Aktien

Castellums mål är att bolagets aktie långsiktigt ska ge en konkurrenskraftig avkastning i förhållande till risk samt ha hög likviditet. Risknivån ska vara lägre än genomsnittet i branschen. Allt agerande ska utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget ska ha en frekvent, öppen och rättvisande redovisning till aktieägare, kapital- och kreditmarknaden samt till media, som underlättar en extern bedömning och värdering av företaget och aktien.

Castellum har ett mål om 10 % årlig tillväxt i förvaltningsresultatet. Utfallet 2020 var 7 % och över de senaste 10 åren uppgår den genomsnittliga årliga ökningen till 7 %.

Castellumaktien

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Sedan 1997 är bolagets aktie noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap och handlas under namnet CAST. Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 6,90 kr per aktie, vilket innebär en höjning för 23:e året i rad.

Castellums börsvärde, d.v.s. värdet av samtliga utestående aktier i Castellum, uppgick per den 31 december 2020 till 57,9 mdkr (60,1), vilket motsvarar ca 11 % av det totala börsvärdet för renodlade svenska fastighetsbolag om ca 528 mdkr och ca 1 % av det samlade börsvärdet för svenska noterade bolag om ca 9 297 mdkr.

Antal utestående Castellumaktier uppgår till 277 092 708 (273 201 166). Under 2020 har totalt 286 miljoner (270) aktier omsatts motsvarande i genomsnitt 1 137 000 aktier per handelsdag (1 080 000), vilket på årsbasis motsvarar en omsättningshastighet om 104 % (99). Aktieomsättningen baseras på statistik från Nasdaq Stockholm, Cboe CXE EU, Turquoise och Cboe BXE EU.

Föreslagen utdelning

Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 6,90 kr per aktie, vilket innebär en höjning med 6 % mot föregående år. Utbetalningen föreslås delas upp på två utbetalningstillfällen med 3,45 kr/aktie vid vardera tillfälle. Utdelningsandelen uppgår till 56 % utifrån förvaltningsresultat före skatt.

Beslutar årsstämman i enlighet med styrelsens förslag är avstämningsdag för den första utbetalningen måndagen den 29 mars 2021, vilket innebär att sista dag för handel med aktier inklusive utdelning är torsdagen den 25 mars 2021.

Avstämningsdag för den andra utbetalningen är måndagen den 27 september 2021, vilket innebär att sista dag för handel med aktier inklusive utdelning är torsdagen den 23 september 2021. Den första utbetalningen beräknas ske torsdagen den 1 april 2021 och den andra utbetalningen beräknas till torsdagen den 30 september 2021.

Den föreslagna utdelningen som motsvarar 56 % av förvaltningsresultatet och 3 % av substansvärdet är högre än Castellums målsättning att dela ut minst 50 % av förvaltningsresultat, med hänsyn tagen till investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Orealiserade värdeförändringar, positiva eller negativa, ingår således ej i det utdelningsgrundande resultatet.

Substansvärde

Substansvärdet är det samlade kapital som företaget förvaltar åt sina ägare. Utifrån detta kapital vill Castellum skapa stabil avkastning och tillväxt under lågt finansiellt risktagande. Då tillgångar och skulder är värderade till verkligt värde kan substansvärdet beräknas utifrån balansräkningens egna kapital. Dock bör hänsyn tas till att den effektiva skatten är lägre än den redovisade nominella skatten på grund av dels möjligheten att sälja fastigheter på ett skatteeffektivt sätt, dels tidsfaktorn som medför att skatten ska diskonteras.

Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) kan beräknas till 214 kr/aktie (195). Aktiekursen vid årsskiftet utgjorde således 98 % (114) av långsiktigt substansvärde.

6,90 kr

Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 6,90 kr per aktie, vilket innebär en höjning för 23:e året i rad.

1,6%

Under 2020 har aktiens totalavkastning inklusive utdelning om 6,50 kr, varit –1,6 %.

