Verkställande direktör och koncernledning

Verkställande direktören ansvarar för bolagets löpande förvaltning och för att leda verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar samt för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag. Verkställande direktören leder arbetet i koncernledningen samt fattar beslut efter samråd med dess ledamöter.

Verkställande direktören

Verkställande direktören är föredragande vid styrelsemöten och ska tillse att styrelsens ledamöter löpande tillställs den information som behövs för att följa bolagets och koncernens ställning, resultat, likviditet och utveckling.

Koncernledning

I koncernledningen ingår verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören, kommunikationsdirektören, HR-direktören, samt de verkställande direktörerna i de fyra regionerna. Koncernledningen har gemensamt ansvar att leverera på koncernövergripande mål och strategier och på de möten som äger rum diskuteras och fattas beslut om övergripande verksamhetsfrågor. Koncernledningen har haft 24 möten under 2020.

Under 2020 har koncernledningen lagt mycket tid på förändringsledning och krisledning till följd av coronapandemin. Krisen har satt både ledarskap och rutiner på prov då mer än hälften av verksamheten har övergått till att skötas på distans och de allra flesta möten har skett digitalt, både internt och externt. Den krisledningsplan som Castellum arbetat efter har fungerat mycket väl. Faktum är att krisen bidragit till en bättre internkommunikation och tätare dialoger med kunder som även framåt kommer ge Castellum stort värde.

Koncernledningens arbete har under året också handlat om hög aktivitet på transaktionsmarknaden i linje med strategin att höja kvalitén och renodla portföljen. Där kan nämnas viktiga förvärv i Helsingfors, avyttringen av färdigutvecklade lager- och logistikfastigheter till Blackstone till en premie om 20 % mot den senaste värderingen per 30 september 2020, samt det offentliga uppköpserbjudandet på det norska fastighetsbolaget Entra ASA.

Henrik Saxborn (Picture)

Henrik Saxborn

Verkställande direktör Castellum Aktiebolag

Född 1964, civilingenjör.

Anställd i Castellum sedan 2006 och verkställande direktör sedan 2013.

Tidigare befattningar: Lång erfarenhet från både byggverksamhet, förvaltning och förvärv av fastigheter, bl.a. som vd för ett förvaltningsbolag. Tidigare ordförande på CMB Chalmers.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i BRIS, EPRA och PSP Swiss Property.

Aktieinnehav: 76 250

Ulrika Danielsson (Picture)

Ulrika Danielsson

Ekonomi- och finansdirektör Castellum Aktiebolag

Född 1972, civilekonom.

Anställd sedan 1998, ekonomidirektör sedan 2006 och ekonomi- och finansdirektör sedan 2014.

Tidigare befattningar: Erfarenhet inom ekonomi- och controllerfunktion.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB (publ), Infranord AB, John Mattson AB (publ) och Slättö Förvaltning AB.

Aktieinnehav: 24 000

Martin Bjöörn (Picture)

Martin Bjöörn

Verkställande direktör Region Stockholm–Norr i Castellum

Född 1976, civilingenjör.

Anställd som verkställande direktör Region Stockholm–Norr i Castellum sedan 2019.

Tidigare befattningar: Lång erfarenhet från chefsbefattningar, uthyrning, utvecklingsprojekt, transaktioner m.m. inom den svenska och europeiska fastighetsbranschen. Tidigare bl.a. lett Eurocommercials verksamhet i Sverige i 15 år inriktad på köpcentrum och handelsfastigheter och samtidigt ingått i en europeisk internationell ledningsgrupp.

Aktieinnehav: 1 750

Mariette Hilmersson (Picture)

Mariette Hilmersson

Verkställande direktör Region Väst i Castellum

Född 1971, jur.kand.

Anställd som verkställande direktör Region Väst i Castellum sedan 2018.

Tidigare befattningar: Lång erfarenhet från chefsbefattningar inom fastighetsbranschen. Bl.a. VD i AB Framtiden.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Tyréns AB.

Aktieinnehav: 3 400

Ola Orsmark (Picture)

Ola Orsmark

Verkställande direktör Region Öresund i Castellum

Född 1971, civilingenjör.

Anställd som verkställande direktör Region Öresund i Castellum sedan 2014.

