Balansräkning för koncernen

mkr

 

 

 

31 dec 2020

 

31 dec 2019

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsfastigheter

 

Not 13, 23

 

103 042

 

95 168

Materiella anläggningstillgångar

 

Not 14

 

170

 

156

Leasingavtal, nyttjanderätt

 

 

 

888

 

846

Finansiella tillgångar

 

Not 15

 

2 729

 

Goodwill

 

Not 16

 

1 673

 

1 691

Övriga långfristiga tillgångar

 

 

 

30

 

23

Summa anläggningstillgångar

 

 

 

108 532

 

97 884

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

Hyresfordringar

 

Not 3

 

47

 

70

Fordran fastighetsförsäljning

 

 

 

220

 

3

Övriga fordringar

 

 

 

554

 

430

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

 

 

402

 

425

Likvida medel

 

 

 

161

 

173

Summa omsättningstillgångar

 

 

 

1 384

 

1 101

SUMMA TILLGÅNGAR

 

 

 

109 916

 

98 985

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

Not 17

 

 

 

 

Aktiekapital

 

 

 

139

 

137

Övrigt tillskjutet kapital

 

 

 

13 259

 

12 434

Reserver

 

 

 

–122

 

5

Innehav utan bestämmande inflytande

 

 

 

–2

 

–2

Balanserad vinst

 

 

 

34 969

 

31 203

Summa eget kapital

 

 

 

48 243

 

43 777

 

 

 

 

 

 

 

Skulder

 

Not 18

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

 

Uppskjuten skatteskuld

 

Not 19

 

11 376

 

10 153

Övriga avsättningar

 

Not 20

 

3

 

5

Derivat

 

Not 21

 

1 132

 

715

Långfristiga räntebärande skulder

 

Not 22

 

45 720

 

40 826

Övriga långfristiga skulder/Leasingskuld

 

 

 

888

 

846

Summa långfristiga skulder

 

 

 

59 119

 

52 545

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

 

 

126

 

203

Skatteskulder

 

 

 

423

 

256

Övriga skulder

 

 

 

623

 

685

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

Not 23

 

1 382

 

1 519

Summa kortfristiga skulder

 

 

 

2 554

 

2 663

Summa skulder

 

 

 

61 673

 

55 208

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

109 916

 

98 985