Varför Castellum är intressant för investeraren

Castellum är ett av Sveriges största fastighetsbolag och har en långsiktighet i strategi, fastighetsvärdetillväxt, förvaltningsresultat och utdelning.

Stabil tillväxt sedan börsintroduktionen 1997

Castellum har sedan 1997 påvisat i genom­snitt en till­växt i förvalt­nings­resultat kr/aktie om 10 % per år och en utdel­nings­till­växt om 11 % per år motsva­rande en utdel­nings­andel om 52 %.

Stark balansräkning och låg finansiell risk

Castellums mål för belånings­graden är att den ej varak­tigt ska överstiga 50 %. Vid utgången av 2020 uppgick den till 44 %. Målet för ränte­täck­nings­graden är minst 200 %. Vid ut­gången av 2020 uppgick den till 530 %.

Väl diversifierad portfölj

Fokus är kommersiella lokaler med en kontrakts­portfölj om ca 5 700 kunder i ett flertal olika branscher som speglar svenskt, danskt och finskt näringsliv. Risk­sprid­ningen är därmed stor och det enskilt största kontraktet motsvarar ca 2 %.

LOKALA Affärer med hållbarhetsfokus

Castellum är närva­rande i 14 städer i Sverige, samt i Köpenhamn och Helsingfors med lokala egna organisa­tioner. Kunskap om att skapa hållbara fastigheter är en förutsättning för att kunna ha en relevant och framtids­säkrad affär.

Trovärdighet genom transparens

Castellums ambition är att ge en aktuell och korrekt infor­mation om bolagets utveckling som ska vara fullvärdig för investerings­beslut i bolagets aktie.

Substansvärde

 

 

mkr

 

kr/aktie

Eget kapital enligt balansräkning

 

48 243

 

174

Återläggning

 

 

 

 

Derivat enligt balansräkning

 

1 132

 

4

Goodwill enligt balansräkningen

 

–1 480

 

–5

Uppskjuten skatt enligt balansräkning

 

11 376

 

41

Substansvärde EPRA NRV

 

59 271

 

214

Avdrag

 

 

 

 

Goodwill hänförligt till förvärv av United Spaces

 

–193

 

–1

Bedömd verklig skuld uppskjuten skatt 4 %1)

 

–2 285

 

–8

Substansvärde EPRA NTA

 

56 793

 

205

Avdrag

 

 

 

 

Derivat enligt ovan

 

–1 132

 

–4

Uppskjuten skatt i sin helhet

 

–9 091

 

–33

Substansvärde EPRA NDV

 

46 570

 

168

1.

Bedömd verklig uppskjuten skatteskuld netto har beräknats till 4 % baserat på en diskonteringsränta om 3 %. Vidare har antagits dels att underskottsavdragen realiseras med en nominell skatt om 21,4 %, dels att fastigheterna realiseras under 50 år där hela portföljen säljs indirekt via bolag där köparens skatteavdrag är 7 %.

Intjäning

Förvaltningsresultatet per aktie efter avdrag för skatt hänförligt till förvaltningsresultatet (EPRA EPS) uppgick till 11,25 kronor (10,44) vilket utifrån aktiekursen ger en avkastning om 5,4 % (4,7), motsvarande en multipel om 19 (21). Det synliga förvaltningsresultatet bör justeras för värdetillväxt i det långsiktiga fastighetsinnehavet samt effektiv betald skatt.

Resultatet efter skatt per aktie uppgick för 2020 till 20,52 kronor (20,68), vilket utifrån aktiekursen ger en avkastning om 9,8 % (9,3), motsvarande ett P/E om 10 (11).

Totalavkastning

Totalavkastningen speglar aktiekursens utveckling med tillägg för lämnade utdelningar under perioden.

Kursen på Castellumaktien vid årets slut var 208,70 kr (222,00) motsvarande ett börsvärde om 57,9 mdkr (60,1), beräknat på antalet utestående aktier. Under 2020 har aktiens totalavkastning inklusive utdelning om 6,50 kr, varit –1,6 % (38,9).

