Medarbetardata

Handlingskraftig och flexibel organisation

Castellum arbetar ständigt med att utveckla och förbättra organisationen. Utgångspunkten är att en gemensam struktur i kombination med en stark lokal närvaro skapar bäst affärsnytta. Bolagets förståelse för hyresgästernas specifika behov och kunskap om varje lokal fastighets- och hyresmarknads specifika kontext skapar handlingskraft – något som gör skillnad, främjar affärer och får medarbetare att växa.

Castellum har rutiner och riktlinjer gällande förmåner, anställningsvillkor och incitamentssystem. Detta för att ytterligare stärka Castellumandan, öka rörligheten inom bolaget och säkerställa en tydlig ersättnings- och incitamentsstruktur.

Ett bonusprogram som inkluderar samtliga medarbetare tillämpas där alla deltagare har möjlighet att få del av uppnådda resultatförbättringar. Detta bidrar till en inkluderande kultur där verksamhetsmålen är en naturlig del av vardagen.

Castellum ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och motiverade ledare som arbetar mot samma mål och därigenom uppfyller högt ställda förväntningar. Bolaget arbetar för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt ledare och medarbetare. Målet är att vara det bästa alternativet i val av fastighetspartner på alla Castellums marknader. Castellum strävar hela tiden mot förbättringar och ska vara transparenta och tydligt kring förväntningar på alla som arbetar i koncernen. Konstruktiv uppföljning är en naturlig och ömsesidig del i relationen mellan ledare och medarbetare och sker bl.a. genom årsvisa medarbetarsamtal och uppföljningssamtal. Utöver det sker löpande dialog och uppföljning på daglig basis.

Castellum värderar olika perspektiv och ser därför mångfald och jämställdhet som viktiga tillväxtnycklar, därför är detta prioriterade frågor. Castellums mångfalds- och jämställdhetsarbete ska främja likabehandling i frågor om anställnings- och arbetsvillkor samt utveckling i arbetet. Ambitionen är att mångfalds- och jämställdhetsarbetet bedrivs som en integrerad del i verksamheten.

Arbetsmiljö

Castellum värnar om både anställda och leverantörer och har ett ansvar för att ingen blir fysiskt eller psykiskt sjuk eller skadas p.g.a. sitt arbete. Vi arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra arbetsmiljön i hela koncernen. Castellum har även en uppförandekod för leverantörer, där kravs ställs på att de ska leva upp till samma krav som vi ställer på oss själva avseende arbetsmiljö. Under året har 11 arbetsrelaterade olyckor inrapporteras, varav 5 stycken berörde Castellums medarbetare.

Den totala sjukfrånvaron var fortsatt låg, 2,0 % (2,9).

För att nå koncernens tuffa hållbarhetsmål om netto-noll koldioxidutsläpp 2030 samt en fossiloberoende fordonsflotta 2020 är det nödvändigt att Castellums medarbetare prioriterar hållbara resor och möten.

Enligt Castellums riktlinjer finns bl.a. följande krav:

  • Resor <45 mil ska i första hand bokas med tåg.
  • Miljökrav ställs på samtliga resor, exempelvis ska miljöbil väljas vid taxibokning.
  • Klimatkompensation kommer ske årsvis för samtliga av koncernens resor.
Anställdas data

Utbildning, antal personer

 

 

Högskola

 

111

 

129

Gymnasium

 

49

 

121

Grundskola

 

2

 

1

 

 

 

 

 

Arbetsfördelning, %

 

 

 

 

Förvaltning/kundvård

 

35 %

 

65 %

Affärs- och projektutveckling

 

23 %

 

77 %

Stödfunktioner

 

34 %

 

66 %

Chefer

 

40 %

 

60 %

Regionala ledningsgrupper

 

44 %

 

56 %

Koncernledning

 

50 %

 

50 %

 

 

 

 

 

Anställningstyp, antal personer

 

 

 

 

Heltidsanställda

 

155

 

249

Deltidsanställda

 

7

 

2

 

 

 

 

 

Anställningsform, antal personer

 

 

 

 

Tillsvidareanställda

 

161

 

250

Visstidsanställda

 

1

 

1

För mer detaljerad information om mångfald och jämställdhet se Fokusområde framtidssäkring. Mångfald inom Castellum efter region 2020 samt Jämställdhet inom Castellum uppdelat enligt ovan.

