Stora affärer påvisar värden och skapar handlingsfrihet

Vi valde, som ni vet, att lämna Entraaffären eftersom vi inte kunde nå tillräckligt ägande för att realisera de stora synergieffekterna. Det innebär inte att Castellum står utan alternativ. Tvärtom har vi nu efter ett antal andra stora affärer skapat en unik handlingsfrihet för framtiden. De två stora affärerna med Blackstone innebär att vi synliggjort stora dolda värden i vår logistikportfölj. ”Dolda” i den meningen att prisnivån ligger 20 respektive 27 % högre än värderingen per den sista september 2020.

Det bästa kvar

Än viktigare att poängtera är att vi har kvar de mest intressanta och expansiva delarna av vår logistikportfölj: Hisingen Logistikpark, Castellum Säve och Brunna norr om Stockholm och ett antal viktiga placeringar i södra Sverige. Dessutom pågår flera affärsdiskussioner för logistiketableringar på kommunal mark. Idag är värdet av kvarvarande förvaltningsportfölj inom detta segment ca 11 mdkr och den totala investeringsplanen för de närmsta åren är drygt 10 mdkr. Detta bestånd tillfördes dessutom helt nyligen ett antal utvecklingsbara logistikenheter i Öresundsregionen. Inom några år bör vår logistikportfölj vara lika omfattande som före avyttringarna, men av ett mycket modernare snitt. Nya förhandlingar pågår. Projektinvestering i logistik är mycket lönsam för den som kan erbjuda marknaden de flexibla, klimatsmarta och automatiserade lösningar som efterfrågas.

Stor handlingsfrihet

Efter dessa affärer är vår handlingsfrihet stor. Belåningsgraden har under inledningen av 2021 sjunkit till ca 37 % vilket markerar finansiell styrka och låg risk. Castellum kommer nu att fortsätta investera i den nordiska kontors- och logistikmarknaden med en starkare balansräkning än någonsin. Detta kommer att ske vi såväl genom förvärv som nyproduktion av såväl kontor som logistik.

”Under 2020 har vi bevisat att vi kan fortsätta växa under svåra omständigheter.”

Henrik Saxborn, Verkställande Direktör

Starkt resultat under svåra tider

Mot bakgrund av coronapandemin kan vi konstatera att Castellum hittills har klarat denna stora utmaning på ett mycket bra sätt. Skälen till det är dels en god riskspridning i portföljen med många statliga hyresgäster, låg belåningsgrad och starka finansiella muskler men inte minst hängivna och kompetenta medarbetare som ansträngt sig över kundernas förväntningar i denna, för alla, tuffa kris.

Hyresaviseringarna för året har betalats till 99 %. Drygt 290 kontrakt med kvartalshyra om 125 mkr har lagts om till månadsbetalning och hyresnedsättning i form av rabatter uppgår till totalt 14 mkr, varav statligt stöd täcker 50 %. Vi har haft få konkurser, 9 mkr (3) och begränsade hyresförluster om 19 mkr (13).

Förvaltningsresultatet ökade med 7 % till 3 380 mkr eller 12,35 kr per aktie, vilket får anses vara mycket starkt under rådande förutsättningar. Under sista kvartalet blev ökningen 3 %.

Nettouthyrningen har utvecklats oväntat positivt under årets sista kvartal där såväl uthyrning, uppsägningar och konkurser ligger bättre till än motsvarande period i fjol.

Substansvärdet har på ett år ökat från 195 kr/aktie till 214 kr/aktie, samtidigt som utdelning lämnats om 6,50 kr/aktie. Belåningsgraden har ökat till 44,2 % (42,7), men inkluderar då 2,8 mdkr i förvärvade Entra-aktier.

Castellums finansiella ställning efter Blackstoneaffärerna är så pass stark att någon form av extra överföring till aktieägarna kommer att övervägas. Under 2020 har 170 203 egna aktier återköpts till ett värde om 28 mkr och i januari 2021 har 485 000 egna aktier återköpts för ytterligare 99,7 mkr.

Under året har också vårt hållbarhetsarbete tagit steg framåt, inte minst genom de färdplaner mot klimatneutralitet som antagits och de stora solcellsanläggningarna som gjorts på bland annat Jollyrooms nya lagerlokaler på Hisingen i Göteborg.

Projekten ger tillväxt

Vi ser en spännande utveckling av projektportföljen kommande år. Castellum har stora, fullt uthyrda, pågående projekt som kommer att ge god avkastning från nästa år. Vid utgången av 2020 har Castellum större pågående projekt om ca 4,7 mdkr, varav 3,7 mdkr startats under året, där återstående investeringsvolym uppgår till 3,1 mdkr. Därtill har Castellum en stor pipeline, vilket kommer medföra ytterligare investeringsvolym.

Svårt att sia om 2021

Förutsättningarna för tillväxt under innevarande år är något annorlunda än vanligt. Stora portföljavyttringar, som leder till substansvärdevinster, medför med nödvändighet ett temporärt tapp i förvaltningsresultatet. Vi bedömer att bolaget, trots intäkter från de egna projekten, kan få ett tidsglapp i tillväxten under året även om de kompletteras med förvärv och återköp av egna aktier. Men 2022 lär blir ett tillväxtår och med det i sikte, tillsammans med vår starka finansiella position, kommer vi inte ge avkall på våra utdelningsambitioner, även om tillväxten i förvaltningsresultatet i år skulle bli medioker.

Göteborg den 15 februari 2021

Henrik Saxborn
Verkställande Direktör