Tillväxt, avkastning och finansiell risk

 

 

2020

 

3 år snitt/år

 

10 år snitt/år

Tillväxt

 

 

 

 

 

 

Hyresintäkt kr/aktie

 

4 %

 

5 %

 

3 %

Förvaltningsresultat kr/aktie

 

7 %

 

10 %

 

7 %

Årets resultat efter skatt kr/aktie

 

neg.

 

neg.

 

7 %

Utdelning kr/aktie

 

6 %

 

9 %

 

8 %

Långsiktigt substansvärde kr/aktie

 

10 %

 

12 %

 

10 %

Fastighetsbestånd kr/aktie

 

6 %

 

8 %

 

8 %

Värdeförändring fastigheter

 

3,9 %

 

4,8 %

 

3,3 %

Avkastning

 

 

 

 

 

 

Avkastning långsiktigt substansvärde

 

13,4 %

 

15,6 %

 

14,7 %

Avkastning eget kapital

 

13,1 %

 

17,6 %

 

16,7 %

Avkastning totalt kapital

 

7,5 %

 

9,5 %

 

8,3 %

Aktiens totalavkastning (inkl utdelning)

 

 

 

 

 

 

Castellum

 

–1,6 %

 

18,7 %

 

14,4 %

Nasdaq Stockholm (SIX Return)

 

14,8 %

 

14,0 %

 

11,4 %

Fastighetsindex Sverige (EPRA)

 

–4,3 %

 

19,2 %

 

16,0 %

Fastighetsindex Europa (EPRA)

 

–10,0 %

 

2,5 %

 

8,5 %

Fastighetsindex Eurozone (EPRA)

 

–7,4 %

 

1,0 %

 

8,0 %

Fastighetsindex Storbritannien (EPRA)

 

–15,9 %

 

–1,5 %

 

7,1 %

Finansiell risk

 

 

 

 

 

 

Belåningsgrad

 

44 %

 

44 %

 

48 %

Räntetäckningsgrad

 

530 %

 

486 %

 

375 %

Direktavkastning

Direktavkastning är företagets utdelning dividerat med aktuell aktiekurs och utgör den avkastning man som aktieägare får kontant varje år efter årsstämmans beslut. Nyckeltalet uttrycker således en relation mellan två olika ”sfärer” – Castellums prestation i form av utdelning och aktiemarknadens prissättning av företaget. Värderingen speglar sålunda marknadens åsikt om vilken direktavkastning som krävs för att ge en totalavkastning som möter marknadens avkastningskrav på Castellumaktien.

Den föreslagna utdelningen om 6,90 kr (6,50) motsvarar en direktavkastning om 3,3 % (2,9) beräknat på kursen vid årets utgång.

Castellumaktiens utveckling sedan börsintroduktionen 23 maj 1997 till och med 31 december 2020
Castellumaktiens utveckling sedan börsintroduktionen 23 maj 1997 till och med 31 december 2020 (Bar Graph)

Avkastning substans och resultat inklusive långsiktig värdeförändring

I bolag som förvaltar s. k. realtillgångar, t.ex. fastigheter, avspeglar förvaltningsresultatet endast en – om än större – del av det totala resultatet. I definitionen på realtillgångar framgår att dessa är värdeskyddade, d.v.s. över tid och med gott underhåll har de en värdeutveckling som kompenserar för inflationen.

Substansvärdet, d.v.s. nämnaren i avkastningskvoten resultat/kapital, justeras årligen genom IFRS-reglerna avseende värdeförändringar. För att ge en korrekt avkastning måste även täljaren, d.v.s. resultatet, justeras på samma sätt. Det redovisade förvaltningsresultatet måste sålunda kompletteras med en värdeförändringskomponent samt effektiv skatt för att ge en korrekt bild av resultat och avkastning.

Ett problem är att värdeförändringar kan variera kraftigt mellan år och kvartal och medföra volatila resultat. För en långsiktig aktör med stabilt kassaflöde och en väl sammansatt fastighetsportfölj kan därför den långsiktiga värdeförändringen användas för att justera täljaren i ekvationen.

