Not 21 Finansiell riskhantering

Finansiering

Fastigheter är en långfristig tillgång som kräver långfristig finansiering med fördelning mellan eget kapital och räntebärande skulder. Castellums krediter kan säkerhetsmässigt indelas i nedanstående kategorier:

  • Krediter mot ställande av säkerhet i form av Castellums reversfordringar på dotterbolagen med däri pantförskrivna fastighetsinteckningar.
  • Krediter direkt till dotterbolag mot ställande av säkerhet i form av pantförskrivna fastighetsinteckningar. Krediter direkt mot dotterbolag kompletteras i merparten av fallen med moderbolagets borgen.
  • Krediter utan ställande av säkerhet, så kallade blancokrediter.
  • Emission av obligationer utan ställande av säkerhet.
  • Emission av företagscertifikat utan ställande av säkerhet.

Oavsett typ av kreditavtal innehåller avtalen sedvanliga uppsägningsvillkor samt i vissa fall omförhandlingsvillkor vid förändrad verksamhetsinriktning och avnotering. Om kreditgivaren påkallar rätten till sådan omförhandling och parterna inte kan komma överens finns i kreditavtalen fastställda avvecklingstider för de kreditavtal som omfattas av sådana villkor.

Utnyttjade krediter som säkerställs med fastighetsinteckningar uppgick vid årets utgång till 7 249 Mkr. Säkerställningar kompletteras i merparten av fallen med garanti om belåningsgrad och räntetäckningsgrad, så kallade ”financial covenants”, innebärande att belåningsgraden ej får överstiga 65% och räntetäckningsgraden ej får understiga 150%. Brytande av 55% belåningsgrad medför i vissa kreditavtal dyrare finansieringskostnader. I samtliga fall är garanti till kreditgivare utfärdad med betryggande marginal till Castellums mål för kapitalstruktur.

Finanspolicy

Den finansiella verksamheten i Castellum bedrivs i enlighet med den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Castellum ska ha en låg finansiell risk, innebärande en belåningsgrad som varaktigt ej ska överstiga 50% och en räntetäckningsgrad om minst 200%. Den finansiella verksamheten i Castellum ska bedrivas på ett sådant sätt att behovet av lång- och kortfristig finansiering och likviditet säkerställs. Vidare ska räntenettot vid var tid optimeras med hänsyn tagen till vald finansiell risknivå. I finanspolicyn anges även övergripande ansvarsfördelning samt hur rapportering och uppföljning av de finansiella riskerna ska ske. De finansiella riskerna följs upp och rapporteras kvartalsvis till styrelsen. Som ett led i att ständigt förbättra och anpassa den finansiella riskhanteringen har styrelsen en årlig översyn av finanspolicyn.

I moderbolaget finns en från finansfunktionen skild redovisnings- och kontrollfunktion för den finansiella verksamheten och de finansiella riskerna.

Riskhantering

Castellum genomför finansiella transaktioner utifrån en bedömning av koncernens samlade behov av långfristig finansiering, likviditet och önskad ränterisk. Den finansiella riskhanteringen sker således på portföljnivå. Portföljhantering av upplåning innebär att en koncernintern transaktion såsom t ex ett internt lån inte replikeras av en identisk extern transaktion utan kort- eller långfristiga krediter upptas efter bedömning av koncernens samlade finansieringsbehov.

För en kostnadseffektiv hantering av ränterisken görs bedömning av den ränterisk som uppstår vid lösen av eller upptagande av ny enskild kredit med kort räntebindning, varefter räntederivattransaktioner genomförs vid behov för att uppnå önskad räntebindningstid på den totala upplåningen. Castellums internbank arbetar med koncernkontosystem för att möjliggöra nettohantering av koncernens betalningsflöden.

Finansieringsrisk

Krav på långfristig finansiering innebär att Castellum eftersträvar lång kapitalbindning för att begränsa finansieringsrisken. För att uppnå maximal flexibilitet är utnyttjade krediter i bank i huvudsak revolverande, d v s krediterna omsätts vanligtvis inom 1–3 månader. Korta revolverande krediter möjliggör normalt amortering vid varje omsättningstillfälle utan marginalbrytningsersättning eller annan kompensation till kreditgivare. Strävan är att minimera de räntebärande skulderna och kassalikviditet ska i första hand användas för att minska utestående skulder.

