Not 25 Eventual­förpliktelser

 

 

Koncern

 

Moderbolag

 

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

Borgen för koncernföretag

 

 

 

2 170

 

2 538

Summa

 

 

 

2 170

 

2 538

I normalfallet är moderbolaget kredittagare, men i de fall upplåning sker direkt mot fastighetsägande bolag ställer moderbolaget borgen.