Castellumaktien

Castellums mål är att bolagets aktie långsiktigt ska ge en konkurrenskraftig avkastning i förhållande till risk samt ha hög likviditet. Risknivån skall vara lägre än genomsnittet i branschen. Allt agerande ska utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget ska ha en frekvent, öppen och rättvisande redovisning till aktieägare, kapital- och kreditmarknaden samt till media, som underlättar en extern bedömning och värdering av företaget och aktien.

Castellum har ett mål om 10% årlig tillväxt i förvaltningsresultatet. Utfallet 2019 var 7% och över de senaste (10 åren) uppgår den genomsnittliga årliga ökningen til 7%.

Castellumaktien

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Castellums börsvärde, d v s värdet av samtliga utestående aktier i Castellum, uppgick per den 31 december 2019 till 60,1 Mdkr (44,6), vilket motsvarar ca 11% av det totala börsvärdet för renodlade svenska fastighetsbolag om ca 543 Mdkr och ca 1% av det samlade börsvärdet för svenska noterade bolag om ca 7 995 Mdkr.

Antal utestående Castellumaktier uppgår till 273 201 166. Under 2019 har totalt 270 miljoner (300) aktier omsatts motsvarande i genomsnitt 1 080 000 aktier per handelsdag (1 201 000), vilket på årsbasis motsvarar en omsättningshastighet om 99% (110%). Aktieomsättningen baseras på statistik från Nasdaq Stockholm, Cboe CXE EU, Turquoise och Cboe BXE EU.

6,50

Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 6,50 kr per aktie, vilket innebär en höjning med 7% mot föregående år.

38,9 %

Under 2019 har aktiens totalavkastning inklusive utdelning om 6,10 kr, varit 38,9%.

Föreslagen utdelning

Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 6,50 kr per aktie, vilket innebär en höjning med 7% mot föregående år. Utbetalningen föreslås delas upp på två utbetalningstillfällen med 3,25 kr/aktie vid vardera tillfälle. Utdelningsandelen uppgår till 56% utifrån förvaltningsresultat före skatt.

Beslutar årsstämman i enlighet med styrelsens förslag är avstämningsdag för den första utbetalningen måndagen den 23 mars 2020, vilket innebär att sista dag för handel med aktier inklusive utdelning är torsdagen den 19 mars 2020.

Avstämningsdag för den andra utbetalningen är måndagen den 21 september 2020, vilket innebär att sista dag för handel med aktier inklusive utdelning är torsdagen den 17 september 2020. Den första utbetalningen beräknas ske torsdagen den 26 mars 2020 och den andra utbetalningen beräknas till torsdagen den 24 september 2020.

Den föreslagna utdelningen som motsvarar 56% av förvaltningsresultatet och 3% av substansvärdet är högre än Castellums målsättning att dela ut minst 50% av förvaltningsresultat, med hänsyn tagen till investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Orealiserade värdeförändringar, positiva eller negativa, ingår således ej i det utdelningsgrundande resultatet.

Castellums aktie är sedan 1997 noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap och handlas under kortnamnet CAST.

Varför Castellum är intressant för investeraren

Castellum är ett av Sveriges största fastighetsbolag och har en långsiktighet i strategi, fastighetsvärdetillväxt, förvaltningsresultat och utdelning.

Varför Castellum är intressant för investeraren (Graphic)
Castellumaktiens utveckling sedan börsintroduktionen 23 maj 1997 till och med 31 december 2019
Castellumaktiens utveckling sedan börsintroduktionen 23 maj 1997 till och med 31 december 2019 (Bar Graph)
Börsnoterade fastighetsbolag
Börsnoterade fastighetsbolag (Bar Graph)
Källa: Bloomberg, Holdings.se

Substansvärde

Substansvärdet är det samlade kapital som företaget förvaltar åt sina ägare. Utifrån detta kapital vill Castellum skapa stabil avkastning och tillväxt under lågt finansiellt risktagande. Då tillgångar och skulder är värderade till verkligt värde kan substansvärdet beräknas utifrån balansräkningens egna kapital. Dock bör hänsyn tas till att den effektiva skatten är lägre än den redovisade nominella skatten på grund av dels möjligheten att sälja fastigheter på ett skatteeffektivt sätt, dels tidsfaktorn som medför att skatten ska diskonteras.

Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) kan beräknas till 195 kr/aktie (176). Aktiekursen vid årsskiftet utgjorde således 114% (93%) av långsiktigt substansvärde.

Substansvärde

 

 

Mkr

 

kr/aktie

*

Bedömd verklig uppskjuten skatteskuld netto har beräknats till 6% baserat på en diskonteringsränta om 3%. Vidare har antagits dels att underskottsavdragen realiseras med en nominell skatt om 21,4%, vilket ger ett nuvärde av uppskjuten skattefordran om 20%, dels att fastigheterna realiseras under 50 år där 33% säljs direkt med en nominell skatt om 20,6% och 67% säljs indirekt via bolag där köparens skatteavdrag är 7%, vilket ger ett nuvärde av uppskjuten skatteskuld om 6%.

Eget kapital enligt balansräkning

 

43 777

 

160

Återläggning

 

 

 

 

Derivat enligt balansräkning

 

715

 

3

Goodwill enligt balansräkningen

 

–1 480

 

–5

Uppskjuten skatt enligt balansräkning

 

10 153

 

37

Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV)

 

53 165

 

195

Avdrag

 

 

 

 

Derivat enligt ovan

 

–715

 

–3

Bedömd verklig skuld uppskjuten skatt 6%*

 

–3 227

 

–12

Kortsiktigt substansvärde (EPRA NNNAV)

 

49 223

 

180

Fastighetsvärde och förvaltningsresultat sedan börsnoteringen 1997
Fastighetsvärde och förvaltningsresultat sedan börsnoteringen 1997 (Bar Graph)
Aktieägare fördelat per land 2019-12-31
Aktieägare fördelat per land 2019-12-31 (Pie Chart)

Intjäning

Förvaltningsresultatet per aktie efter avdrag för skatt hänförligt till förvaltningsresultatet (EPRA EPS) uppgick till 10,44 kronor (9,65) vilket utifrån aktiekursen ger en avkastning om 4,7% (5,9%), motsvarande en multipel om 21 (17). Det synliga förvaltningsresultatet bör justeras för värdetillväxt i det långsiktiga fastighetsinnehavet samt effektiv betald skatt.

Resultatet efter skatt per aktie uppgick för 2019 till 20,68 kronor (27,28), vilket utifrån aktiekursen ger en avkastning om 9,3% (16,7%), motsvarande ett P/E om 11 (6).

Totalavkastning

Totalavkastningen speglar aktiekursens utveckling med tillägg för lämnade utdelningar under perioden.

Kursen på Castellumaktien vid årets slut var 222,00 kr (163,35) motsvarande ett börsvärde om 60,1 Mdkr (44,6), beräknat på antalet utestående aktier. Under 2019 har aktiens totalavkastning inklusive utdelning om 6,10 kr, varit 38,9% (22,3%).

Tillväxt, avkastning och finansiell risk

 

 

2019

 

3 år snitt/år

 

10 år snitt/år

Tillväxt

 

 

 

 

 

 

Hyresintäkt kr/aktie

 

3%

 

3%

 

4%

Förvaltningsresultat kr/aktie

 

7%

 

9%

 

7%

Årets resultat efter skatt kr/aktie

 

neg.

 

neg.

 

38%

Utdelning kr/aktie

 

7%

 

9%

 

8%

Långsiktigt substansvärde kr/aktie

 

11%

 

14%

 

11%

Aktuellt substansvärde kr/aktie

 

11%

 

15%

 

11%

Fastighetsbestånd kr/aktie

 

6%

 

9%

 

8%

Värdeförändring fastigheter

 

4,4%

 

5,6%

 

3,3%

Avkastning

 

 

 

 

 

 

Avkastning långsiktigt substansvärde

 

12,6%

 

18,9%

 

14,5%

Avkastning aktuellt substansvärde

 

15,1%

 

20,0%

 

15,1%

Avkastning totalt kapital

 

14,5%

 

10,9%

 

8,3%

Aktiens totalavkastning (inkl utdelning)

 

 

 

 

 

 

Castellum

 

38,9%

 

25,3%

 

17,9%

Nasdaq Stockholm (SIX Return)

