Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Castellums strategi och organisation och förvaltar Castellums angelägenheter för aktieägarnas räkning. Castellums styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. Aktieägarna väljer styrelseledamöter på årsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs. Styrelsen har under 2020 bestått av åtta ledamöter. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning med instruktioner om arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Ingen styrelseledamot har rätt till ersättning vid upphörande av uppdraget.

Nya styrelseledamöter får en introduktion av bolaget och dess verksamhet samt genomgår börsens utbildning för styrelseledamöter i börsbolag. Därefter erhåller styrelsen kontinuerligt information om bl.a. regeländringar och sådana frågor som rör verksamheten och styrelsens ansvar i ett noterat bolag.

För beslut i styrelsen gäller aktiebolagslagens regler, innebärande att såväl mer än hälften av närvarande ledamöter som mer än en tredjedel av totala antalet ledamöter måste rösta för beslut. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 

 

 

 

Deltagande av totalt antal möten

 

 

Styrelseledamöter

 

Arvode, tkr

 

Styrelse1)

 

People Committee

 

Revisions- och finansutskott

 

Oberoende

Charlotte Strömberg

 

1 215

 

21 av 21

 

4 av 4

 

4 av 4

 

Ja

Per Berggren

 

500

 

21 av 21

 

4 av 4

 

 

 

Ja

Anna-Karin Hatt

 

500

 

19 av 21

 

4 av 4

 

 

 

Ja

Christer Jacobson

 

425

 

21 av 21

 

 

 

 

 

Ja

Christina Karlsson Kazeem

 

425

 

20 av 21

 

 

 

 

 

Ja

Nina Linander

 

625

 

21 av 21

 

 

 

4 av 4

 

Ja

Zdravko Markovski

 

525

 

19 av 19

 

 

 

3 av 3

 

Ja

Joacim Sjöberg

 

425

 

18 av 19

 

 

 

 

 

Ja

1.

Det stora antalet styrelsemöten ska ses mot bakgrund av den pågående coronapandemin och en hög aktivitet på transaktionsmarknaden.

Board of Directors

Charlotte Strömberg (Picture)

Charlotte Strömberg

Styrelseordförande sedan 2012

Född 1959, civilekonom Handelshögskolan, Stockholm.

Ordförande i Castellums styrelse, ordförande i People Committee samt ledamot i Revisions- och finansutskottet.

Tidigare befattningar: VD nordiska verksamheten hos Jones Lang LaSalle, ledande befattningar inom investment banking hos Carnegie Investment Bank samt Alfred Berg (ABN AMRO).

Styrelseuppdrag: Vice ordförande i Sofina S.A. Styrelseledamot i Clas Ohlson AB (publ), Kinnevik AB (publ), Lindéngruppen och Accretiv AB. Styrelsesuppleant i Phare AB. Ledamot i Aktiemarknadsnämnden.

Aktieinnehav: 19 800

Per Berggren (Picture)

Per Berggren

Styrelseledamot sedan 2007

Född 1959, civilingenjör KTH och ekonomisk utbildning från Stockholms universitet.

Styrelseledamot i Castellums styrelse, ledamot i People Committee.

Tidigare befattningar: VD i Hemsö Fastighets AB, VD i Jernhusen AB, affärsområdeschef i Fabege AB (publ), VD i Drott Kontor AB samt fastighetschef i Skanska Fastigheter Stockholm AB.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Fasticon Kompetens Holding AB, Slättö Förvaltning AB och SSM Holding AB.

Aktieinnehav: 4 500

Anna Karin Hatt (Picture)

Anna-Karin Hatt

Styrelseledamot sedan 2015

Född 1972, statsvetare Göteborgs Universitet. VD och koncernchef Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Styrelseledamot i Castellums styrelse, ledamot i People Committee.

Tidigare befattningar: VD för Almega AB, It- och energiminister i svenska regeringen, statssekreterare vid Statsrådsberedningen, andra vice ordförande för Centerpartiet, stabschef för Centerpartiets partiledarstab, VD Didaktus Skolor AB, vVD Kind & Partners AB.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Svensk Kooperation och styrelseledamot i ICC Service AB och Business Sweden.

Aktieinnehav: 1 325

Christer Jacobson (Picture)

Christer Jacobson

Styrelseledamot sedan 2006

Född 1946, civilekonom DHS. Egen verksamhet i Bergsrådet Kapital AB.

