Klimatscenarier – risker och möjligheter

Castellum värderar genom klimatscenarioanalyser, vilka klimatrisker och -möjligheter som kan påverka bolaget och dess fastigheter och investeringar, såväl i nuläget som i framtiden. Syftet är att förbereda Castellum för olika samhällsutvecklingar och framtidssäkra fastighetsbeståndet.

Analys av framtidsscenarier – världen år 2050

Castellum rapporterar sedan två år tillbaka enligt Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Under 2019 genomfördes en analys för att värdera klimatrisker och -möjligheter utifrån två olika klimatscenarier framtagna av FN:s klimatpanel (IPCC) – RCP 8.5 och RCP 2.6.

RCP 8.5 – här kallat I gamla fotspår – är ett ”business-as-usual”-scenario, där världen inte lyckats ställa om utan utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka i nuvarande takt.

RCP 2.6 – här kallat Vi uppnår Parisavtalet – är ett scenario där vi lyckas begränsa temperaturökningen till 1,5-2 °C.

Båda scenarierna innebär risker, men också möjligheter för Castellum. Bolaget behöver vara resilient och anpassa verksamheten utifrån ändrade klimatförhållanden både lokalt och nationellt.

Värdering av klimatrisker

Castellum gör en årlig kartläggning av bolagets alla risker och deras sannolikhet, påverkan, prioritet och utveckling för en period av upp till tio år. För klimatrisker analyserar vi förutom det också risker ur ett längre perspektiv enligt de klimatscenarion som beskrivs i detta kapitel. När det gäller klimatrisker bedöms både fysiska risker och omställningsrisker som kan följa av ett ändrat klimat.

Inför investeringar i nyproduktion görs en värdering av klimatriskerna för en byggnad under dess tekniska livslängd, med tyngdpunkt på nederbörd, extremt väder och översvämningsrisk. Då används, utöver RCP 2.6 och 8.5, även IPCC:s mellanscenario, RCP 4.5. Inför beslut om investeringar bedömer hållbarhetschefen investeringen ur ett hållbarhetsperspektiv, där klimatförändringar är en viktig fråga.

Fastigheternas klimatmotståndskraft

Castellum undersöker möjligheterna att värdera fastighetsbeståndets klimatmotståndskraft genom medverkan i det EU-finansierade forskningsprojektet Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM). Det ska definiera vetenskapligt baserade åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i kommersiella fastigheter och bostäder i fastighetssektorn med syftet att uppnå Parisavtalet.

Klimatscenario ”Vi uppnår Parisavtalet” (RCP 2.6)1)

 • Utsläppen av växthusgaser halveras till 2050.
 • +1,5–3 °C nationell temperaturhöjning i Sverige.
 • Ny förnybar energiteknik införs i stor skala.
 • Låg energiintensitet.
 • Kraftiga omställningar av samhället, infrastrukturen och byggnader har genomförts.
 • Världens länder lyckas samarbeta om gemensamma initiativ.
 • Politiska beslut, skatter och regleringar införs gällande växthusgaser.
 • Ökade regleringar med hållbarhetskrav gällande markanvändning och byggnormer.
 • Ändrade krav från kunder och investerare.

Risker

 • Ökade regleringar, skatter och avgifter för koldioxidutsläpp, markanvändning, byggnormer etc.
 • Äldre fastigheter kan bli obsoleta.
 • Risk för olönsamma investeringar om oprövad teknik används för att snabbt påbörja omställningen.
 • Krav på nollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan och cirkulär ekonomi kräver stora förändringar i affärsmodellen.
 • Prisökning på byggmaterial, transporter och energi på grund av politiska restriktioner.
 • Volatila eller dyrare energipriser.
 • Ökat investeringsbehov i ny teknik, nybyggnation och i befintliga fastigheter.

Möjligheter

 • Ökad produktion av solenergi och ökad användning av förnybar energi.
 • Ökad efterfrågan på innovation och ny teknik.
 • Ökad urbanisering och behov av förtätning i stadskärnorna gör beståndet attraktivt.
 • Minskat energibehov på grund av effektivare resursanvändning.
 • Ändrade kund- och investerarpreferenser samt ökade hållbarhetskrav gör Castellum till en attraktiv fastighetsägare och investering.
Green arrow (Icon)


Potentiell påverkan på Castellums finansiella resultat

 • Ökade investeringar i omställningen.
 • Ökade kostnader för klimatanpassning.
 • Ökade driftkostnader.
 • Minskat värde på fastigheter som inte är klimatanpassade eller ligger i riskområden.
 • Ökat värde på klimatanpassade fastigheter.
Världen 2050 (Icon)