 

35,0%

 

12,2%

 

12,4%

Fastighetsindex Sverige (EPRA)

 

53,7%

 

27,1%

 

21,2%

Fastighetsindex Europa (EPRA)

 

29,7%

 

10,7%

 

11,4%

Fastighetsindex Eurozone (EPRA)

 

21,0%

 

9,3%

 

10,3%

Fastighetsindex Storbritannien (EPRA)

 

30,6%

 

8,6%

 

9,5%

Finansiell risk

 

 

 

 

 

 

Belåningsgrad

 

43%

 

46%

 

49%

Räntetäckningsgrad

 

502%

 

439%

 

352%

Direktavkastning

Direktavkastning är företagets utdelning dividerat med aktuell aktiekurs och utgör den avkastning man som aktieägare får kontant varje år efter årsstämmans beslut. Nyckeltalet uttrycker således en relation mellan två olika ”sfärer” – Castellums prestation i form av utdelning och aktiemarknadens prissättning av företaget. Värderingen speglar sålunda marknadens åsikt om vilken direktavkastning som krävs för att ge en totalavkastning som möter marknadens avkastningskrav på Castellumaktien.

Den föreslagna utdelningen om 6,50 kr (6,10) motsvarar en direktavkastning om 2,9% (3,7%) beräknat på kursen vid årets utgång.

Avkastning substans och resultat inklusive långsiktig värdeförändring

I bolag som förvaltar s k realtillgångar, t ex fastigheter, avspeglar förvaltningsresultatet endast en – om än större – del av det totala resultatet. I definitionen på realtillgångar framgår att dessa är värdeskyddade, d v s över tid och med gott underhåll har de en värdeutveckling som kompenserar för inflationen.

Substansvärdet, d v s nämnaren i avkastningskvoten resultat/kapital, justeras årligen genom IFRS-reglerna avseende värdeförändringar. För att ge en korrekt avkastning måste även täljaren, d v s resultatet, justeras på samma sätt. Det redovisade förvaltningsresultatet måste sålunda kompletteras med en värdeförändringskomponent samt effektiv skatt för att ge en korrekt bild av resultat och avkastning.

Ett problem är att värdeförändringar kan variera kraftigt mellan år och kvartal och medföra volatila resultat. För en långsiktig aktör med stabilt kassaflöde och en väl sammansatt fastighetsportfölj kan därför den långsiktiga värdeförändringen användas för att justera täljaren i ekvationen.

Avkastning substans och resultat inkl. långsiktig värdeförändring

 

 

 

 

Känslighetsanalys

 

 

 

 

–1%-enhet

 

+1%-enhet

Förvaltningsresultat 2019

 

3 164

 

3 164

 

3 164

Värdeförändring fastighet (snitt 10 år)

 

2 943

 

2 051

 

3 834

D:o %

 

3,3%

 

2,3%

 

4,3%

Aktuell skatt, 9%

 

–284

 

–284

 

–284

Resultat efter skatt

 

5 805

 

4 913

 

6 696

Resultat kr/aktie

 

21,25

 

17,98

 

24,51

Avkastning långsiktig substans

 

10,0%

 

8,6%

 

11,5%

Resultat / aktiekurs

 

9,6%

 

8,1%

 

11,0%

P/E

 

10

 

12

 

9

Aktiens kurs/substansvärde
Aktiens kurs/substansvärde (Line Diagram)
Avkastning vinst per aktie
Avkastning vinst per aktie (Line Diagram)
Aktiens direktavkastning
Aktiens direktavkastning (Line Diagram)

Skapat aktieägarvärde

Vid börsintroduktionen i maj 1997 uppgick Castellums fastighetsportfölj till ca 10 Mdkr, förvaltningsresultatet till ca 300 Mkr och ägarnas kapital till ca 4 Mdkr. Sedan dess har Castellums skapat aktieägarvärde genom att öka ägarnas kapital till 53 Mdkr samtidigt som en utdelning lämnats om ca 13,1 Mdkr per 31 december 2019. Fastighetsportföljen har växt under samma period och uppgick vid utgången av 2019 till 95 Mdkr medan förvaltningsresultatet ökat till 3,1 Mdkr.