Styrelseledamot i Castellums styrelse.

Tidigare befattningar: Börskommentator och marknadschef för Affärsvärlden samt analyschef och VD i Alfred Berg-koncernen.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Global Challenges Foundation och i GreenGoldGroup AB.

Aktieinnehav: 35 429

Christina Karlsson Kazeem (Picture)

Christina Karlsson Kazeem

Styrelseledamot sedan 2016

Född 1965, civilingenjör från KTH. VD för Ettelva Arkitekter AB.

Styrelseledamot i Castellums styrelse.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Tomorrow China som är en del av kommunikationskoncernen H&H Group. Kommunikationschef på Niscayah Group samt ledarpositioner inom Razorfish AB och Creuna AB. Arbete med stadsutveckling och exploatering på Stockholms Gatu- och Fastighetskontor.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Creador AB och Millimeter Arkitekter AB.

Aktieinnehav: 350

Nina Linander (Picture)

Nina Linander

Styrelseledamot sedan 2014

Född 1959, civilekonom Handelshögskolan Stockholm samt MBA från IMD, Lausanne, Schweiz.

Styrelseledamot i Castellums styrelse, ordförande i Revisions- och finansutskottet.

Tidigare befattningar: Grundare och partner i Stanton Chase International AB, chef koncernstab Finans på AB Electrolux (publ), ledarpositioner inom Vattenfall AB, arbete inom corporate finance på investmentbanker i London.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Awa Holding AB och GreenIron H2 AB. Styrelseledamot i Telia Company AB (publ), Suominen Corporation och Swedavia AB (publ).

Aktieinnehav: 12 000

Zdravko Markovsi (Picture)

Zdravko Markovski

Styrelseledamot sedan 2020

Född 1964, civilingenjör från KTH.

Styrelseledamot i Castellums styrelse, ledamot i Revisions- och finansutskottet.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Backastad AB och BackastadProjekt AB (Backahillkoncernen), VD och koncernchef i Svevia AB, flera ledande befattningar inom JM-koncernen samt som styrelseledamot för Sveriges Byggindustrier inom Svenskt Näringsliv.

Styrelseuppdrag: Ledamot i Besqab AB (publ) och ZM & Co AB.

Aktieinnehav: 2 000

Joacim Sjöberg (Picture)

Joacim Sjöberg

Styrelseledamot sedan 2020

Född 1964, jur kand från Stockholms Universitet.

Styrelseledamot i Castellums styrelse.

Tidigare befattningar: Chefsroller hos Jones Lang LaSalle, Swedbank, ÖhmanFondkommission, HSH Nordbank, Alfred Berg Fondkommission och EnskildaSecurities. Advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Styrelseordförande i Beijerinvest Aktiebolag, Räckesbutiken Sweden AB, Centro Kakel & Klinker AB, JLL Transaction Services AB ochTendium Holding AB, samt styrelseledamot i JLL Capital Markets AB och G&L Beijer Import och export AB.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Moonlighting Industries AB. VD och styrelseledamot i Valhalla Corporate Advisor AB, styrelseledamot i Wästbygg Gruppen AB (publ) och KlaraBo Sverige AB.

Aktieinnehav: 1 000

Johan Ljungberg

Advokat

Mannheimer Swartling Advokatbyrå, är styrelsens sekreterare.
 
 

Uppgifterna avser förhållandet i slutet av december 2020. Aktieinnehavet omfattar eget, makas/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring. Vad avser verkställande direktören innehas inga väsentliga aktier eller delägarskap i företag som Castellum har betydande affärsförbindelser med.
 
 

Styrelsens ansvar

Enligt aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning ansvarar styrelsen för:

 • Att bereda affärsbeslut och vara ett stöd till företagsledningen.
 • Att utveckla, upprätta och följa upp bolagets övergripande, långsiktiga mål och strategier, budget samt affärsplaner.
 • Fastställandet av riktlinjer för att bolagets verksamhet är långsiktigt värdeskapande.
 • Granskning och godkännande av bokslut.
 • Genomgång av revisorernas slutsatser från revisionen och revisionsberättelsen.
 • Att fatta beslut i frågor rörande investeringar och försäljningar.
 • Kapitalstruktur, utdelningspolicy och beslut om finansiering.
 • Utveckling av koncernens policyer.
 • Att tillse att kontrollsystem finns för uppföljning av att policyer och riktlinjer efterlevs.
 • Att tillse att system finns för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och risker vilket också inkluderar klimatrelaterade risker och möjligheter.
 • Betydande förändringar i Castellums organisation och verksamhet.
 • Att utse bolagets verkställande direktör och fastställa lön och annan ersättning till denne.

