Detta är Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Nyckeltal 2020

7 % tillväxt i förvaltningsresultatet och en föreslagen höjd utdelning för 23:e året i rad till 6,90 kr/aktie.

  • Intäkterna under 2020 uppgick till 6 004 mkr (5 821 mkr föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 380 mkr (3 146), motsvarande 12,35 kr (11,52) per aktie – en ökning med 7 %.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 863 mkr (3 918) och på derivat till –120 mkr (–111).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 5 615 mkr (5 650), motsvarande 20,52 kr (20,68) per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 214 kr (195) per aktie, en ökning med 10 %.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 4 267 mkr (1 974) varav 2 646 mkr (3 350) avsåg förvärv, 2 512 mkr (2 762) ny-, till- och ombyggnationer och 891 mkr (4 138) försäljningar.
  • Nettouthyrningen under året uppgick till 239 mkr (–24).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,90 kr (6,50) per aktie, vilket är en ökning om 6 %, att utbetalas vid två tillfällen om vardera 3,45 kr.

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 103 miljarder kronor. Vi finns i 14 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. En värd bortom det förväntade.

3380 mkr

Förvaltningsresultat

6 %

Höjd utdelning med

4,4 miljoner kvm

Uthyrningsbar yta

103 mdkr

Fastighetsvärde

5700

hyresgäster

14 städer

i Sverige, samt Köpenhamn och Helsingfors

Castellums fokus:
Arbetsplats som tjänst

Vilka behov av tjänster och service kommer kontors- och logistikhyresgästerna att ha i en alltmer uppkopplad och digital arbetsmiljö, och hur skapar Castellum arbetsplatser med flexibilitet och mervärden?

Under året då coronapandemin utbröt har utvecklingen av digitalisering på arbetsplatser hoppat flera år framåt i tiden på bara några månader. Att jobba digitalt som standard är en självklarhet för många av Castellums kontorshyresgäster efter lång tid med hemarbete till följd av coronapandemin. Samtidigt har e-handeln ökat lavinartat och därmed efterfrågan på våra logistikerbjudanden.

För att anpassa sig till förändringarna i omvärlden har Castellum ytterligare fokuserat på dialogen med hyresgästerna och övergått från årliga undersökningar till korta regelbundna pulsmätningar. Dessa ger möjlighet att snabbt möta hyresgästernas behov i tider av förändring. Flexibilitet är ett ledord som våra hyresgäster använder för både kontors- och logistikerbjudandet. Det handlar ofta om rådgivning och möjligheter att snabbt förändra sitt lokalbehov för att anpassa till minskade smittorisker eller utökade ytor för lager- och logistiklösningar, där Castellums hyresgäster under året har haft extremt stor tillväxt.

Under året ökade vi kapaciteten för våra tjänster inom coworking, i Stockholm och Göteborg, genom dotterbolaget United Spaces. Dessutom öppnas nya coworkinganläggningar i Uppsala och Helsingborg under 2021. Expansionen gör att vi redan under 2021 kan ta emot dubbelt så många medlemmar som idag. Hos United Spaces kan medlemmarna enkelt utöka eller minska sina kontorsytor och samtidigt få maximal service för sin verksamhet i de allra bästa lägena.

I det interna labbet Next20 utvecklar Castellum löpande idéer och koncept för nya tjänsteerbjudanden som testas både inom bolaget och på hyresgästerna.

Under året har Castellum-appen och digitala lås lanserats på en rad fastigheter, liksom belysning som främjar naturlig dygnsrytm i kontorsmiljö. Genom att arbeta på detta sätt knyts expertis, teknik och kundbehov ihop.