Kassaflödesanalys

 

 

 

 

Koncern

 

Moderbolag

Mkr

 

 

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Löpande verksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsöverskott

 

 

 

4 113

 

3 945

 

105

 

80

Centrala administrationskostnader

 

 

 

–163

 

–158

 

–222

 

–193

Återläggning av avskrivningar

 

 

 

64

 

19

 

11

 

7

Betalt finansnetto

 

 

 

–761

 

–829

 

33

 

24

Betald skatt

 

 

 

–161

 

–75

 

 

Omräkningsdifferens utlandsverksamhet

 

 

 

45

 

8

 

 

Kassaflöde löpande verksamhet före förändring rörelsekapital

 

 

 

3 137

 

2 910

 

–73

 

–82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring kortfristiga fordringar

 

 

 

–165

 

–225

 

–573

 

–2 833

Förändring kortfristiga skulder

 

 

 

564

 

–200

 

38

 

14

Kassaflöde från löpande verksamhet

 

 

 

3 536

 

2 485

 

–608

 

–2 901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringar i ny-, till–och ombyggnationer

 

 

 

–2 762

 

–2 837

 

 

Förvärv av fastigheter

 

 

 

–3 350

 

–2 455

 

 

Förändring skuld vid förvärv av fastigheter

 

 

 

273

 

8

 

 

Försäljning av fastigheter

 

 

 

4 138

 

2 635

 

 

Förändring fordran vid försäljning av fastigheter

 

 

 

161

 

–149

 

 

Rörelseförvärv

 

 

 

–211

 

 

–211

 

Investeringar i övrigt, netto

 

 

 

–214

 

–85

 

1 451

 

1 485

Kassaflöde från investeringsverksamhet

 

 

 

–1 965

 

–2 883

 

1 240

 

1 485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

not 28

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyupplåning räntebärande skulder

 

 

 

540

 

2 025

 

978

 

1 885

Förändring övriga långfristiga skulder

 

 

 

–307

 

307

 

 

Förändring långfristiga fordringar

 

 

 

8

 

11

 

325

 

1 437

Lösen räntederivat

 

 

 

–215

 

–457

 

–215

 

–457

Utbetald utdelning

 

 

 

–1 667

 

–1 448

 

–1 667

 

–1 448

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

 

 

 

–1 641

 

438

 

–579

 

1 417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets kassaflöde

 

 

 

–70

 

40

 

53

 

1

Likvida medel ingående balans

 

 

 

243

 

203

 

1

 

0

Likvida medel utgående balans

 

 

 

173

 

243

 

54

 

1