Samtlig data är baserad på faktisk data. Datan är sammanställd och säkerställd av Castellums HR-avdelning. Regional nedbrytning för HR-data sker landsvis för Sverige. Eftersom Castellums verksamhet i Danmark och Finland personalmässigt är liten inkluderas dessa medarbetare i statistiken för Sverige.

För mer detaljerad information om mångfald och jämställdhet se sidorna Fokusområde välbefinnande. Mångfald inom Castellum efter region 2020 samt Jämställdhet inom Castellum uppdelat enligt ovan.

Samtlig data är baserad på faktisk data. Datan är sammanställd och säkerställd av Castellums HR-avdelning. Regional nedbrytning för HR-data sker landsvis för Sverige. Eftersom Castellums verksamhet i Danmark och Finland personalmässigt är liten inkluderas dessa medarbetare i statistiken för Sverige.

Styrning av hälsa och säkerhet, GRI 403-1-7

Castellums rutiner för hälsa och säkerhet omfattar samtliga medarbetare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet baseras på en arbetsmiljöhandbok med policys, riktlinjer och rutiner, som finns tillgängliga för alla medarbetare på intranätet. Castellum tar sitt lagstiftade arbetsmiljöansvar för alla egna anställda och inhyrd personal samt tar samordningsansvaret för entreprenörer i vår verksamhet.

I arbetsmiljöhandboken framgår hur ansvaret och arbetsmiljöuppgifter är fördelade. Det är VD för respektive del av verksamheten som är huvudansvarig. VD:arna fördelar arbetsmiljöuppgifter vidare ut i verksamheten så att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Medarbetare eller arbetsgivare som har eller har fått tilldelat ansvar för arbetsmiljöuppgifter ska se till att kunskaperna gällande arbetet är tillräckliga, vilket också definieras i Castellums arbetsmiljöhandbok. Bolagets lokala skyddsombud har en viktig funktion i arbetsmiljöarbetet och i samverkan utvecklas Castellums arbetsmiljö. Utbildningar inom arbetsmiljö genomförs kontinuerligt i verksamheten.

Riskidentifiering och -hantering

Att identifiera och förebygga hälso- och säkerhetsrisker är grunden i Castellums arbetsmiljöarbete. Riskbedömningar görs på olika nivåer och vid specifika situationer. Till exempel görs en risköversyn och eventuell en förnyad riskbedömning för varje del av verksamheten årligen. Det görs också riskbedömning vid förändringar, exempelvis vid lokalflytt, nya verktyg, förändrad arbetsmetod eller inför anlitande av entreprenörer. Castellums arbetsrelaterade incidenter, tillbud och olyckor hanteras enligt fastställda rutiner. Om någon medarbetare råkar ut för arbetsrelaterad sjukdom eller olycksfall i arbetet eller om något tillbud inträffar i arbetet, ska VD för berörd verksamhet, berörd chef och HR-ansvarig samt arbetstagaren gemensamt utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen och vid behov ändra rutiner och arbetssätt för att minimera risker. VD den del av verksamhet som berörs alternativt berörd chef ska utan dröjsmål anmäla det inträffade till Arbetsmiljöverket. VD för berörd del av verksamhet är även ansvarig för att rapportera arbetsrelaterade skador till Castellums juridikavdelning. Underlaget används i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förebygga framtida olyckor. Inom Castellum äger skyddsombuden rätt att gå in och stoppa ett arbete som bedöms som farligt eller kan medföra risk för skador och ohälsa.

