Not 22 Finansiell riskhantering

Finansiering

Fastigheter är en långfristig tillgång som kräver långfristig finansiering med fördelning mellan eget kapital och räntebärande skulder. Castellums krediter kan säkerhetsmässigt indelas i nedanstående kategorier:

  • Krediter mot ställande av säkerhet i form av Castellums reversfordringar på dotterbolagen med däri pantförskrivna fastighetsinteckningar.
  • Krediter direkt till dotterbolag mot ställande av säkerhet i form av pantförskrivna fastighetsinteckningar. Krediter direkt mot dotterbolag kompletteras i merparten av fallen med moderbolagets borgen.
  • Krediter utan ställande av säkerhet, s.k. blancokrediter.
  • Emission av obligationer utan ställande av säkerhet.
  • Emission av företagscertifikat utan ställande av säkerhet.

Oavsett typ av kreditavtal innehåller avtalen sedvanliga uppsägningsvillkor samt i vissa fall omförhandlingsvillkor vid förändrad verksamhetsinriktning och avnotering. Om kreditgivaren påkallar rätten till sådan omförhandling och parterna inte kan komma överens finns i kreditavtalen fastställda avvecklingstider för de kreditavtal som omfattas av sådana villkor.

Utnyttjade krediter som säkerställs med fastighetsinteckningar uppgick vid årets utgång till 7 588 mkr (7 249). Säkerställningar kompletteras i merparten av fallen med garanti om belåningsgrad och räntetäckningsgrad, så kallade ”financial covenants”, innebärande att belåningsgraden ej får överstiga 65 % och räntetäckningsgraden ej får understiga 150 %. Brytande av 55 % belåningsgrad medför i vissa kreditavtal dyrare finansieringskostnader. I samtliga fall är garanti till kreditgivare utfärdad med betryggande marginal till Castellums mål för kapitalstruktur.

Finanspolicy

Den finansiella verksamheten i Castellum bedrivs i enlighet med den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Castellum ska ha en låg finansiell risk, innebärande en belåningsgrad som varaktigt ej ska överstiga 50 % och en räntetäckningsgrad om minst 200 %. Den finansiella verksamheten i Castellum ska bedrivas på ett sådant sätt att behovet av lång- och kortfristig finansiering och likviditet säkerställs. Vidare ska räntenettot vid var tid optimeras med hänsyn tagen till vald finansiell risknivå. I finanspolicyn anges även övergripande ansvarsfördelning samt hur rapportering och uppföljning av de finansiella riskerna ska ske. De finansiella riskerna följs upp och rapporteras kvartalsvis till styrelsen. Som ett led i att ständigt förbättra och anpassa den finansiella riskhanteringen har styrelsen en årlig översyn av finanspolicyn.

I moderbolaget finns en från finansfunktionen skild redovisnings- och kontrollfunktion för den finansiella verksamheten och de finansiella riskerna.

Riskhantering

Castellum genomför finansiella transaktioner utifrån en bedömning av koncernens samlade behov av långfristig finansiering, likviditet och önskad ränterisk. Den finansiella riskhanteringen sker således på portföljnivå. Portföljhantering av upplåning innebär att en koncernintern transaktion såsom t.ex. ett internt lån inte replikeras av en identisk extern transaktion utan kort- eller långfristiga krediter upptas efter bedömning av koncernens samlade finansieringsbehov.

För en kostnadseffektiv hantering av ränterisken görs bedömning av den ränterisk som uppstår vid lösen av eller upptagande av ny enskild kredit med kort räntebindning, varefter räntederivattransaktioner genomförs vid behov för att uppnå önskad räntebindningstid på den totala upplåningen. Castellums internbank arbetar med koncernkontosystem för att möjliggöra nettohantering av koncernens betalningsflöden.

