Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsarbetet omfattar hela verksamheten och styrs via ett ledningssystem som består av gemensamma policys, riktlinjer, övergripande mätbara mål samt detaljerade handlingsplaner. Utgångspunkten i arbetet är att följa upp, dokumentera, utvärdera och förbättra. Castellum utgår från försiktighetsprincipen vilken är integrerad i Castellums hållbarhetspolicy och verksamhetsprocesser och följs upp via bolagets miljöledningssystem. Castellum är certifierat enligt ISO14001 för att upprätthålla ett strukturerat miljöarbete.

Castellums VD är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet, vilket inkluderar klimatrelaterade risker. Hållbarhetschefen driver och utvecklar hållbarhetsarbetet för koncernen, vilket inkluderar bolagets klimatarbete och rapporterar direkt till VD löpande. Hållbarhetschefen informerar vidare hela koncernledningen om arbetet vid minst 4 gånger per år. Företaget har inte haft behov av att inrätta någon speciell klimatkommitté på ledningsnivå. För respektive region finns en dedikerad hållbarhetsansvarig där arbetet bedrivs integrerat i verksamheten. Arbetet som hållbarhetschef och hållbarhetsansvarig innefattar att se till att bolagets hållbarhetspolicy efterlevs, att implementera åtgärder som leder mot Castellums hållbarhetsmål samt övervaka klimatrelaterade risker och möjligheter.

Castellums styrelse antar årligen hållbarhetspolicy och uppförandekoder samt diskuterar och följer löpande upp arbetet.

Castellums hållbarhetsarbete bygger på engagerade och kunniga medarbetare och utbildning i hållbarhetsfrågor sker kontinuerligt. Samtliga medarbetare på Castellum genomgår en obligatorisk webbaserad utbildning inom hållbarhet, mångfald och uppförandekoder och är en del av introduktionen för nya medarbetare.

Varje år ses bolagets hållbarhetsrisker över, vilket också inkluderar klimatrelaterade risker och möjligheter. Detta är en del av bolagets ordinarie risköversyn och rapporteras till styrelsen.

Hållbarhetsstyrning

 

 

 

 

Ekonomisk hållbarhet

 

Ekologisk hållbarhet

 

Social hållbarhet

 

 

GRI Standarder

 

GRI 201: Ekonomiskt resultat
GRI 207: Skatt

 

GRI 302: Energi
GRI 303: Vatten
GRI 305: Utsläpp
GRI 306: Avfall
GRI 307: Efterlevnad miljö
GRI 308: Utvärdering leverantörer avseende miljö
C1: Produktansvar

 

GRI 205: Antikorruption
GRI 401: Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
GRI 403: Hälsa och säkerhet
GRI 404 Utbildning
GRI 405: Mångfald och jämställdhet
GRI 413: Lokala samhällen
GRI 414: Utvärdering leverantörer avseende sociala kriterier
GRI 416: Kunders hälsa och säkerhet

GRI 103-1

 

Varför är området viktigt för oss?

 

Att leverera ett långsiktigt hållbarhet ekononomiskt resultat och betala skatt är en förutsättning för verksamhetens fortsatta utveckling.

 

Genom att på ett effektivt sätt nyttja naturresurser och vidta försiktighetsprincipen kan vi minska vår påverkan. Detta innebär också att säkerställa efterlevnad och ansvar vid utveckling av våra fastigheter.

 

Att våra medarbetare mår bra, utvecklas och erbjuds en trygg arbetsmiljö är en nyckel till att bolaget fortsatt utvecklas i en positiv riktning. Förutom våra medarbetare är det viktigt att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt med hög etik och stark moralisk kompass jämtemot våra övriga intressenter.

 

Ansvar och påverkan i värdekedjan

 

Vårt ansvar är att möta behovet från kunder. Vi utvecklar primärt fastigheterna tillsammans kunderna, men också andra intressentgrupper inkluderas i dessa processer. Vi bidrar tillsammans med kunderna till påverkan, som sker vid byggnation, inköp, förvaltning och utveckling.

 

Vårt ansvar är att använda resurser effektivt i vår verksamhet och samtidigt ställa krav på leverantörer och samarbeta med kunder. Vi bidrar, tillsammans med leverantörer och kunderna till påverkan som sker vid byggnation, inköp, förvaltning och utveckling.

 

Vi har ett formellt ansvar för medarbetarna och eftersträvar en målorienterad organisation där alla känner sig engagerade. Vi ansvarar för att ställa tydliga krav på leverantörer och de har ett stort ansvar att efterleva dessa. Vi har en direkt påverkan på våra medarbetares arbetsvardag vid byggnation, förvaltning och inköp, men också för att våra fastigheter är säkra för användarna och lokalsamhället.

