Kassaflödesanalys

 

 

 

 

Koncern

 

Moderbolag

mkr

 

 

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

Löpande verksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsöverskott

 

 

 

4 335

 

4 113

 

102

 

105

Centrala administrationskostnader

 

 

 

–149

 

–163

 

–216

 

–222

Återläggning av avskrivningar

 

 

 

95

 

64

 

12

 

11

Betalt finansnetto

 

 

 

–789

 

–761

 

–80

 

33

Betald skatt

 

 

 

–177

 

–161

 

 

Omräkningsdifferens utlandsverksamhet

 

 

 

–134

 

45

 

 

Kassaflöde löpande verksamhet före förändring rörelsekapital

 

 

 

3 181

 

3 137

 

–182

 

–73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring kortfristiga fordringar

 

 

 

–78

 

–165

 

335

 

–573

Förändring kortfristiga skulder

 

 

 

–159

 

564

 

–9

 

38

Kassaflöde från löpande verksamhet

 

 

 

2 944

 

3 536

 

144

 

–608

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringar i ny-, till–och ombyggnationer

 

 

 

–2 512

 

–2 762

 

 

Förvärv av fastigheter

 

 

 

–1 819

 

–3 350

 

 

Förändring skuld vid förvärv av fastigheter

 

 

 

–304

 

273

 

 

Försäljning av fastigheter

 

 

 

891

 

4 138

 

 

Förändring fordran vid försäljning av fastigheter

 

 

 

–217

 

161

 

 

Rörelseförvärv

 

 

 

 

–211

 

 

–211

Invstering i finansiella tillgångar

 

 

 

–2 442

 

 

–2 442

 

Investeringar i övrigt, netto

 

 

 

–105

 

–214

 

–76

 

1 451

Kassaflöde från investeringsverksamhet

 

 

 

–6 508

 

–1 965

 

–2 518

 

1 240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

Not 29

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyupplåning räntebärande skulder

 

 

 

5 345

 

540

 

6 520

 

978

Förändring övriga långfristiga skulder

 

 

 

 

–307

 

 

Förändring långfristiga fordringar

 

 

 

11

 

8

 

–2 390

 

325

Lösen räntederivat

 

 

 

 

–215

 

 

–215

Återköpta egna aktier

 

 

 

–28

 

 

–28

 

Utbetald utdelning

 

 

 

–1 776

 

–1 667

 

–1 776

 

–1 667

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

 

 

 

3 552

 

–1 641

 

2 326

 

–579

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets kassaflöde

 

 

 

–12

 

–70

 

–48

 

53

Likvida medel ingående balans

 

 

 

173

 

243

 

54

 

1

Likvida medel utgående balans

 

 

 

161

 

173

 

6

 

54