För att säkerställa Castellums behov av långfristig finansiering och likviditet arbetar bolaget kontinuerligt med att omförhandla och vid behov tillföra nya krediter. Castellum hade vid årets utgång kreditavtal om 60 604 Mkr (56 358), varav långfristigt uppgick till 49 433 Mkr (45 962) och kortfristigt till 11 171 Mkr (10 396). Av utnyttjad lånevolym vid utgången av året var 30 233 Mkr (30 862) långfristigt och 10 420 Mkr (9 253) kortfristigt.

Netto räntebärande skulder efter avdrag för likviditet om 173 Mkr (243) uppgick till 40 653 Mkr (40 115), varav 27 512 Mkr (21 599) avser utestående obligationer och 5 136 Mkr (5 360) utestående företagscertifikat (nominellt 27 589 Mkr respektive 5 138 Mkr).

Under året har kreditfaciliteter i bank om ca 7 800 Mkr förlängts, ca 1 600 Mkr har avslutats och rambeloppet i Castellums MTN-program höjts till 20 000 Mkr. Castellum har även varit aktiv i obligationsmarknaden under året och obligationer om nominellt 3 300 Mkr har förfallit medan 4 100 Mkr nyemitterats inom ramen för Castellums svenska MTN-program. Dessutom har nominellt 850 MNOK emitterats på löptid tio år samt 400 MEUR emitterats på löptid sju år under Castellums EMTN-program.

För utnyttjad lånevolym var genomsnittlig kapitalbindning inklusive förlängningsoptioner vid årsskiftet 3,8 år (3,6), medan genomsnittlig kreditprislöptid vid samma tidpunkt var 3,2 år (3,0). Skuldkvoten vid utgången av perioden uppgick till 10 (11).

Kreditavtal/-ramar

 

Belopp, Mkr

 

Utnyttjat, Mkr

Långfristiga bindande låneavtal i bank

 

26 240

 

7 138

Kortfristiga bindande låneavtal i bank

 

916

 

916

Checkkredit

 

800

 

–49

Summa låneavtal

 

27 956

 

8 005

MTN-program (ram 20 000 Mkr)

 

17 287

 

17 287

EMTN-program (ram 2 000 MEUR)

 

10 225

 

10 225

Företagscertifikat (ram 10 000 Mkr)

 

5 136

 

5 136

Summa

 

60 604

 

40 653

Förfallostrukturen för kreditavtalen nedan visar när i tiden kreditavtalen förfaller till omförhandling eller amortering.

 

 

 

 

Utnyttjat i

Kreditavtalens förfallostruktur

 

Avtal, Mkr

 

Bank

 

MTN/Cert

 

Totalt

0–1 år

 

11 171

 

2 036

 

8 384

 

10 420

1–2 år

 

6 962

 

2 011

 

4 951

 

6 962

2–3 år

 

10 335

 

842

 

3 243

 

4 085

3–4 år

 

22 139

 

1 628

 

7 561

 

9 189

4–5 år

 

1 609

 

11

 

1 598

 

1 609

>5 år

 

8 388

 

1 477

 

6 911

 

8 388

Totalt

 

60 604

 

8 005

 

32 648

 

40 653

Ränterisk

Förändring av marknadsränta och kreditmarginal påverkar finansnettot. Hur snabbt och med hur mycket förändringar i dessa båda komponenter påverkar beror på vald bindningstid. För att begränsa en omedelbar påverkan av förändring i marknadsräntorna har Castellum valt att arbeta med både kort och lång räntebindning. Av samma orsak har Castellum valt att teckna kreditavtal och utge certifikat och MTN/EMTN med olika löptid. Dock kommer förändringar i både marknadsräntor och kreditmarginaler alltid över tid att få genomslag i finansnettot.

Räntetäckningsgraden är det finansiella mått som beskriver ett bolags risknivå och motståndskraft för förändringar i räntenettot. Castellum har en målsättning om en räntetäckningsgrad om minst 200%. För 2019 uppgick räntetäckningsgraden till 502% (454%). Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick per 31 december 2019 till 3,3 år (3,1). Genomsnittlig effektiv ränta per 31 december var 1,82% (1,91%) exkl outnyttjade kreditavtal och 1,99% (2,05%) inkl outnyttjade kreditavtal.

