Övergripande struktur för bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagets företagsnamn är Castellum Aktiebolag och bolaget är publikt. Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom och värdepapper samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Ändringar i Castellums bolagsordning sker enligt föreskrifterna i aktiebolagslagen. Bolagsordningen finns i sin helhet att tillgå på bolagets webbplats www.castellum.se.

Svensk kod för bolagsstyrning

Bolagsstyrning omfattar olika beslutssystem genom vilket ägarna direkt och indirekt styr bolaget. Bolagsstyrningen i svenska börsbolag har utvecklats genom lagstiftning, rekommendationer och uttalanden samt genom självreglering. Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) är betydelsefull för bolagsstyrningen i svenska börsbolag.

I modellen nedan beskrivs den övergripande strukturen för bolagsstyrning i Castellum.

Efterlevnad av Koden

Enligt styrelsens uppfattning har Castellum i alla avseenden följt Koden under 2020 och har ingen avvikelse att förklara.

Externa regelverk

Det externa ramverket för bolagsstyrning omfattar bl.a.:

 • Den svenska aktiebolagslagen.
 • Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
 • Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).
 • IFRS standards.
 • EU:s revisionsförordning.
 • Global Compact.
 • EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).

Viktiga interna regelverk

 • Bolagsordning.
 • Styrelsens arbetsordning.
 • Beslutsordning.
 • Policy avseende styrelsesammansättning, firmateckning, fullmakt och attest.
 • Arbetsordning för styrelser i andra koncernbolag.
 • Kommunikationspolicy, Finanspolicy, Skattepolicy, Insiderpolicy, Hållbarhetspolicy, Uppförandekod, Uppförandekod för leverantörer och Krishanteringspolicy.
 • Handböcker och riktlinjer för väsentliga delar i verksamheten.
 • Processer för intern kontroll och riskhantering.

Aktieägare och aktier

Castellum Aktiebolag (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Koden och bolagets bolagsordning.

Castellumaktien handlas på Nasdaq Stockholm Large Cap. Den 31 december 2020 hade Castellum ca 85 000 aktieägare. Av totala aktiekapitalet ägdes 52 % huvudsakligen av svenska institutioner, fonder och privatpersoner och 48 % av utländska investerare. Den största ägaren i Castellum är Rutger Arnhult, som via bolag äger 17,8 % av de utestående aktierna, vilket är den enda registrerade aktieägaren med ett innehav överstigande 10 % av aktierna i bolaget.

Aktiekapitalet uppgår till 138 631 455,50 kr, fördelat på 277 262 911 registrerade aktier med ett kvotvärde om vardera 0,50. Varje aktie har en röst och ger lika rätt till andel i Castellums kapital. Det förekommer inga teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev eller motsvarande värdepapper som kan leda till ytterligare aktier i bolaget.

Övergripande struktur för bolagsstyrning (Graphic)