Värdering

Placerarens avkastningskrav för en viss aktie är utgångspunkten för en värdering på lång sikt. Avkastningskravet baseras på avkastningskravet för säkra placeringar samt en riskpremie för aktier. Riskpremien och därmed avkastningskravet varierar såväl från aktie till aktie som över tid, vilket bland annat beror på den risk placeraren upplever finns för det aktuella företaget och som denne vill kompenseras för – ju högre risk desto högre avkastningskrav. Beroende på placerarens – eller snarare kollektivet av placerares – bedömning av aktiens framtida totalavkastning (direktavkastning plus kurstillväxt) och risknivå framkommer en motiverad kurs.

På kort sikt är det i hög grad utbud och efterfrågan på aktien i fråga som styr kursrörelserna och sätter dagskursen. Faktorer som påverkar på kort sikt (förutom placerarens aktuella bedömning av aktiens långsiktiga avkastning) är t ex branschutsikter, makrobedömningar, omvärldshändelser, allokeringsaspekter, avkastning på alternativa placeringar och regelverk. På lång sikt blir bolagets faktiska prestation i form av totalavkastning och tillväxt avgörande för kursutvecklingen. Som framgår av tabellen Tillväxt, avkastning och finansiell risk har Castellum de senaste 10 åren presterat en totalavkastning på i genomsnitt 18% per år, varav direktavkastningen står för ca 4% och kursutvecklingen för ca 14%, med ett för den svenska fastighetsbranschen måttligt risktagande. Den genomsnittliga utdelningstillväxten har under samma period uppgått till 54% per år.

Aktieägare

Vid årsskiftet hade Castellum ca 57 000 aktieägare, vilket är en ökning med ca 28% jämfört med årsskiftet 2018. Andelen registrerade aktier i utlandet uppgick vid årets slut till 55%. De största ägarsfärerna bekräftade per den 31 december 2019 framgår av tabellen nedan.

Aktieägare per 2019-12-31

Aktieägare

 

Antal tusental aktier

 

Andel röster/kapital

Källa: Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq och Millistream.

Rutger Arnhult

 

32 434

 

11,9%

APG Asset Management

 

16 498

 

6,0%

BlackRock

 

13 659

 

5,0%

PGGM Pensioenfonds

 

9 396

 

3,4%

Vanguard

 

8 883

 

3,3%

Szombatfalvy-sfären

 

8 438

 

3,1%

Lannebo Fonder

 

6 930

 

2,5%

AMF Försäkring & Fonder

 

6 671

 

2,4%

Norges Bank

 

5 721

 

2,1%

SHB Fonder & Liv

 

4 040

 

1,5%

Länsförsäkringar Fonder

 

3 574

 

1,3%

State Street Global Advisors

 

3 558

 

1,3%

Folksam

 

3 132

 

1,1%

Principal Global Investors

 

2 928

 

1,1%

BNP Paribas Asset Management

 

2 650

 

1,0%

Amundi

 

2 619

 

1,0%

SEB Fonder & Liv

 

2 534

 

0,9%

Nordea Fonder

 

2 379

 

0,9%

CBRE Clarion Securities

 

2 363

 

0,9%

Sjätte AP-fonden

 

2 136

 

0,8%

Swedbank Robur Fonder

 

1 822

 

0,7%

Cohen & Steers

 

1 774

 

0,6%

Northern Trust

 

1 505

 

0,5%

Styrelse och ledning i Castellum

 

172

 

0,1%

 

 

 

 

 

Övriga svenska ägare

 

49 889

 

18,3%

Övriga aktieägare registrerade i utlandet

 

77 496

 

28,3%

Totalt utestående aktier

 

273 201

 

100,0%

Aktiemarknadskontakter

Aktiemarknadskontakter bygger framförallt på kvartalsvis ekonomisk rapportering, pressmeddelanden vid större affärshändelser och presentationer av Castellum. Presentationer sker dels i samband med kvartalsrapporter, dels vid besök från investerare och analytiker samt vid investerarträffar i såväl Sverige som utlandet. Den stora andelen utländska ägare gör att kontakten med utländska investerare är omfattande. Därutöver lämnas kompletterande marknads- och finansiell information på koncernens hemsida www.castellum.se.

