Hyresmarknad – logistik

Året har, till följd av coronapandemin, präglats av stora förändringar i köpmönster, vilket har drivit e-handeln till nya rekordnivåer i Europa som i sin tur har bidragit till en ökad lageruppbyggnad för att förstärka känsliga försörjningskedjor. Den ökade efterfrågan har drivit värderingarna till nya nivåer, vilket affären med Blackstone är ett exempel på.

Den starkaste faktorn för utvecklingen av logistikmarknaden under 2020 har varit en fortsatt förflyttning av butiksytor till lagringsytor. Pandemin har skyndat på denna process och de strukturella förändringarna bedöms vara beständiga över tid.

E-handeln nådde nya rekordnivåer

Logistikmarknaden har under de senaste åren upplevt rekordnivåer. En av de främsta drivkrafterna är den starka tillväxten inom e-handel som till följd av restriktioner i samband med pandemin utvecklats mycket starkt. Tillväxten inom svensk e-handel under 2020 bedöms landa på ca 33 % (16).

Amazons etablering i Eskilstuna under hösten bedöms påverka näthandeln positivt. Det är dock för tidigt att bedöma konsekvenserna för den nordiska logistikmarknaden. Effekter vid Amazons inträde på andra marknader visar på en gynnsam påverkan på e-handeln, prispress i specifika segment och större utmaningar för fysisk handel.

Den ökade e-handeln har också medfört ökad tillväxt hos distributionsföretag, främst aktörer som är verksamma inom s.k. last mile. För Castellum innebär detta utökade affärsmöjligheter i form av uthyrning av terminaler och lager i citynära lägen.

Ökad efterfrågan på logistikfastigheter

Under årets första månader upplevde Castellum en stor efterfrågan på kortare hyreskontrakt. Nedstängningar i produktion i södra Europa resulterade i produktionsstopp i Norden och behov av att kortsiktigt hantera det gods som inte kunde levereras till slutgiltig mottagare. Genom ett snabbt agerande skapades uthyrningsmöjligheter på bl.a. Castellum Säve där Castellum kunde erbjuda möjligheter för lagring och uppställning av gods för företag med omedelbara behov.

Årets logistiketablering 2020

I Sverige nyproducerades under året logistikanläggningar motsvarande en yta om ca 55 000 kvm (Intelligent Logistik). Projekten har framförallt uppförts i de traditionella orterna med en tyngdpunkt i Skåne och Göteborg. Trenden att etablera lager i närhet av konsumtionscentra fortsätter liksom konsolidering av lager, ofta i kombination med en ökad grad av automation.

Nyproduktionen under året har ökat och Castellum har bl.a. byggt logistikbyggnaden för Jollyroom i Göteborg om ca 36 000 kvm. Byggnaden utsågs till årets logistiketablering 2020 för dess förmåga att bidra till ökad effektivitet för hyresgästen, hållbarhetsfokus genom solcellsanläggningen på taket och fokus på personalens välbefinnande med t.ex. personalgym och genomtänkta personalutrymmen.

Avyttring visar värden

I slutet av året ingick Castellum ett avtal med Blackstone som innebär en avyttring av, i ett första steg, ett blandbestånd med mestadels färdigutvecklade logistikfastigheter för 5 mdkr. Prisnivån översteg värderingen per den 30 september 2020 med 20 % och realiserar därmed värden som tidigare inte varit synliga. Samtidigt behålls de mest intressanta och utvecklingsbara delarna av logistikportföljen: Hisingen Logistikpark, Castellum Säve, Brunna norr om Stockholm och viktiga bestånd i södra Sverige.

Värdet av den kvarvarande förvaltningsportföljen inom logistiksegmentet är fortsatt stor och markbanken kan bebyggas med drygt 1 miljon kvm modern logistikyta. Investeringsplanen för de närmaste åren är mer än 10 mdkr.

Avyttringen ger möjligheter att investera än mer i flexibla och moderna logistikfastigheter som marknaden efterfrågar.

Castellum står väl rustade för att möta en fortsatt stark efterfrågan på logistikfastigheter. Fokus är att förstärka och befästa positionen som ett ledande fastighetsbolag inom logistikfastigheter i Norden.

Färdigställd Nybyggnation Logistik >10 000 kvm
Färdigställd nybyggnation logistik >10 000 kvm (Bar Graph)

Källa: Intelligent Logistik