Finansieringsrisk

Krav på långfristig finansiering innebär att Castellum eftersträvar lång kapitalbindning för att begränsa finansieringsrisken. För att uppnå maximal flexibilitet är utnyttjade krediter i bank i huvudsak revolverande, d.v.s. krediterna omsätts vanligtvis inom 1–3 månader. Korta revolverande krediter möjliggör normalt amortering vid varje omsättningstillfälle utan marginalbrytningsersättning eller annan kompensation till kreditgivare. Strävan är att minimera de räntebärande skulderna och kassalikviditet ska i första hand användas för att minska utestående skulder.

För att säkerställa Castellums behov av långfristig finansiering och likviditet arbetar bolaget kontinuerligt med att omförhandla och vid behov tillföra nya krediter. Castellum hade vid årets utgång kreditavtal om 63 500 mkr (60 604), varav långfristigt uppgick till 46 894 mkr (49 433) och kortfristigt till 16 606 mkr (11 171). Av utnyttjad lånevolym vid utgången av året var 29 693 mkr (30 233) långfristigt och 15 866 mkr (10 420) kortfristigt.

Netto räntebärande skulder efter avdrag för likviditet om 161 mkr (173) uppgick till 45 559 mkr (40 653), varav 29 127 mkr (27 512) avser utestående obligationer och 8 844 mkr (5 136) utestående företagscertifikat (nominellt 29 145 mkr respektive 8 853 mkr).

Under året har kreditfaciliteter i bank om ca 1 620 mkr nytecknats, ca 7 400 mkr omförhandlats och ca 4 000 mkr avslutats. Vidare har Castellum under året emitterat nominellt 5 250 mkr inom ramen för Castellums MTN-program, medan obligationer om nominellt 3 250 mkr har förfallit. I slutet av året höjdes rambeloppet för det svenska MTN-programmet till 25 000 mkr.

För utnyttjad lånevolym var genomsnittlig kapitalbindning inklusive förlängningsoptioner vid årsskiftet 3,8 år (3,8), medan genomsnittlig kreditprislöptid vid samma tidpunkt var 3,0 år (3,2). Skuldkvoten vid utgången av perioden uppgick till 11 (10).

Kreditavtal/-ramar

 

Belopp, mkr

 

Utnyttjat, mkr

Långfristiga bindande låneavtal i bank

 

22 729

 

5 528

Kortfristiga bindande låneavtal i bank

 

2 000

 

2 000

Checkkredit

 

800

 

60

Summa låneavtal

 

25 529

 

7 588

MTN-program (ram 25 000 mkr)

 

19 300

 

19 300

EMTN-program (ram 2 000 meur)

 

9 827

 

9 827

Företagscertifikat (ram 10 000 mkr)

 

8 844

 

8 844

Summa

 

63 500

 

45 559

Förfallostrukturen för kreditavtalen nedan visar när i tiden kreditavtalen förfaller till omförhandling eller amortering.

 

 

 

 

Utnyttjat i

Kreditavtalens förfallostruktur

 

Avtal, mkr

 

Bank

 

MTN/Cert

 

Totalt

 

Andel %

0–1 år

 

16 606

 

2 071

 

13 795

 

15 866

 

35 %

1–2 år

 

9 310

 

814

 

3 996

 

4 810

 

11 %

2–3 år

 

16 799

 

880

 

7 619

 

8 499

 

19 %

3–4 år

 

2 456

 

11

 

2 445

 

2 456

 

5 %

4–5 år

 

8 204

 

11

 

3 793

 

3 804

 

8 %

>5 år

 

10 125

 

3 801

 

6 323

 

10 124

 

22 %

Totalt

 

63 500

 

7 588

 

37 971

 

45 559

 

100 %

Ränterisk

Förändring av marknadsränta och kreditmarginal påverkar finansnettot. Hur snabbt och med hur mycket förändringar i dessa båda komponenter påverkar beror på vald bindningstid. För att begränsa en omedelbar påverkan av förändring i marknadsräntorna har Castellum valt att arbeta med både kort och lång räntebindning. Av samma orsak har Castellum valt att teckna kreditavtal och utge certifikat och MTN/EMTN med olika löptid. Dock kommer förändringar i både marknadsräntor och kreditmarginaler alltid över tid att få genomslag i finansnettot.

