Not 28 Finansiella instrument

Nedan framgår de olika kategorier av finansiella instrument som finns i koncernens balansräkning.

Finansiella instrument 2020, mkr

 

Upplupet anskaff­ningsvärde

 

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet

 

Derivat som används i säkrings­redovisning

 

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaff­ningsvärde

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga fordringar

 

899

 

 

 

Finansiella tillgångar

 

 

2 729

 

 

Hyresfordringar

 

47

 

 

 

Övriga fordringar

 

475

 

 

 

Kassa och bank

 

161

 

 

 

Skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntederivat

 

 

740

 

 

 

Valutaderivat

 

 

 

392

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

45 499

Leverantörsskulder

 

 

 

 

125

Övriga skulder

 

 

 

 

1 497

Summa

 

1 582

 

1 989

 

392

 

47 122

Finansiella instrument 2019, mkr

 

Upplupet anskaff­ningsvärde

 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet

 

Derivat som används i säkrings­redovisning

 

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaff­ningsvärde

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga fordringar

 

856

 

 

 

Hyresfordringar

 

70

 

 

 

Övriga fordringar

 

132

 

 

 

Kassa och bank

 

173

 

 

 

Skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntederivat

 

 

592

 

 

Valutaderivat

 

 

 

123

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

40 604

Leverantörsskulder

 

 

 

 

203

Övriga skulder

 

 

 

 

1 514

Summa

 

1 231

 

592

 

123

 

42 321

Finansiella instrument såsom hyresfordringar, leverantörsskulder m.m. redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för nedskrivning, varför det verkliga värdet bedöms överensstämma med redovisat värde. Långfristiga räntebärande skulder löper i huvudsak med kort räntebindning, och för långfristiga obligationer gäller att verkligt värde inte avviker nämnvärt från nominella värden, vilket sammantaget innebär att upplupet anskaffningsvärde överensstämmer väl med verkligt värde.