Inom Castellums projekt ska också tillbud och olyckor rapporteras i syfte att vi ska kunna lära av erfarenheten. Våra anlitade entreprenörer är, i egenskap av arbetsgivare, formellt ansvarig för att utreda och genomföra åtgärder vid arbetsskador. Det är dock Castellums uppgift som byggherre att dra lärdom av det som inträffat för att sätta in åtgärder vid planering och projektering av projekt samt gällande övergripande förutsättningar för projektet. Castellums medarbetare har stor påverkan på företagets arbetsmiljö- och hälsoarbete. Skyddsombuden har en viktig roll i detta. Påverkan sker bland annat genom deltagande i riskbedömningar, skyddskommittéer, friskvårdsgruppen med mera. Inom Castellum finns lokala skyddskommittéer där representanter från både arbetsgivare och arbetstagare deltar.

Hälsovård

För Castellum är det viktigt med friska medarbetare som mår bra och är hälsosamma. Livsstilen och den fysiska och sociala miljö är avgörande för människors hälsa och välbefinnande både på fritiden och i arbetslivet. Castellum använder externa resurser för företagshälsovården, med utgångspunkten att expertkunskap är nödvändig för att undersöka och bedöma de fysiska och psykiska riskerna som kan finnas. Företagshälsovården föreslår åtgärder och medverkar vid genomförandet. De är också en viktig resurs när rehabiliteringsutredningar ska göras och vid arbetsanpassningsåtgärder för enskilda arbetstagare och grupper av anställda. Det kan handla om medarbetare som har utmaningar i den fysiska arbetsmiljön, exempelvis med ensidigt arbete. Hälsokontroll genomförs inom hela bolaget en gång per år och vid behov bokas mer tid. Syftet med företagshälsovården är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i enlighet med intentionerna i Arbetsmiljölagen.

Samtliga medarbetare har genom sin sjukvårdsförsäkring tillgång till ett flertal förebyggande hälsotjänster som exempelvis samtalsstöd och e-hälsotjänster vilka är fria att använda och är tillgängliga dygnet runt. För att varje medarbetare ska få goda förutsättningar att ta hand om sin hälsa erbjuds samtliga medarbetare en arbetsmiljö- och hälsoundersökning med visst intervall.

För att inspirera våra medarbetare har Castellum en friskvårdsgrupp som kontinuerligt tar fram och bjuder in våra medarbetarna till aktiviteter. Vår friskvårdsgrupp tar varje år fram en plan med olika friskvårdsaktiviteter som genomförs runt om i bolaget. Varje medarbetare har också tillgång till ett friskvårdsbidrag på 5 000 kronor per år.

Förebyggande arbete med leverantörer

Castellums verksamhet omfattar många byggnader och stora markområden runt om i Norden. För att kunna åstadkomma en effektiv förvaltning och byggnation behöver Castellum samarbeta med många olika leverantörer. Samarbetet med leverantörerna bygger bland annat på tydliga krav och förväntningar samt dialog och uppföljning. Genom att ställa tydliga krav inom bland annat arbetsmiljö kan vi bidra till och främja en hållbar utveckling för hela bygg- och fastighetsbranschen. Uppförandekod för leverantörer, tydliga krav i upphandlingsdokument, instruktioner för leverantörer är några exempel på hur Castellum tar sig an dessa frågor.

Arbetsrelaterade skador och hälsa, GRI 403-9, 10

Under året har totalt 5 arbetsskador inrapporterats för Castellums egna medarbetare. De vanligaste skadorna är klämskada, fallskada, brännskada och bilolycka. Antalet skador med frånvaro (LTI) ger en olycksfallsfrekvens på 0,5 per 200 000 arbetade timmar, vilket anses vara lågt. Olycksfallsfrekvensen definieras som antal arbetsplatsolyckor som leder till frånvaro i en eller flera avtalade arbetsdagar per en 200 000 arbetade timmar.

I tabellen nedan inkluderas data för samtliga anställa och anlitade leverantörer som kommit till ledningens kännedom.