Avkastning substans och resultat inkl. långsiktig värdeförändring

 

 

 

 

Känslighetsanalys

 

 

 

 

–1 %-enhet

 

+1 %-enhet

Förvaltningsresultat 2020

 

3 380

 

3 380

 

3 380

Värdeförändring fastighet (snitt 10 år)

 

3 141

 

2 189

 

4 092

D:o %

 

3,3 %

 

2,3 %

 

4,3 %

Aktuell skatt, 9 %

 

–356

 

–356

 

–356

Resultat efter skatt

 

6 165

 

5 213

 

7 116

Resultat kr/aktie

 

22,25

 

18,81

 

25,68

Avkastning långsiktig substans

 

11,6 %

 

9,8 %

 

13,4 %

Resultat /aktiekurs

 

10,7 %

 

9,0 %

 

12,3 %

P/E

 

9

 

11

 

8

Skapat aktieägarvärde

Vid börsintroduktionen i maj 1997 uppgick Castellums fastighetsportfölj till ca 10 mdkr, förvaltningsresultatet till ca 300 mkr och ägarnas kapital till ca 4 mdkr. Sedan dess har Castellums skapat aktieägarvärde genom att öka ägarnas kapital till 59 mdkr samtidigt som en utdelning lämnats om ca 14,9 mdkr per den 31 december 2020. Fastighetsportföljen har växt under samma period och uppgick vid utgången av 2020 till 103 mdkr medan förvaltningsresultatet ökat till 3,3 mdkr.

Värdering

Placerarens avkastningskrav för en viss aktie är utgångspunkten för en värdering på lång sikt. Avkastningskravet baseras på avkastningskravet för säkra placeringar samt en riskpremie för aktier. Riskpremien och därmed avkastningskravet varierar såväl från aktie till aktie som över tid, vilket bland annat beror på den risk placeraren upplever finns för det aktuella företaget och som denne vill kompenseras för – ju högre risk desto högre avkastningskrav. Beroende på placerarens – eller snarare kollektivet av placerares – bedömning av aktiens framtida totalavkastning (direktavkastning plus kurstillväxt) och risknivå framkommer en motiverad kurs.

På kort sikt är det i hög grad utbud och efterfrågan på aktien i fråga som styr kursrörelserna och sätter dagskursen. Faktorer som påverkar på kort sikt (förutom placerarens aktuella bedömning av aktiens långsiktiga avkastning) är t.ex. branschutsikter, makrobedömningar, omvärldshändelser, allokeringsaspekter, avkastning på alternativa placeringar och regelverk. På lång sikt blir bolagets faktiska prestation i form av totalavkastning och tillväxt avgörande för kursutvecklingen. Som framgår av tabellen på Substansvärde har Castellum de senaste 10 åren presterat en totalavkastning på i genomsnitt 14 % per år, varav direktavkastningen står för ca 4 % och kursutvecklingen för ca 10 %, med ett för den svenska fastighetsbranschen måttligt risktagande. Den genomsnittliga utdelningstillväxten har under samma period uppgått till 9 % per år.

Aktieägare

Vid årsskiftet hade Castellum ca 85 000 aktieägare (57 000), vilket är en ökning med ca 49 % jämfört med årsskiftet 2019. Andelen registrerade aktier i utlandet uppgick vid årets slut till 48 % (55). De största ägarsfärerna bekräftade per den 31 december 2020 framgår av tabellen på efterföljande sida.