Klimatscenario ”I gamla fotspår” (RCP 8.5)1)

 • Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka i dagens takt.
 • +2–4 °C nationell temperaturhöjning i Sverige.
 • Stigande havsnivåer.
 • Fler dagar med extremväder och översvämningar.
 • Ökat antal skogsbränder.
 • Oförändrade beteenden och krav från kunder och investerare.
 • Hög energiintensitet och stort beroende av fossila bränslen.
 • Politiska klimatinitiativ och samarbeten misslyckas.
 • Sämre inomhusklimat påverkar människors hälsa.
 • Ökad befolkningsmängd. och inflyttning till Sverige.
 • Verksamheten blir mer händelsestyrd, p.g.a. extremväder.

Risker

 • Vattenskador på grund av översvämningar i strandnära bebyggelse och lågt belägna zoner.
 • Skador på tak och fasad på grund av extremväder som stormar, värmeböljor och bränder.
 • Minskad efterfrågan på fastigheter som ligger i riskområden.
 • Risk för obsoleta fastigheter då kostnaden för klimatanpassningsåtgärder överstiger värdet.
 • Ökat behov av underhåll, reparationer och periodvis stängning av byggnader, då byggmaterial och teknik påverkas negativt av höjda temperaturer och ett fuktigt klimat.
 • Ökad el- och energibrist, vilket drivs starkt av den ökade elektrifieringen och behovet av mer energi i samhället.
 • Ökad konkurrens från lågprisaktörer som saknar hållbar agenda.

Möjligheter

 • Ökad produktion av solenergi och ökad användning av förnybar energi.
 • Energieffektiviseringsåtgärder blir mer lönsamma att genomföra.
 • Ökade krav på inomhusmiljön ställer krav på mer anpassningsbara fastigheter och stadsdelar.
 • Klimatanpassade fastigheter gör Castellum till en mer attraktiv fastighetsägare.
Grey arrow (Icon)


Potentiell påverkan på Castellums finansiella resultat

 • Kraftigt ökade investeringar i hantering av klimatförändringarna.
 • Kraftigt ökade kostnader för klimatanpassning.
 • Volatila eller minskade hyresintäkter.
 • Volatila eller ökade energikostnader.
 • Kraftig ökning av driftskostnader.
 • Höjda försäkringskostnader.
 • Minskat värde eller utraderat värde på fastigheter som inte är klimatanpassade eller ligger i riskområden.
 • Ökat värde på klimatanpassade fastigheter.

Strategier som hanterar klimatrisker och klimatmöjligheter

 • Netto-noll koldioxidutsläpp enligt Science Based Targets.
 • Klimatsäkrade fastigheter.
 • Produktion av förnybar energi och energilagring.
 • Energieffektivisering och effektbegränsning.
 • Hållbarhetsprogram för investeringar.
 • Klimatkrav för större projekt.
 • Miljöcertifieringar och miljöinventeringar av byggnader.
 • Portföljanalys av klimatpåverkan (planeras)
Castellums solcellsprogram 100 på Sol (Icon)

Castellums solcellsprogram 100 på Sol

Läs mer på Strategiska risker

Finansiell påverkan på hyresintäkter och portföljens värde vid obsoleta fastigheter

Följande känslighetsanalys visar ett illustrativt exempel hur Castellum påverkas finansiellt om 10 % av fastigheterna blir obsoleta, d.v.s. obrukbara eller outhyrbara p.g.a. klimatförändringarna, t.ex. beroende på översvämningar eller att icke klimatanpassade fastigheter blir oattraktiva på marknaden. Anledningen till att vi i exemplet använder 10 % är att vi vid ett demo år 2020 stresstestat ett urval av fastigheter i Castellums portfölj. Vid demot konstaterades att ca 10 % av urvalet av fastigheterna som analyserades kommer beröras av fysiska klimatrisker i klimatscenariot RCP 8.5. Under kommande år planeras denna analys förfinas. De nordiska länderna är generellt mer skonade mot fysiska klimatförändringar enligt IPCC:s klimatscenarion jämfört med länder längre söderut.

1. Källor: smhi.se/klimat/framtidens-klimat samt TCFD The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-Related Risks and Opportunities

Castellum

 

Minskade hyresintäkter (mkr)

 

Minskat totalt fastighetsvärde (mkr)

Om 10 % av fastigheterna blir obsoleta

 

600

 

10 992