Tidigare befattningar: Lång erfarenhet från fastighetsbranschen, senast som affärsområdeschef på Jernhusen.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i IDEON Open AB och IDEON AB. Kommanditdelägare i Easy Kommanditbolag.

Aktieinnehav: 6 850

Per Gawelin (Picture)

Per Gawelin

Verkställande direktör Region Mitt i Castellum

Född 1978, gymnasieekonom.

Anställd sedan 2006 och som verkställande direktör Region Mitt i Castellum sedan 2018.

Tidigare befattningar: Erfarenhet från fastighetsbranschen och ledarerfarenhet som lagkapten och spelare i fotbollsklubben Örebro SK.

Aktieinnehav: 2 500

Anna-Karin Nyman (Picture)

Anna-Karin Nyman

Kommunikationsdirektör Castellum Aktiebolag

Född 1983, multimedia-journalism och genusvetenskap vid Karlstads universitet.

Anställd som kommunikationsdirektör på Castellum sedan 2018.

Tidigare befattningar: Erfarenhet från flera chefsbefattningar som kommunikationsdirektör på Jernkontoret, presschef på närings­departementet, stabschef på landsbygds­departementet, politiskt sakkunnig i riksdagen, journalist, redaktör och ledarskribent.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Byggherrarna.

Aktieinnehav: 150

Helena Dino (Picture)

Helena Dino

HR-direktör Castellum Aktiebolag

Född 1967, personalvetare.

Anställd som HR-direktör på Castellum sedan maj 2020.

Tidigare befattningar: Lång erfarenhet från olika chefsbefattningar på Volvo Cars och Volvo Ocean Race.

Aktieinnehav: 0

Uppgifterna avser förhållandet i slutet av december 2020. Aktieinnehavet omfattar eget, makas/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring. Vad avser verkställande direktören innehas inga väsentliga aktier eller delägarskap i företag som Castellum har betydande affärsförbindelser med.
 
 

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2020 beslutade följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Ersättningsnivåerna ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. För ett fullgott arbete ska ersättning utgå i form av fast lön. Pensionsförmåner ska vara premiebestämda och inte överstiga 33 % av den årliga lönen. Utöver fast lön ska rörliga ersättningar som belönar tydligt målrelaterade prestationer i enkla och transparenta konstruktioner enligt ett resultat- och aktiekursbaserat incitamentsprogram erbjudas. Sådan rörlig ersättning ska syfta till att främja långsiktigt värdeskapande samt hållbarhetsarbetet inom koncernen. Rörlig ersättning enligt det resultat- och aktiekursbaserade incitamentsprogrammet, som per år inte får överstiga den fasta årliga lönen, ska bestämmas av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål avseende tillväxt i förvaltningsresultat per aktie och aktiekursutveckling uppnåtts samt hur individuellt målsatta faktorer utvecklats. De i förväg uppställda målen avseende rörlig ersättning ska ha en tydlig koppling till affärsstrategin och Castellums långsiktiga värdeskapande inklusive dess hållbarhetsarbete. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av lön, inkluderar semesterersättning och ska inte vara pensionsgrundande om inte annat följer av tvingande kollektivavtal. Vidare har styrelsen rätt att återkräva rörlig ersättning som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara felaktiga och lämnade i vilseledande syfte.

Uppsägningstiden ska, vid uppsägning från bolagets sida, inte överstiga sex månader för verkställande direktören, respektive tolv månader för övriga befattningshavare. Uppsägningstiden ska vid uppsägning från verkställande direktörens eller övriga ledande befattningshavares sida, vara sex månader. Under uppsägningstiden utgår full lön och andra anställningsförmåner, med avräkning för lön och annan ersättning som erhålls från annan anställning eller verksamhet som den anställde har under uppsägningstiden. Sådan avräkning sker inte beträffande den verkställande direktören. Vid bolagets uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag om tolv fasta månadslöner, som inte ska reduceras till följd av andra inkomster den verkställande direktören erhåller.

Riktlinjerna omfattar ledande befattningshavare som ingår i koncernledningen i Castellum. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Castellums långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete.

Castellum har följt de av årsstämman 2020 beslutade riktlinjerna.

För ytterligare information angående ersättning till koncernledningen, se not 12.

Inför årsstämman 2021 föreslås riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, se Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.