Börsnoterade fastighetsbolag
Börsnoterade fastighetsbolag (Bar Graph)

Källa: Bloomberg, Holdings.se

Fastighetsvärde och förvaltningsresultat sedan börsnoteringen 1997
Fastighetsvärde och förvaltningsresultat sedan börsnoteringen 1997 (Bar Graph)

Aktiemarknadskontakter

Aktiemarknadskontakter bygger framförallt på kvartalsvis ekonomisk rapportering, pressmeddelanden vid större affärshändelser och presentationer av Castellum. Presentationer sker dels i samband med kvartalsrapporter, dels vid besök från investerare och analytiker samt vid investerarträffar i såväl Sverige som utlandet. Den stora andelen utländska ägare gör att kontakten med utländska investerare är omfattande. Därutöver lämnas kompletterande marknads- och finansiell information på koncernens webbplats, www.castellum.se.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman 2020 gav styrelsen mandat att, längst intill nästa årsstämma, förvärva och överlåta aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 % av totalt utestående aktier. Under maj 2020 återköptes 170 203 aktier till en snittkurs om 165,12 kr. Bolagets innehav av egna aktier uppgick per den 31 december 2020 till 170 203 aktier motsvarande 0,06 % av antalet registrerade aktier. Under fjärde kvartalet genomfördes en apportemission av 4 061 745 aktier i samband med förvärv av en fastighetskoncern i Helsingfors, Finland.

Aktieägare per 2020-12-31

Aktieägare

 

Antal tusental aktier

 

Andel röster/kapital

Rutger Arnhult

 

49 400

 

17,8 %

APG Asset Management

 

16 145

 

5,8 %

BlackRock

 

13 503

 

4,9 %

Vanguard

 

8 356

 

3,0 %

Länsförsäkringar Fonder

 

7 884

 

2,8 %

Handelsbanken Fonder & Liv

 

7 729

 

2,8 %

AMF Pension & Fonder

 

6 991

 

2,5 %

Norges Bank

 

6 565

 

2,4 %

Lannebo Fonder

 

5 640

 

2,0 %

Swedbank Robur Fonder

 

3 698

 

1,3 %

Szombatfalvy-sfären

 

3 631

 

1,3 %

Folksam

 

3 287

 

1,2 %

Amundi

 

3 192

 

1,2 %

Principal Global Investors

 

2 834

 

1,0 %

State Street Global Advisors

 

2 793

 

1,0 %

BNP Paribas Asset Management

 

2 405

 

0,9 %

Cohen & Steers

 

2 269

 

0,8 %

Tredje AP-fonden

 

2 148

 

0,8 %

SEB Fonder & Liv

 

2 114

 

0,8 %

Nordea Fonder

 

2 056

 

0,7 %

ACTIAM

 

1 816

 

0,7 %

C WorldWide Asset Management

 

1 801

 

0,6 %

AFA Försäkring

 

1 799

 

0,6 %

Avanza Pension

 

1 593

 

0,6 %

Styrelse och ledning i Castellum

 

177

 

0,1 %

Övriga svenska ägare

 

48 170

 

17,4 %

Övriga aktieägare registrerade i utlandet

 

69 097

 

25,0 %

Totalt utestående aktier

 

277 093

 

100 %

Källa: Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq och Millistream.

Aktieägare fördelat per land 2020-12-31
Aktieägare fördelat per land 2020-12-31 (Pie Chart)
Aktiens kurs/substansvärde
Aktiens kurs/substansvärde (Line Diagram)
Avkastning vinst per aktie
Avkastning vinst per aktie (Line Diagram)
Aktiens direktavkastning
Aktiens direktavkastning (Line Diagram)
Tioårsöversikt

 

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

Nyckeltal, kr/aktie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkt

 

21,94

 

21,31

 

20,41

 

18,97

 

19,33

 

20,12

 

20,23

 

19,81

 

18,74

 

17,80

Förvaltningsresultat

 

12,35

 

11,52

 

10,81

 

9,26

 

8,80

 

8,11

 

7,67

 

7,12

 

6,64

 

6,21

Årets resultat

 

20,52

 

20,68

 

27,28

 

21,51

 

21,20

 

15,24

 

6,41

 

9,03

 

7,79

 

3,76

Utdelning (för 2020 föreslagen)

 

6,90

 

6,50

 

6,10

 

5,30

 

5,00

 

4,25

 

3,99

 

3,69

 

3,43

 

3,21

Fastighetsvärde

 

372

 

348

 

326

 

297

 

259

 

221

 

199

 

200

 

192

 