Sjukfrånvaro medarbetare

 

Kvinnor

 

Män

 

Total

Sjukfrånvaro Castellum

 

2,1 %

 

2,0 %

 

2,0 %

Varav korttidsfrånvaro

 

0,8 %

 

1,0 %

 

0,9 %

Varav långtidsfrånvaro (börjar räknas efter dag 15)

 

1,3 %

 

1,0 %

 

1,1 %

Arbetsrelaterade skador och ohälsa

 

Medarbetare

 

Leverantörer

Antal arbetsrelaterade dödsfall

 

0

 

0

Antal arbetsskador med frånvaro (LTI)

 

2

 

4

Skadefrekvens per 200 000 timmar (LTIFR)

 

0,5

 

0,2

Antal arbetsskador med allvarlig konsekvens1)

 

0

 

0

Skadefrekvens per 200 000 timmar

 

0

 

0

Totalt antal registrerade arbetsskador

 

5

 

6

Skadefrekvens per 200 000 timmar (TRIFR)

 

1,2

 

0,3

Antal registrerade arbetssjukdomar2)

 

5

 

Totalt antal arbetade timmar

 

828 613

 

4 194 1833)

Begrepp: LTI = Lost Time Injury, LTIFR = Lost Time Injury Frequency Rate, TRIFR = Total Recordable Injury Frequency Rate.

1.

Allvarlig skada med över 6 månaders återhämtning exkl. dödsfall.

2.

Castellums tolkning av GRI:s begrepp ”Work related ill health”.

3.

Antalet arbetade timmar för leverantörer baseras ett antagande att 60 % utgör arbetskostnad och till ett timpris på 500 kronor per timme.

Sjukfrånvaron i bolaget ligger på en fortsatt stabil låg nivå med ett utfall på 2,0 procent. Genom vårt tidrapporteringssystem för anmälan av sjukfrånvaro ges möjlighet att tidigt fånga upp medarbetare som upplever arbetsrelaterad ohälsa. Under året har 7 medarbetare angivit att frånvaron är en konsekvens av förhållanden i arbetet. Här finns de som råkat ut för arbetsskador med frånvaro som följd. Därutöver är det ohälsa till följd av stress. Vi arbetar kontinuerligt med hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter i syfte att medarbetare inte ska drabbas av arbetsrelaterade skador och ohälsa. Vi arbetar enligt en struktur likt ”hieracy of controls” för att förebygga och minska skaderisk.

Castellum har också satt upp mål för det framåtriktade arbetsmiljöarbetet;

  • Korttidssjukfrånvaro ska vara under 2 %.
  • Långtidssjukfrånvaro ska vara under 3 %.
  • Alla ledare ska ha genomgått Systematisk arbetsmiljöutbildning i syfte att ha den kunskap som krävs för det delegerade arbetsmiljöansvaret.
  • Skyddskommittémöten ska hållas var tredje månad.
  • Psykosociala arbetsmiljöfrågor ska följas upp årligen via frågor i temperaturmätningar, som införs under året. Mål för psykosociala frågor ska följas upp 2021.

Castellum har processer för att registrera och undersöka arbetsrelaterade sjukdomar för att slå fast grundorsakerna och utveckla förebyggande strategier. Hos bolagets leverantörer har 4 arbetsskador med frånvaro inrapporterats under året. Detta ger en olycksfallsfrekvens på 0,3 per 200 000 arbetade timmar vilket ur ett branschperspektiv får anses som lågt. Olycksfallsfrekvensen definieras som antal arbetsplatsolyckor som leder till frånvaro i en eller flera avtalade arbetsdagar per en 200 000 arbetade timmar. Inga dödsfall har inträffat varpå vi inte delar upp dödsfall enligt arbetssjukdom eller arbetsolycka, därmed rapporteras heller inte någon dödsfallsfrekvens.

Utbildning, GRI 404-1

Castellum bryter inte ner utbildningstimmar per kön och yrkeskategori då bolaget inte har tillgång till denna information på personnivå. Informationen kan komma att utvecklas kommande år med ett koncerngemensamt HR-system.