Marginaler och avgifter på kreditavtal är fastställda med en genomsnittlig löptid om 3,2 år (3,0).

Kassaflödesmässig resultateffekt nästkommande 12 månader vid en ränteförändring om +/– 1% uppgår till –88/+56 Mkr. I ränteförfallostrukturen redovisas räntederivat i det segment det tidigast kan förfalla. Kreditmarginaler fördelas i intervallet för det underliggande lånet.

Löptid

 

Räntebärande skuldvolym, Mkr

 

Utgående snittränta

 

Volym betala ränta, Mkr

 

Utgående betala ränta

 

Volym erhålla ränta, Mkr

 

Utgående erhålla ränta

 

Utgående portfölj­
snitt­
ränta**

 

Genomsnittlig ränte­
bindning

*

Inklusive avgifter i kreditavtal samt kursdifferenser i MTN

**

Beräknat på nettovolymen räntebärande skuld och derivat.

0–1 år

 

22 882

 

1,1%*

 

5 323

 

1,1%

 

–14 719

 

0,2%

 

2,19%

 

0,2 år

1–2 år

 

4 550

 

1,4%

 

1 350

 

0,0%

 

 

 

1,11%

 

1,4 år

2–3 år

 

1 148

 

2,1%

 

1 600

 

0,0%

 

 

 

0,89%

 

2,5 år

3–4 år

 

5 959

 

2,1%

 

4 600

 

2,6%

 

–4 766

 

2,2%

 

2,39%

 

3,8 år

4–5 år

 

300

 

2,3%

 

900

 

0,4%

 

 

 

0,90%

 

4,5 år

5–10 år

 

5 814

 

1,4%

 

10 958

 

1,8%

 

–5 246

 

1,3%

 

1,80%

 

7,7 år

Totalt

 

40 653

 

1,4%

 

24 731

 

1,5%

 

–24 731

 

0,8%

 

1,82%

 

3,3 år

Valutarisk

Castellum äger fastigheter i Danmark och Finland till ett värde om 7 247 Mkr (6 895), vilket innebär att koncernen är exponerad för valutarisk. Castellum är också exponerad för valutarisk genom upplåning i euro. Valutarisken i upplåning är fullt säkrad och säkringsredovisas dels genom kassaflödessäkring, dels genom säkring av verkligt värde. Valutarisken hänför sig främst till resultat- och balansräkning i utländsk valuta som räknas om till svenska kronor. I de fall där valutaderivat används tillämpar Castellum säkringsredovisning för nettoinvesteringar i utlandsverksamhet. Transaktionsexponeringen i koncernen är normalt begränsad och ska i första hand hanteras genom matchning av intäkter och kostnader.

Påverkan på finansiell nettoställning vid en förstärkning av SEK med 10% i förhållande till DKK respektive EUR uppgår till –175 Mkr.

Motpartsrisk

Med motpartsrisk avses den risk som vid varje tillfälle bedöms föreligga att Castellums motparter inte fullgör sina avtalsenliga förpliktelser. Moddellen framgår av avsnittet Fordringar under Redovisningsprinciper.

Castellum begränsar motpartsrisken genom krav på hög kreditvärdighet hos motparterna. Med hög kreditvärdighet avses att inget ratinginstitut anger en rating som understiger ”investment grade”. Castellums motparter utgörs av de större nordiska bankerna.

Framtida likviditetsflöde

Framtida likviditetsflöde hänförligt krediter framgår nedan. Vid beräkningen har antagits att en förfallande kredit ersätts av en ny kredit över det underliggande kreditavtalets löptid och till en Stiborränta såsom den noterades på bokslutsdagen.

Framtida likviditetsflöde krediter

År

 

Krediter IB

 

Förfall

 

Krediter UB

 

Räntekostnad, Mkr

2019

 

40 653

 

–10 420

 

30 234

 

–584

2020

 

30 234

 

–6 962

 

23 272

 

–486

2021

 

23 272

 

–4 085

 

19 187

 

–404

2021

 

19 187

 

–9 189

 

9 998

 

–306

2022

 

9 998

 

–1 609

 

8 389

 

–152

2023

 

8 389

 

–1 365

 

7 024

 

–125

2023+

 

7 024

 

–7 024

 

 

–188

Summa

 

 

 

–40 653

 

 

 

–2 244