179

Värdering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsresultat per aktie/Kurs

 

5,9 %

 

5,2 %

 

6,6 %

 

6,7 %

 

7,0 %

 

7,7 %

 

7,2 %

 

8,2 %

 

8,3 %

 

8,4 %

Kurs/Förvaltningsresultat per aktie

 

17

 

19

 

15

 

15

 

14

 

13

 

14

 

12

 

12

 

12

Förvaltningsresultat efter skatt per aktie (EPRA EPS)/Kurs

 

5,4 %

 

4,7 %

 

5,9 %

 

6,1 %

 

6,6 %

 

7,5 %

 

6,8 %

 

8,0 %

 

7,9 %

 

8,2 %

Utdelning/Kurs (direktavkastning)

 

3,3 %

 

2,9 %

 

3,7 %

 

3,8 %

 

4,0 %

 

4,1 %

 

3,8 %

 

4,2 %

 

4,3 %

 

4,3 %

Kurs/Substansvärde per aktie EPRA NRV

 

98 %

 

114 %

 

93 %

 

90 %

 

94 %

 

94 %

 

107 %

 

94 %

 

92 %

 

88 %

Aktien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börsvärde, mkr

 

57 865

 

60 651

 

44 627

 

37 811

 

34 123

 

19 795

 

20 024

 

16 416

 

15 137

 

13 989

Totalavkastning, Castellumaktien

 

–1,6 %

 

38,9

 

22,3 %

 

15,4 %

 

23,8 %

 

2,3 %

 

26,9 %

 

13,1 %

 

13,0 %

 

–3,1 %

Nasdaq Stockholm (SIX Return)

 

14,8 %

 

35 %

 

–4,4 %

 

9,5 %

 

9,6 %

 

10,4 %

 

15,8 %

 

28,0 %

 

16,5 %

 

–13,5 %

Fastighetsindex Sverige (EPRA)

 

–4,3 %

 

53,7 %

 

15,3 %

 

15,9 %

 

7,2 %

 

25,4 %

 

37,1 %

 

20,6 %

 

16,2 %

 

–13,0 %

Fastighetsindex Europa (EPRA)

 

–10,0 %

 

29,7 %

 

–7,7 %

 

13,4 %

 

–4,5 %

 

18,8 %

 

26,5 %

 

10,1 %

 

28,7 %

 

–9,2 %

Fastighetsindex Eurozone (EPRA)

 

–7,4 %

 

21,0 %

 

–8,2 %

 

17,7 %

 

4,7 %

 

17,4 %

 

24,1 %

 

5,6 %

 

29,2 %

 

–14,2 %

Fastighetsindex Storbritannien (EPRA)

 

–15,9 %

 

30,6 %

 

–13,0 %

 

12,7 %

 

–8,5 %

 

12,1 %

 

22,5 %

 

22,6 %

 

29,9 %

 

–8,1 %

Utdelningsandel förvaltningsresultat

 

56 %

 

56 %

 

56 %

 

57 %

 

57 %

 

52 %

 

52 %

 

52 %

 

52 %

 

52 %

Utdelningsandel långsiktigt substansvärde

 

3,2 %

 

3,3 %

 

3,5 %

 

3,4 %

 

3,8 %

 

3,8 %

 

4,0 %

 

4,0 %

 

4,0 %

 

3,8 %

Aktiekurs, kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stängningskurs årets sista handelsdag

 

208,70

 

220,00

 

163,35

 

138,40

 

124,90

 

104,73

 

105,94

 

86,85

 

80,08

 

74,01

högsta kurs under året

 

257

 

223,00

 

170,25

 

140,00

 

133,50

 

125,38

 

108,02

 

93,27

 

81,99

 

84,60

lägsta kurs under året

 

124,20

 

160,65

 

121,20

 

114,80

 

97,87

 

97,96

 

85,94

 

76,14

 

66,20

 

56,61

genomsnitt (högst/lägst per dag)

 

195,44

 

188,32

 

148,05

 

126,59

 

117,62

 

109,18

 

97,49

 