Utvecklingssamtal, GRI 404-3

Castellum bryter inte ner utvecklingssamtal per yrkeskategori då bolaget inte har tillgång till denna information på personnivå. Informationen kan komma att utvecklas kommande år med ett koncerngemensamt HR-system.

Jämlikhet, GRI 405-1

 

 

2020

 

2019

 

2018

Sammansättning av företaget

 

Antal (st)

 

Andel kvinnor

 

Antal (st)

 

Andel kvinnor

 

Antal (st)

 

Andel kvinnor

Styrelse

 

8

 

50 %

 

7

 

57 %

 

7

 

57 %

Under 30 år

 

 

 

 

 

 

30–50 år

 

1

 

100 %

 

1

 

100 %

 

1

 

100 %

Över 50 år

 

7

 

43 %

 

6

 

50 %

 

6

 

50 %

Ledning

 

8

 

50 %

 

 

 

 

 

9

 

44 %

Under 30 år

 

 

 

 

 

 

30–50 år

 

6

 

50 %

 

5

 

40 %

 

6

 

67 %

Över 50 år

 

2

 

50 %

 

2

 

50 %

 

3

 

0 %

Övriga anställda

 

413

 

40 %

 

 

 

 

 

374

 

42 %

Under 30 år

 

29

 

48 %

 

48

 

47 %

 

32

 

29 %

30–50 år

 

202

 

47 %

 

218

 

45 %

 

198

 

54 %

Över 50 år

 

182

 

30 %

 

154

 

28 %

 

145

 

27 %

Tabellen visar sammansättning av företaget uppdelat på kön och ålder för olika nivåer av företaget. Castellum följer inte upp anställdas minoritetstillhörighet.

Åldersfördelning – antal anställda

 

 

Kvinnor

 

Män

 

Total

Exklusive styrelse

 

 

 

 

 

 

Under 30 år

 

14

 

15

 

29

30–50 år

 

95

 

107

 

202

Över 50 år

 

54

 

128

 

182

Personalomsättning1)

Personalomsättning

 

Antal anställda
2020

 

Andel kvinnor
2020

 

Antal anställda
2019

 

Andel kvinnor
2019

Nyanställda under året

 

 

 

 

 

 

 

 

under 30 år

 

4

 

47 %

 

15

 

55 %

30–50 år

 

20

 

68 %

 

32

 

39 %

över 50 år

 

7

 

20 %

 

10

 

20 %

Totalt antal nyanställda

 

31

 

54 %

 

57

 

40 %

Andel nyanställda

 

7 %

 

 

 

14 %

 

 

1.

Castellum har övergått till beräkningsprincipen ’Full Time Equivalent’, FTE, fr.o.m. 2018. FTE tar hänsyn till faktisk arbetad tid under året och avdrag görs för exempelvis tjänstgöringsgrad och faktisk anställningstid under året. Exempel: en anställd som börjar sin anställning den 1 juli och arbetar 70 % t.o.m. den 31 december räknas som 0,35 FTE (anställd 50 % av året och med tjänstgöringsgrad 70 %)

Personalomsättning1)

Personalomsättning

 

Antal anställda
2020

 

Andel kvinnor
2020

 

Antal anställda
2019

 

Andel kvinnor
2019

Personer som slutat under året

 

 

 

 

 

 

 

 

under 30 år

 

0

 

 

8

 

59 %

30–50 år

 

14

 

33 %

 

21

 

75 %

över 50 år

 

11

 

25 %

 

7

 

35 %

Total antal personer som slutat

 

25

 

30 %

 

36

 

64 %

Andel personer som slutat

 

6 %

 

 

 

9 %

 

 

1.

Castellum har övergått till beräkningsprincipen ’Full Time Equivalent’, FTE, fr.o.m. 2018. FTE tar hänsyn till faktisk arbetad tid under året och avdrag görs för exempelvis tjänstgöringsgrad och faktisk anställningstid under året. Exempel: en anställd som börjar sin anställning den 1 juli och arbetar 70 % t.o.m. den 31 december räknas som 0,35 FTE (anställd 50 % av året och med tjänstgöringsgrad 70 %)