Räntetäckningsgraden är det finansiella mått som beskriver ett bolags risknivå och motståndskraft för förändringar i räntenettot. Castellum har en målsättning om en räntetäckningsgrad om minst 200 %. För 2020 uppgick räntetäckningsgraden till 530 % (502). Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick per den 31 december 2020 till 2,6 år (3,3). Genomsnittlig effektiv ränta per den 31 december var 1,69 % (1,82) exkl outnyttjade kreditavtal och 1,82 % (1,99) inkl outnyttjade kreditavtal.

Kassaflödesmässig resultateffekt nästkommande 12 månader vid en ränteförändring om +/– 1 % uppgår till –165/+118 mkr. I ränteförfallostrukturen redovisas räntederivat i det segment det tidigast kan förfalla. Kreditmarginaler fördelas i intervallet för det underliggande lånet.

Kreditavtal

 

mkr2)

 

Andel, %

 

Snittränta, %1)

 

Genomsnittlig räntebind., år

0–1 år

 

22 588

 

50 %

 

1,62 %

 

0,2

1–2 år

 

3 148

 

7 %

 

0,92 %

 

1,5

2–3 år

 

5 603

 

12 %

 

2,47 %

 

2,8

3–4 år

 

1 797

 

4 %

 

1,06 %

 

3,5

4–5 år

 

2 599

 

6 %

 

1,31 %

 

4,5

>5 år

 

9 824

 

21 %

 

1,86 %

 

7,8

Totalt

 

45 559

 

100 %

 

1,69 %

 

2,6

1.

Inklusive avgifter i utnyttjade kreditavtal samt kursdifferenser i MTN.

2.

Beräknat på nettovolym räntebärande skuld och derivat.

Valutarisk

Castellum äger fastigheter i Danmark och Finland till ett värde om 9 091 mkr (7 247), vilket innebär att koncernen är exponerad för valutarisk. Castellum är också exponerad för valutarisk genom upplåning i euro. Valutarisken i upplåning är fullt säkrad och säkringsredovisas dels genom kassaflödessäkring, dels genom säkring av verkligt värde. Valutarisken hänför sig främst till resultat- och balansräkning i utländsk valuta som räknas om till svenska kronor. I de fall där valutaderivat används tillämpar Castellum säkringsredovisning för nettoinvesteringar i utlandsverksamhet. Transaktionsexponeringen i koncernen är normalt begränsad och ska i första hand hanteras genom matchning av intäkter och kostnader.

Påverkan på finansiell nettoställning vid en förstärkning av SEK med 10 % i förhållande till DKK respektive EUR uppgår till –304 mkr.

Motpartsrisk

Med motpartsrisk avses den risk som vid varje tillfälle bedöms föreligga att Castellums motparter inte fullgör sina avtalsenliga förpliktelser. Modellen framgår av avsnittet Fordringar under Redovisningsprinciper.

Castellum begränsar motpartsrisken genom krav på hög kreditvärdighet hos motparterna. Med hög kreditvärdighet avses att inget ratinginstitut anger en rating som understiger ”investment grade”. Castellums motparter utgörs av de större nordiska bankerna.

Framtida likviditetsflöde

Framtida likviditetsflöde hänförligt krediter framgår nedan. Vid beräkningen har antagits att en förfallande kredit ersätts av en ny kredit över det underliggande kreditavtalets löptid och till en Stiborränta såsom den noterades på bokslutsdagen.

Framtida likviditetsflöde krediter

År

 

Krediter IB

 

Förfall

 

Krediter UB

 

Räntekostnad, mkr

2021

 

45 559

 

–15 866

 

29 693

 

–570

2022

 

29 693

 

–5 670

 

24 023

 

–454

2023

 

24 023

 

–7 639

 

16 384

 

–360

2024

 

16 384

 

–2 456

 

13 928

 

–212

2025

 

13 928

 

–3 804

 

10 124

 

–161

2026+

 

10 124

 

–10 124

 

0

 

–249

Summa

 

 

 

–45 559

 

 

 

–2 006