Återköp av egna aktier

Castellum har inte återköpt egna aktier under 2019.

Tioårsöversikt

 

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

EPRA, European Public Real Estate Association, är en intresseorganisation för börsnoterade fastighetsbolag och investerare i Europa, som bl a sätter standard avseende den finansiella rapporteringen. En del i detta är nyckeltalen EPRA EPS (Earnings Per Share), EPRA NAV (Net Asset Value), EPRA NNNAV (Triple Net Asset Value), EPRA Vacancy Rate, EPRA Yield och EPRA ”Topped-up” Yield.

Nyckeltal, kr/aktie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkt

 

21,31

 

20,41

 

18,97

 

19,33

 

20,12

 

20,23

 

19,81

 

18,74

 

17,80

 

16,82

Förvaltningsresultat

 

11,52

 

10,81

 

9,26

 

8,80

 

8,11

 

7,67

 

7,12

 

6,64

 

6,21

 

6,04

Årets resultat

 

20,68

 

27,28

 

21,51

 

21,20

 

15,24

 

6,41

 

9,03

 

7,79

 

3,76

 

10,39

Utdelning (för 2019 föreslagen)

 

6,50

 

6,10

 

5,30

 

5,00

 

4,25

 

3,99

 

3,69

 

3,43

 

3,21

 

3,12

Fastighetsvärde

 

348

 

326

 

297

 

259

 

221

 

199

 

200

 

192

 

179

 

168

Värdering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsresultat per aktie/Kurs

 

5,2%

 

6,6%

 

6,7%

 

7,0%

 

7,7%

 

7,2%

 

8,2%

 

8,3%

 

8,4%

 

7,6%

Kurs/Förvaltningsresultat per aktie

 

19

 

15

 

15

 

14

 

13

 

14

 

12

 

12

 

12

 

13

Förvaltningsresultat efter skatt per aktie (EPRA EPS)/Kurs

 

4,7%

 

5,9%

 

6,1%

 

6,6%

 

7,5%

 

6,8%

 

8,0%

 

7,9%

 

8,2%

 

7,2%

Utdelning/Kurs (direktavkastning)

 

2,9%

 

3,7%

 

3,8%

 

4,0%

 

4,1%

 

3,8%

 

4,2%

 

4,3%

 

4,3%

 

3,9%

Kurs/Långsiktigt substansvärde per aktie

 

114%

 

93%

 

90%

 

94%

 

94%

 

107%

 

94%

 

92%

 

88%

 

100%

Kurs/Aktuellt substansvärde per aktie

 

123%

 

101%

 

100%

 

103%

 

105%

 

122%

 

103%

 

103%

 

98%

 

108%

Aktien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börsvärde, Mkr

 

60 651

 

44 627

 

37 811

 

34 123

 

19 795

 

20 024

 

16 416

 

15 137

 

13 989

 

15 014

Totalavkastning, Castellumaktien

 

38,9

 

22,3%

 

15,4%

 

23,8%

 

2,3%

 

26,9%

 

13,1%

 

13,0%

 

–3,1%

 

32,6%

Nasdaq Stockholm (SIX Return)

 

35%

 

–4,4%

 

9,5%

 

9,6%

 

10,4%

 

15,8%

 

28,0%

 

16,5%

 

–13,5%

 

26,7%

Fastighetsindex Sverige (EPRA)

 

53,7%

 

15,3%

 

15,9%

 

7,2%

 

25,4%

 

37,1%

 

20,6%

 

16,2%

 

–13,0%

 

48,5%

Fastighetsindex Europa (EPRA)

 

29,7%

 

–7,7%

 

13,4%

 

–4,5%

 

18,8%

 

26,5%

 

10,1%

 

28,7%

 

–9,2%

 

19,8%

Fastighetsindex Eurozone (EPRA)

 

21,0%

 

–8,2%

 

17,7%

 

4,7%

 

17,4%

 

24,1%

 

5,6%

 

29,2%

 

–14,2%

 

15,5%

Fastighetsindex Storbritannien (EPRA)

 

30,6%

 

–13,0%

 

12,7%

 

–8,5%

 

12,1%

 

22,5%

 

22,6%

 

29,9%

 

–8,1%

 

