiella ytor beräknas vara klara för inflyttning i början av 2025. Castellum har även trätt in som projektpartner till HSB Bostad i två kvarter i Hagastaden, där Castellum kommer att uppföra, äga och förvalta samtliga kommersiella ytor.

4. Kvarteret Korsningen, Örebro

Bredvid Resecentrum i expansiva Norrcity har Utopia Arkitekter vunnit en markanvisning från Örebro kommun. Castellum har valts som samarbetspartner. Tillsammans skapar vi ca 6 000 kvm kontor med hög arkitektonisk ambition i Örebros första kontorsbyggnad i trä.

5. Hissmontören 4

Castellum har förvärvat byggrätten och projektet Hissmontören 4, som vi valt att kalla Källeruds Park. Här kommer vi att bygga ca 3 400 kvm kontor i tre plan med en unik kombination av parkmiljö och promenadavstånd till city. Byggnaden blir mycket yteffektiv och flexibel, varje våningsplan kan delas av upp till 6 olika hyresgäster.

6. Nytt nordisk huvudkontor, E.ON

Både E.ON och Castellum vill bygga ett kontorshus som är extraordinärt ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta ska genomsyra projektet i alla aspekter – byggproduktion, val av material och energilösningar.

Nybyggnationen kommer att certifieras enligt högsta miljöcertifieringsnivå och enligt The Well Building Standard. Den senare med unika krav på människors hälsa och välbefinnande på arbetet.

7. Nya Domstolsverket

Domstolsverket har utrett olika alternativ för en möjlig placering av nya domstolslokaler för Malmö Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Malmö. Valet föll på Castellums förslag till nya och mer rymliga lokaler i Nyhamnen, centralt belägna alldeles nära Malmö centralstation och hyresavtal har tecknats mellan Domstolsverket och Castellum som startar nybyggnation av 25 000 kvm moderna domstolslokaler. Investeringen, som beräknas uppgå till ca 1,2 miljarder kronor, utgör en viktig del i Castellums strategi att växa ytterligare i Öresundsområdet. Nyhamnen är ett av Malmö stads viktigaste utvecklingsområden där Castellum, som en av de största samhällsaktörerna, även bygger nytt huvudkontor för E.ON.

Domstolsfastigheten blir en av norra Europas största arbetsplatser för jurister och ett av Castellums största byggprojekt genom tiderna. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.