Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020

Inledning

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Castellum AB (publ), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående resultat- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 12 i årsredovisningen för 2020. Information om People Committees arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 12 i årsredovisningen för 2020.

Bolagets utveckling under 2020

En sammanfattning över bolagets övergripande resultat och utveckling presenteras på kvartalsoeversikt i flerårsöversikt i årsredovisningen för 2020.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast lön, pensionsförmåner, rörlig ersättning samt icke-monetära förmåner. Den rörliga ersättningen ska syfta till att främja långsiktigt värdeskapande inom koncernen, genom att främja Castellums affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete, och ska utgå inom ramen för ett resultat- och aktiekursrelaterat incitamentsprogram. Programmets utformning ska ta sin utgångspunkt i målsättningen att sammanlänka koncernledningens intressen med aktieägarnas intressen genom att de ledande befattningshavarna också är aktieägare i Castellum samt att öka andelen av den totala ersättningen som är kopplad till koncernens utveckling.

Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna kommer finnas tillgängligt på Bolagsstämma senast tre veckor före årsstämman 2021. Ingen ersättning till ledande befattningshavare har krävts tillbaka från bolaget.

Resultat- och aktiekursrelaterad ersättning

Castellum har ett resultat- och aktiekursbaserat incitamentsprogram som gäller för perioden 2020–2023 (och ett motsvarande program för perioden 2017–2020 som löpte ut under räkenskapsåret 2020). Incitamentsprogrammen följer samma modell och består av två delar, en del som baseras på varje års resultat och en del som baseras på Castellumaktiens totalavkastning över en treårsperiod. Deltagarna i det resultat- och aktiekursbaserade incitamentsprogrammet förbinder sig att förvärva Castellumaktier för minst halva beloppet av utfallande rörlig ersättning efter skatt.

Den årsvisa resultatbaserade ersättningen

Den årsvisa resultatbaserade ersättningen baseras på tillväxt i förvaltningsresultatet per aktie (d.v.s. kassaflödesbaserad tillväxt) samt på en helhetsbedömning av utvecklingen av vissa individuellt målsatta faktorer som styrelsen, efter samråd med verkställande direktören, beslutar prioritera under det aktuella räkenskapsåret. För full rörlig ersättning med koppling till förvaltningsresultatet krävs en 10 %-ig årlig tillväxt. Vid tillväxt i spannet 0–10 % sker en linjär beräkning av utfallet och den ersättning som skall utgå. Om ersättning skall utgå sker utbetalning i form av lön årsvis efter det att bokslutet fastställs. Ersättningen har en ettårig prestations- och intjänandeperiod och maximalt utfall för den årsvisa resultatbaserade ersättningen uppgår till en halv fast årslön för respektive år.

Individuellt målsatta faktorer

En del i den årsvisa resultatbaserade delen av incitamentsprogrammet består av individuellt målsatta faktorer. De individuellt målsatta faktorerna för den verkställande direktörens ersättning har valts för att sammanlänka verkställande direktörens intressen med aktieägarnas intressen. Valet av de individuellt målsatta faktorerna för år 2020 har baserats på de strategiska mål som styrelsen beslutat att prioritera för året. De individuellt målsatta faktorerna ska över tid bidra till bolagets hållbarhetsmål.

Den treåriga aktiekursrelaterade ersättningen

Den treåriga aktiekursrelaterade ersättningen baseras dels på Castellumaktiens totalavkastning i absoluta tal under treårsperioden, dels på Castellumaktiens totalavkastning i jämförelse med index för fastighetsaktier i Sverige, Storbritannien och Eurozonen under mätperioden. För full rörlig ersättning enligt det treåriga programmet krävs dels att totalavkastningen uppgår till minst 50 % under perioden, dels att totalavkastningen överstiger respektive indexutveckling med minst 5 %-enheter under perioden. Vid ett utfall i spannet 0–50 % respektive 0–5 %-enheter sker en linjär beräkning av utfallet och den ersättning som skall utgå. Om ersättning skall utgå sker utbetalning i form av lön efter utgången av den treåriga mätperioden. Den aktiekursrelaterade ersättningen har en treårig prestations- och intjänandeperiod och maximalt utfall för den treåriga aktiekursrelaterade ersättningen uppgår till en och en halv fast årslön för treårsperioden.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2020 (mkr)1)

 

 

1 Fast ersättning

 

2 Rörlig ersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

Befattningshavare

 

Grundlön2)

 

Icke-monetära förmåner3)

 

Ettårig

 

Treårig4)

 

3 Extra­ordinära poster

 

4 Pensions­förmåner

 

5 Total­ersättning

 

6 Andelen fast resp. rörlig ersättning5)

Henrik Saxborn (VD)

 

4,7

 

0,1

 

1,7

 

5,1

 

0

 

1,5

 

13,1

 

48,1 %/51,9 %

1.