82,82

 

75,73

 

76,95

Antal aktier, tusental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

genomsnitt

 

273 628

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

234 540

 

164 000

 

164 000

 

164 000

 

164 000

 

164 000

utestående

 

277 093

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

172 008

 

172 008

 

172 008

 

172 008

 

172 008

Antal aktieägare

 

85 000

 

57 000

 

44 400

 

38 000

 

30 000

 

19 100

 

16 300

 

12 200

 

9 900

 

9 400

Utländsk ägarandel

 

48 %

 

55 %

 

55 %

 

50 %

 

51 %

 

50 %

 

52 %

 

62 %

 

60 %

 

51 %

Antal omsatta aktier per år, tusental

 

286 500

 

269 900

 

300 200

 

272 600

 

285 000

 

188 379

 

133 083

 

106 266

 

129 276

 

150 482

Omsättningshastighet per år

 

104 %

 

99 %

 

110 %

 

99 %

 

103 %

 

114 %

 

81 %

 

65 %

 

79 %

 

92 %

EPRA nyckeltal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPRA Earnings (Förv. res. efter betald skatt), mkr

 

3 078

 

2 853

 

2 636

 

2 291

 

1 937

 

1 481

 

1 355

 

1 318

 

1 192

 

1 149

EPRA Earnings (EPS), kr/aktie

 

11,25

 

10,44

 

9,65

 

8,39

 

8,26

 

7,84

 

7,17

 

6,97

 

6,31

 

6,08

EPRA NRV (Långsiktigt substansvärde), mkr

 

59 271

 

53 165

 

48 009

 

41 834

 

36 222

 

21 184

 

18 618

 

17 510

 

16 480

 

15 920

EPRA NRV, kr/aktie

 

214

 

195

 

176

 

153

 

133

 

112

 

99

 

93

 

87

 

84

EPRA NTA, mkr

 

56 793

 

51 029

 

46 118

 

39 811

 

35 666

 

20 668

 

18 295

 

17 128

 

1 6 267

 

15 778

EPRA NTA, kr/aktie

 

205

 

187

 

169

 

146

 

131

 

109

 

97

 

91

 

86

 

83

EPRA NDV, mkr

 

46 570

 

42 086

 

38 090

 

32 077

 

27 575

 

15 768

 

13 649

 

13 127

 

12 065

 

11 203

EPRA NDV, kr/aktie

 

168

 

154

 

139

 

117

 

101

 

83

 

72

 

69

 

64

 

59

EPRA Vacancy Rate (Vakansgrad)

 

7 %

 

7 %

 

7 %

 

9 %

 

9 %

 

10 %

 

11 %

 

12 %

 

11 %

 

11 %

EPRA Yield

 

4,8 %

 

5,0 %

 

5,1 %

 

5,3 %

 

5,5 %

 

6,1 %

 

6,4 %

 

6,6 %

 

6,7 %

 

6,7 %

EPRA ”Topped-up” Yield

 

4,9 %

 

5,1 %

 

5,2 %

 

5,4 %

 

5,6 %

 

6,3 %

 

6,6 %

 

6,7 %

 

6,9 %

 

6,8 %

EPRA Cost Ratio (incl direct vacancy costs)

 

24 %

 

26 %

 

26 %

 

28 %

 

33 %

 

29 %

 

29 %

 

30 %

 

30 %

 

30 %

EPRA Cost Ratio (excl. direct vacancy costs)

 

23 %

 

24 %

 

24 %

 

26 %

 

30 %

 

26 %

 

26 %

 

26 %

 

27 %

 

27 %

EPRA, European Public Real Estate Association, är en intresseorganisation för börsnoterade fastighetsbolag och investerare i Europa, som bl.a. sätter standard avseende den finansiella rapporteringen. En del i detta är nyckeltalen EPRA EPS (Earnings Per Share), EPRA NAV (Net Asset Value), EPRA NNNAV (Triple Net Asset Value), EPRA Vacancy Rate, EPRA Yield och EPRA ”Topped-up” Yield.