Tuffa mål ger resultat i kampen mot den globala uppvärmningen

Under fokusområde planeten (miljö och klimat) är det övergripande målet netto-noll koldioxidutsläpp senast 2030. Att förhindra den globala uppvärmningen är av högsta prioritet för såväl Castellums verksamhet som för världen i stort. Jordens befolkning fortsätter att öka och resurserna ska räcka till allt fler. Därför är detta område helt grundläggande i Castellums hållbarhetsarbete.

Fokusområde planeten (Icon)

Fokusområde planeten

Inriktning

Castellum ska på ett ansvarsfullt och effektivt sätt minska resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till den globala uppvärmningen.

Mål

  • 15 % energibesparing per kvm år 2025 jämfört med index 2015.
  • En energieffektivisering om minst 1,5 % per år i like-for-like-portföljen (fastigheter i förvaltning i två år).
  • Netto-noll koldioxidutsläpp och 100 % icke-fossil energi senast 2030.
  • 100 % av alla fordon ska vara fossiloberoende 2020.
  • 1 % vattenbesparing per år i like-for-like portföljen.

Utfall

  • 15 % besparing (8) jmf med 2015 och 12 % besparing (–8) i den jämförbara portföljen (like-for-like).
  • 85 % (77) minskade CO2-utsläpp från fastighetsförvaltning. (Scope 1 och 2) sedan 2007. För uppföljning av Scope 3 se sidan Miljö- och klimatdata.
  • 95 % (96) förnybar energi.
  • 100 % (86) fossiloberoende fordon.
  • 13 % (3) vattenbesparing i jämförbara portföljen (like-for-like).

Effektiviserad energianvändning

Castellum arbetar kontinuerligt med att minska energianvändningen genom såväl driftsoptimering som investeringar i energieffektiv teknik. Under det gångna året har 93 projekt genomförts omfattande 82 mkr, i syfte att energieffektivisera. Energianvändningen inom koncernen följs systematiskt upp och analyseras därefter. De åtgärder som genomförs är prioriterade efter störst effektiviseringspotential.

Utbyggnad pågår av en egen portal för webbaserad fastighetsövervakning, där mätvärden avseende drift, larm, hissar och inpassering kan övervakas. Arbetet innebär besparingar av energi och tid och skapar kundnytta i form av bättre service genom förebyggande arbete. Idag är 385 fastigheter motsvarande 2 852 tkvm uppkopplade mot portalen.

Under 2020 har den normaliserade energianvändningen i det jämförbara beståndet (like-for-like) minskat med 12 %. Effektiviseringen beror dels på ett aktivt arbete för att minska energianvändningen i Castellums byggnader, dels på grund av pandemin vilket inneburit lägre beläggning i våra lokaler och därmed mindre behov av energi samt på ett mildare väder under 2020 jämfört med föregående år. Värmeanvändningen minskade under 2020 med 10 % medan elanvändningen minskade med 5 %. Sedan 2007 har energianvändningen minskat med totalt 37 % per kvm.

Målet om 100 % fossiloberoende fordon har fullföljts och därmed är nu samtliga fordon, servicebilar, poolbilar och tjänstebilar, som Castellum använder eldrivna eller drivs med biodrivmedel.

Castellums förbrukning av värme om 50 kWh per kvm kan jämföras med branschgenomsnittet. Som branschgenomsnitt används Energimyndighetens referensvärde för uppvärmning av lokaler om 117 kWh per kvm. Detta innebär att Castellums byggnader är 57 % mer energieffektiva än det svenska genomsnittet för lokaler.

Mål och utfall energianvändning per kvm

Absolut förbrukning per kvm för de fastigheter Castellum förvaltar

Mål och utfall energianvändning per kvm (Bar Graph)

Den faktiska förändringen i den jämförbara portföljningen är 11 %, ej graddagsjusterat. Castellum började systematiskt mäta energi och uppvärmning år 2007, vilket därför används som jämförelseår.

Koldioxidutsläpp fastighetsförvaltning

(Scope 1 & 2 market based)

Koldioxidutsläpp (Bar Graph)

Den faktiska förändringen i den jämförbara portföljningen är 11 %, ej graddagsjusterat. Castellum började systematiskt mäta energi och uppvärmning år 2007, vilket därför används som jämförelseår.

