Not 27 Finansiella instrument

Nedan framgår de olika kategorier av finansiella instrument som finns i koncernens balansräkning.

Finansiella instrument 2019, Mkr

 

Upplupet anskaff­
ningsvärde

 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet

 

Derivat som används i säkrings­
redovisning

 

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaff­
ningsvärde

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga fordringar

 

856

 

 

 

Hyresfordringar

 

70

 

 

 

Övriga fordringar

 

132

 

 

 

Kassa och bank

 

173

 

 

 

Skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntederivat

 

 

592

 

 

Valutaderivat

 

 

 

123

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

40 604

Leverantörsskulder

 

 

 

 

203

Övriga skulder

 

 

 

 

1 514

Summa

 

1 231

 

592

 

123

 

42 321

Finansiella instrument 2018, Mkr

 

Upplupet anskaff­ningsvärde

 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet

 

Derivat som används i säkrings­
redovisning

 

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaff­
ningsvärde

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga fordringar

 

8

 

 

 

Hyresfordringar

 

47

 

 

 

Övriga fordringar

 

465

 

 

 

Kassa och bank

 

243

 

 

 

Skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntederivat

 

 

684

 

 

Valutaderivat

 

 

 

32

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

40 358

Leverantörsskulder

 

 

 

 

141

Övriga skulder

 

 

 

 

603

Summa

 

763

 

684

 

32

 

41 102

Finansiella instrument såsom hyresfordringar, leverantörsskulder m m redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för nedskrivning, varför det verkliga värdet bedöms överensstämma med redovisat värde. Långfristiga räntebärande skulder löper i huvudsak med kort räntebindning, och för långfristiga obligationer gäller att verkligt värde inte avviker nämnvärt från nominella värden, vilket sammantaget innebär att upplupet anskaffningsvärde överensstämmer väl med verkligt värde.