Varje ledamot ska agera självständigt och med integritet och se till bolagets och samtliga aktieägares intresse. Vad styrelseledamöterna har erfarit inom ramen för styrelsens arbete omfattas av sekretess.

Nedan finns en beskrivning av styrelsens arbetsår.

Styrelsens arbetsår

Utöver stående punkter såsom affärsläge, framtidsutsikter, investeringar, försäljningar, finansiering, rapportering av respektive utskotts ordförande avseende utskottets arbete samt arbetsmiljöfrågor, kundrelaterade frågeställningar och incidentrapportering.

 • JANUARI

  STYRELSEMÖTE
  • Resultat för helåret
  • Årsredovisning inkl. hållbarhetsredovisning
  • Handlingar inför årsstämman
  • Förslag till vinstdisposition
  • Genomgång revisorernas slutsatser från revisionen
  • Enskilt möte revisore
  REVISIONS- OCH FINANSUTSKOTT
  • Finansiell position
  • Genomgång med revisorerna om bokslutsgranskning
  • Revisionsplan
  • Incidentrapportering Whistleblower
  • Genomgång tvister
  • Utvärdering av utskottets arbete
 • MARS

  STYRELSEMÖTE
  • Förberedelse inför årsstämman
  KONSTITUERANDE MÖTE
  • Firmatecknare utses
  • Utskottens sammansättning beslutas
  ÅRSSTÄMMA
 • APRIL

  STYRELSEMÖTE
  • Första kvartalsrapporten
  • Beslutslogg
  • Uppföljning investeringar och uthyrningsplaner
  • Arbetsordning och policydokument antas
 • MAJ

  REVISIONS- OCH FINANSUTSKOTT
  • Finansiell position
  • Riskhantering
  • Intern kontroll
  • Incidentrapportering Whistleblower
  • Utvärdering revisionsinsats
  • Genomgång och utvärdering av strategiska mål
  • Upphandling av revision
  PEOPLE COMMITTEE
  • Genomgång av incitamentsprogram
  • Genomgång av ersättningsprinciper för ledande befattningshavare
 • JUNI

  STYRELSEMÖTE
  • Strategigenomgång
  • Genomgång av risker i verksamheten samt finansiella risker
 • JULI

  STYRELSEMÖTE
  • Andra kvartalsrapporten
  • Genomgång revisorernas granskning av halvårsrapporten
 • SEPTEMBER

  REVISIONS- OCH FINANSUTSKOTT
  • Finansiell position
  • Genomgång finansiell rapporteringsprocess
  • Genomgång efterlevnad av policyer
  • Incidentrapportering Whistleblower
  • Rekommendation till val av revisor till valberedningen
 • OKTOBER

  STYRELSEMÖTE
  • Tredje kvartalsrapporten
  • Beslutslogg
  • Genomgång av försäkringar
  • Uppföljning investeringar och uthyrningsplaner
 • NOVEMBER

  PEOPLE COMMITTEE
  • Riktlinjer ersättningsprinciper
  • Beredning utfall incitament
  • Beredning utvärdering av VD
  REVISIONS- OCH FINANSUTSKOTT
  • Finansiell position
  • Genomgång finansiell rapportering
  • Incidentrapportering Whistleblower
  • Genomgång förändrat regelverk
  • Diskussion med revisorerna om granskning av kvartalsbokslut och intern kontroll
 • DECEMBER

  STYRELSEMÖTE
  • Budget
  • Utvärdering styrelse och VD

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för styrelsearbetet. I arbetsordningen beskrivs styrelsens arbetsuppgifter samt ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Av arbetsordningen framgår även vilka ärenden som ska hanteras på respektive styrelsemöte samt instruktioner avseende den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

Arbetsordningen föreskriver också att styrelsen ska ha ett revisions- och finansutskott och en People Committee. Utskotten bereder och tar fram rekommendationer i olika ärenden till styrelsen. Ledamöter i utskotten utses årligen av styrelsen. Ordförande i People Committee ska vara styrelsens ordförande medan ordförande i revisions- och finansutskottet inte ska vara styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande ansvarar bl.a. för att tillse att styrelsens ledamöter, genom verkställande direktörens försorg, fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa bolagets ställning, resultat, likviditet, ekonomiska planering och utveckling. Det åligger ordföranden att fullgöra uppdrag lämnat av årsstämman beträffande inrättande av valberedning och att delta i dess arbete.