Solceller på taket ger mervärde för AFRY

Castellums satsning 100 på sol är en av Nordens största investeringar i solceller som innebär att närmare hundra solcellsanläggningar ska byggas på Castellums fastigheter fram till 2025.

En av satsningarna är AFRY:s kontor i Solna där en 255 kilowattsanläggning som täcker 2 500 kvadratmeter av taket togs i drift våren 2020.

– Som konsulter inom hållbarhet och hållbara lösningar i byggnader så vill vi gärna leva som vi lär. Därför känns det väldigt roligt att vi kan ha ett utbyte med Castellum och bidra med vår kunskap när det gäller solcellsanläggningar, säger Kaia Eichler är hållbarhetschef för affärsområdet Buildings på AFRY.

AFRY är en stor samhällsaktör som arbetar för att driva på lagstiftningen kring kravställningen i olika projekt mot mer hållbar energiförsörjning.

– Frågan om hållbart företagande har ökat markant den senaste tiden och inte minst nu under 2020. För oss på Castellum känns det kul att på riktigt ha arbetat fram ett projekt som är hållbart och bra för både AFRY, miljön och ekonomin. Vi ser fram emot fler spännande kundprojekt som kastar in oss i nya utmaningar och lösningar kring hållbar fastighetsförvaltning och projektutveckling den närmaste tiden, säger Hanna Björklund, kundansvarig för AFRY på Castellum.

100 på sol

Castellum startade 2019 Nordens största solcellsprogram. Sedan dess har bolaget byggt 39 av 100 (som är målet) större solcellsanläggningar.

Fördelning koldioxidutsläpp
Fördelning koldioxidutsläpp (Pie Chart)
Fördelning av total energianvändning
Fördelning av total energianvändning (Pie Chart)

Ökad andel av förnyelsebara bränslen

Av Castellums koldioxidutsläpp är 6 % direkt påverkbara via olja, gas samt service-, förmåns- och poolbilar (Scope 1) medan resterande del 94 % är indirekt påverkbara (Scope 2), d.v.s. köpt energi som fjärrvärme och el.

För att minska utsläppen pågår ett arbete med att fasa ut fossila bränslen. I dagsläget finns fyra oljepannor kvar.

Av Castellums hyresgäster står ca 13 % själva för värme och 23 % för fastighetselen. Totalt är 6 181 kW solceller installerade på Castellums fastigheter, motsvarande 43 267 kvm solceller. Under 2020 har 13 större solcellsanläggningar byggts.

Uppvärmning med fjärrvärme medför att Castellums koldioxidutsläpp blir beroende av fjärrvärmeverkens bränslemix. Idag anlitas 29 fjärrvärmeverk, vilka står för 93 % av koncernens utsläpp i Scope 1 och 2. Castellum har en dialog med de fjärrvärmeverk som har högst utsläpp av koldioxid per kWh, för att påverka dem att minska utsläppen. Övergång till grön fjärrvärme med förnybara bränslen pågår och motsvarar idag 48 % av fjärrvärmeleverantörerna.

Under 2020 har koldioxidutsläppen i Scope 1 och 2 minskat med 34 % per kvm och sedan 2007 har de minskat 85 % per kvm. Ökningen beror till stor del på att fjärrvärmeleverantörernas utsläpp ökat under året. Av Castellums totala energianvändning är 95 % icke-fossil.

Sedan år 2001 används enbart miljömärkt el i koncernen.

Minskad avfallsmängd

Att minska avfallsmängden som går till deponi genom att erbjuda källsortering är ett område som Castellum arbetat med länge. Uppföljningen av arbetet försvåras av att flera renhållningsbolag anlitas och att ett fåtal kan redovisa uppföljning i vikt. Dessutom skiljer sig hyresgästernas verksamhet åt och därmed deras behov av avfallshantering. Statistik erhålls idag från 41 % (27) av renhållningsbolagen och Castellum arbetar aktivt för att öka mängden tillgängliga data. Statistiken innefattar avfall från byggnader som förvaltas av Castellum och inte avfall från projekt eller entreprenader.

Vattenförbrukning

Castellum använder vatten ur det kommunala systemet och arbetar med uppföljning och åtgärder för att minska förbrukningen.

Castellum antog under 2017 en målsättning om att vattenanvändningen per kvm ska minska med 1 % per år i den jämförbara portföljen (like-for-like) till 2030. I den jämförbara portföljen är besparingen 13 % jämfört med 2019.