Med undantag för treårig aktiekursrelaterad rörlig ersättning redovisar tabellen ersättning som belöper på år 2020. Treårig aktiekursrelaterad rörlig ersättning redovisas i den mån den är utbetald i enlighet med vad som anges i kolumn 3 i Tabell 2a nedan.

2.

Inklusive semesterersättning om 0,6 mkr.

3.

Sjukvårdsförsäkring, mobiltelefon och bilförmån

4.

Utbetald ersättning enligt den treåriga aktiekursrelaterade ersättningen såsom framgår av kolumn 3 i Tabell 2a nedan.

5.

Pensionsförmåner (kolumn 4), som i sin helhet avser grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Tabell 2A – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: utbetald ersättning

Befattningshavare

 

Programmets namn

 

1 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten

 

2 Relativ viktning av prestationskriterier

 

3 a) Uppmätt prestation och
b) ersättningsutfall

Henrik Saxborn (VD)

 

Årsvis resultatbaserad ersättning

 

Ökning av förvaltningsresultat per aktie med 10 %

 

75 %

 

a) 72 %
b) 1 261 980 kr

 

 

Minska total kostnadsbild

 

6,25 %

 

a) 100 %
b) 146 063 kr

 

 

Genomföra proaktiva kundmöten

 

6,25 %

 

a) 100 %
b) 146 063 kr

 

 

Nettouthyrning

 

6,25 %

 

a) 100 %
b) 146 063 kr

 

 

Uppfyllnad av mål för koncernledningen

 

6,25 %

 

a) 0 %
b) 0 kr

 

Treårig aktiekursrelaterad ersättning 2017/2020

 

Totalavkastning om 50 % för 2017/2020

 

50 %

 

a) 100 %
b) 3 394 503 kr

 

 

Totalavkastning 5 % högre än index för fastighetsaktier i Sverige

 

25 %

 

a) 0 %
b) 0 kr

 

 

Totalavkastning 5 % högre än index för fastighetsaktier i Eurozonen

 

13,9 %

 

a) 100 %
b) 942 918 kr

 

 

Totalavkastning 5 % högre än index för fastighetsaktier i Storbritannien

 

11,1 %

 

a) 100 %
b) 754 334 kr

Tabell 2B – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: preliminär avräkning icke utbetald aktiekursrelaterad ersättning

Befattningshavare

 

Programmets namn

 

1 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten

 

2 Relativ viktning av prestationskriterier

 

3 a) Preliminär uppmätt prestation och
b) preliminärt ersättningsutfall1)

Henrik Saxborn (VD)

 

Treårig aktiekursrelaterad ersättning 2020/2023

 

Totalavkastning om 50 % för 2020/20232)

 

50 %

 

a) 78 %
b) 532 369 kr

 

 

Totalavkastning 5 % högre än index för fastighetsaktier i Sverige2)

 

25 %

 

a) 0 %
b) 0 kr

 

 

Totalavkastning 5 % högre än index för fastighetsaktier i Eurozonen2)

 

13,9 %

 

a) 100 %
b) 189 297 kr

 

 

Totalavkastning 5 % högre än index för fastighetsaktier i Storbritannien2)

 

11,1 %

 

a) 100 %
b) 151 438 kr

1.

I kolumn 3 i Tabell 2b redovisas preliminär uppmätt prestation och preliminärt ersättningsutfall tidsjusterat för den tid av programmet som belöpt år 2020.

2.

Prestationsperioden löper fortfarande.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets förvaltningsresultat

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets förvaltningsresultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (mkr)

 

 

2020

 

2020 mot 2019

 

2019 mot 2018

 

2018 mot 2017

 

2017 mot 2016

 

2016 mot 2015

Ersättning till verkställande direktören1)

 

9,9

 

+1,4 (+16 %)

 

–2,2 (–21 %)

 

+2,5 (+30 %)

 

–0,9 (–10 %)

 

+2,8 (+44 %)

Förvaltningsresultat

 

3 380

 

+234 (+7 %)

 

+194 (+7 %)

 

+422 (+17 %)

 

+465 (+23 %)

 

+532 (+35 %)

Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda2) i koncernen

 

0,8

 

+0,1 (+13 %)

 

+0,0 (+4 %)

 

+0,1 (+16 %)

 

–0,1 (–13 %)

 

+0,1 (+20 %)

1.

För att möjliggöra jämförelse, samt med anledning av att den treåriga aktiekursrelaterade ersättningen enbart betalas ut var tredje år, presenteras ersättningen till verkställande direktören i Tabell 3 motsvarande den ersättning som redovisas i ersättningsnoten i respektive årsredovisning. Ersättningen till verkställande direktören i Tabell 3 kan därför skilja sig från den ersättning som redovisas i Tabell 1.

2.

Exklusive medlemmar i koncernledningen.

Göteborg i februari 2021

CASTELLUM AB (publ)

Styrelsen