7,9%

Utdelningsandel förvaltningsresultat

 

56%

 

56%

 

57%

 

57%

 

52%

 

52%

 

52%

 

52%

 

52%

 

52%

Utdelningsandel långsiktigt substansvärde

 

3,3%

 

3,5%

 

3,4%

 

3,8%

 

3,8%

 

4,0%

 

4,0%

 

4,0%

 

3,8%

 

3,9%

Aktiekurs, kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stängningskurs årets sista handelsdag

 

220,00

 

163,35

 

138,40

 

124,90

 

104,73

 

105,94

 

86,85

 

80,08

 

74,01

 

79,43

högsta kurs under året

 

223,00

 

170,25

 

140,00

 

133,50

 

125,38

 

108,02

 

93,27

 

81,99

 

84,60

 

79,61

lägsta kurs under året

 

160,65

 

121,20

 

114,80

 

97,87

 

97,96

 

85,94

 

76,14

 

66,20

 

56,61

 

50,76

genomsnitt (högst/lägst per dag)

 

188,32

 

148,05

 

126,59

 

117,62

 

109,18

 

97,49

 

82,82

 

75,73

 

76,95

 

65,68

Antal aktier, tusental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

genomsnitt och utestående

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

234 540

 

164 000

 

164 000

 

164 000

 

164 000

 

164 000

 

164 000

registrerade

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

172 008

 

172 008

 

172 008

 

172 008

 

172 008

 

172 008

Antal aktieägare

 

57 000

 

44 400

 

38 000

 

30 000

 

19 100

 

16 300

 

12 200

 

9 900

 

9 400

 

10 000

Utländsk ägarandel

 

55%

 

55%

 

50%

 

51%

 

50%

 

52%

 

62%

 

60%

 

51%

 

46%

Antal omsatta aktier per år, tusental

 

269 900

 

300 200

 

272 600

 

285 000

 

188 379

 

133 083

 

106 266

 

129 276

 

150 482

 

152 186

Omsättningshastighet per år

 

99%

 

110%

 

99%

 

103%

 

114%

 

81%

 

65%

 

79%

 

92%

 

93%

EPRA nyckeltal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPRA Earnings (Förv. res. efter betald skatt), Mkr

 

2 853

 

2 636

 

2 291

 

1 937

 

1 481

 

1 355

 

1 318

 

1 192

 

1 149

 

1 086

EPRA Earnings (EPS), kr/aktie

 

10,44

 

9,65

 

8,39

 

8,26

 

7,84

 

7,17

 

6,97

 

6,31

 

6,08

 

5,75

EPRA NAV (Långsiktigt substansvärde), Mkr

 

53 165

 

48 009

 

41 834

 

36 222

 

21 184

 

18 618

 

17 510

 

16 480

 

15 920

 

15 158

EPRA NAV, kr/aktie

 

195

 

176

 

153

 

133

 

112

 

99

 

93

 

87

 

84

 

80

EPRA NNNAV (Aktuellt substansvärde), Mkr

 

49 223

 

44 318

 

37 632

 

33 082

 

18 946

 

16 432

 

15 940

 

14 689

 

14 196

 

13 913

EPRA NNNAV, kr/aktie

 

180

 

162

 

138

 

121

 

100

 

87

 

84

 

78

 

75

 

74

EPRA Vacancy Rate (Vakansgrad)

 

7%

 

7%

 

9%

 

9%

 

10%

 

11%

 

12%

 

11%

 

11%

 

11%

EPRA Yield

 

5,0%

 

5,1%

 

5,3%

 

5,5%

 

6,1%

 

6,4%

 

6,6%

 

6,7%

 

6,7%

 

6,6%

EPRA ”Topped-up” Yield

 

5,1%

 

5,2%

 

5,4%

 

5,6%

 

6,3%

 

6,6%

 

6,7%

 

6,9%

 

6,8%

 

6,8%

EPRA Cost Ratio (including direct vacancy costs)

 

26%

 

26%

 

28%

 

33%

 

29%

 

29%

 

30%

 

30%

 

30%

 

31%

Cost Ratio (excluding direct vacancy costs)

 

24%

 

24%

 

26%

 

30%

 

26%

 

26%

 

26%

 

27%

 

27%

 

28%