Styrelsens arbete under 2020

Castellums styrelse har under 2020 haft 21 sammanträden – varav ett konstituerande sammanträde. Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen hålla minst sju ordinarie styrelsemöten per kalenderår varav ett är konstituerande.

Styrelsemöten hålls i anslutning till bolagets rapportering, varvid årsbokslut, förslag till vinstdisposition samt frågor i samband med årsstämman behandlas i januari, delårsbokslut i april, juli och oktober, strategi i juni samt budget för nästkommande år vid december månads möte.

Vid vart och ett av de ordinarie styrelsemötena behandlas förekommande frågor av väsentlig betydelse för bolaget såsom investeringar och försäljningar av fastigheter samt finansiering. Vidare informeras styrelsen om det aktuella affärsläget på såväl hyres- och fastighetsmarknad som kredit- och aktiemarknad. Frågor om arbetsmiljö, incidentrapportering samt kundrelaterade frågeställningar hanteras regelbundet av styrelsen och varje styrelsemöte avslutas i normalfallet med en s.k. executive session utan företagsledningens närvaro.

Styrelsen har även möten med revisorerna utan företagsledningens närvaro.

Bland de ordinarie ärenden som styrelsen behandlat under 2020 kan vidare nämnas företagsgemensamma policyer, övergripande strategiplan, arbetsordning för styrelsen, kapitalstruktur och finansieringsbehov, hållbarhetsarbetet, verksamhetsmodell och organisationsfrågor samt bolagets försäkringssituation.

Därutöver ägnade styrelsen flera möten till att fördjupa kunskapen om verksamheten via temamöten. Under 2020 har styrelsearbetet, förutom ovanstående ordinarie ärenden, fokuserat på arbete kopplat till den pågående coronapandemin med särskild inriktning på beredskapsplaner och arbete med Castellums motståndskraft mot effekterna av pandemin, samt uppföljning av hyresgästernas ställning och kreditfrågor. Styrelsen har fortsatt arbetat med förflyttningen av fastighetsportföljen, dels utifrån ett kvalitetsperspektiv, dels mot högre densitet och med än tydligare inriktning mot nordiska tillväxtorter, där betydande kliv bland annat har tagits i Finland. Styrelsen har även fortsatt att lägga tid och kraft på arbete med projektutvecklingsprocessen samt arbete med frågor som innovationsfrågor och teknologibaserad affärsutveckling, klimatarbete, effektiviseringsåtgärder, successions- och rekryteringsfrågor samt riskhantering. Under det sista kvartalet 2020 har stort fokus i styrelsens arbete legat på det offentliga uppköpserbjudande som lämnats på det norska fastighetsbolaget Entra ASA.

Styrelsen har under hösten 2020 utvärderat sitt arbete genom en intern utvärdering, som tog sin utgångspunkt i den rapport som togs fram av den externa konsult som biträdde vid den omfattande styrelseutvärderingen som genomfördes hösten 2019. Utvärderingen visade på ett öppet och konstruktivt styrelseklimat och en väl fungerande beslutsprocess.

Styrelseutvärderingen har presenterats för och lämnats till valberedningen och diskuterats i styrelsen. I utvärderingen granskades bl.a. arbetsklimat, arbetsformer gällande affärsprocess, krishantering, strategiska frågor, uppföljning- och kontrollsystem, tillgång till och behov av särskild styrelsekompetens, successionsordning, moral, etik samt kommunikation.

Utvärderingen och efterföljande styrelsediskussion tjänar som underlag för en fortlöpande utveckling av styrelsens arbetssätt och säkerställer att styrelsen kan fatta så välgrundade beslut som möjligt.

Styrelseutvärderingen följer riktlinjerna för styrelseutvärderingen i Koden.

Någon ersättning utöver styrelsearvode samt arvoden för utskottsarbete har ej utgått.