 

Begränsningar i rapportering

 

Hållbarhetsdata som redovisas gäller Castellum som koncern. Inga begränsningar finns i rapporteringen.

 

Hållbarhetsdata som redovisas gäller Castellum som koncern. Vi fokuserar på egen verksamhet, från planering till genomförande och förvaltning. Vi rapporterar även koldioxidutsläpp från såväl uppströms som nedströms i värdekedjan. Eventuellt saknad data anges vid respektive tabell.

 

Rapportering sker i första hand för medarbetare med kompletterande uppgifter från leverantörer där det finns tillgängligt. Vi rapporterar inte uppgifterna om kunderna och användarna. Eventuellt saknad data anges vid respektive tabell.

GRI 103-2

 

Hur vi arbetar

 

Vi utvecklar våra fastigheter beaktat dagens och framtidens behov i dialog med kunder och andra intressenter.

 

Genom att säkerställa resurseffektiv användning av material och naturresurser men också effektivt nyttjande av lokaler. Mer kan läsas under kapitel planeten och framtidssäkring.

 

Genom att tydligt strukturera krav och förväntningar på våra medarbetare och leverantörer. Mer kan läsas under kapitel välbefinnande och uppförande.

 

Vi vill uppnå följande

 

Målet är att uppnå värdeskapande arbetsplatser för oss och våra kunder.

 

Målet är att minska vår klimatpåverkan och till 2030 uppnå klimatneutralitet.

 

Vi vill skapa en hälsosam, riskfri och inspirerande arbetsplats där människor känner engagerade och motiverade. Detta ska ske med hög affärsetik och ansvarstagande.

 

Policyer

 

 • Hållbarhetspolicy
 • Ekonomihandbok
 • Finanspolicy
 • Hållbarhetspolicy
 • Skattepolicy
 • Övriga rutiner

 

 • Hållbarhetspolicy
 • Riktlinjer för hållbarhetsmål
 • Uppförandekod
 • Uppförandekod för leverantörer
 • Riktlinjer för hållbara fordon och resor
 • Övriga rutiner

 

 • Hållbarhetspolicy
 • Riktlinjer för hållbarhetsmål
 • Arbetsmiljöhandbok och arbetsmiljöpolicy
 • Uppförandekod
 • Uppförandekod för leverantörer
 • Personalhandbok och Chefshandbok
 • Process för intern kontroll
 • Övriga rutiner

 

Åtaganden utöver svenska lagar och riktlinjer

 

 • Stödjer FN Global Compact

 

 • Science Based Target-initiative
 • Anslutna till Fossilfritt Sverige
 • Certifiering av byggnader
 • Stödjer FN Global Compact

 

 • Stödjer FN Global Compact

 

Mål

 

 • Tillväxt i förvaltningsresultat
 • Nettoinvesteringar
 • Låg finansiell risk
 • Nöjda kunder (NKI)

 

 • Klimatneutralitet 2030
 • Energieffektivisering
 • Andel certifierade byggnader
 • 100 % förnybar energi
 • Fossilfria fordon

 

 • Låg sjukfrånvaro
 • Mångfald och jämställdhet
 • Högt förtroendeindex

 

Särskilda processer, projekt, program och initiativ

 

 

 

 • Miljöledningssystem
 • Metod för klimatberäkningar
 • E-learning i hållbarhet

 

 • Visselblåsarfunktion
 • E-learning i uppförandekod och mångfald

GRI 103-3

 

Utvärdering av styrning

 

 • Analys av Nöjd Kund Index (NKI)
 • Policyer utvärderas årligen och fastställs av styrelsen.

 

 • Uppföljning av resursanvändning och växthusgasutsläpp.
 • Uppföljning av resursanvändning, miljöledningsystem och produktansvar görs inom ramen för Ledningens. genomgång årligen.
 • Policyer utvärderas årligen och fastställs av styrelsen.

 

 • Uppföljning av intern kontroll.
 • Uppföljning av ärenden i visselblåsarfunktionen i Revision- och Finansutskott.
 • Uppföljning av Mångfald och jämställdhet, lokala samhällen, hälsa och säkerhet, utvärdering leverantörer avseende sociala kriterier vid Ledningens genomgång årligen.
 • Policyer utvärderas årligen och fastställs av styrelsen.

Läs mer om ansvarsfördelning och kontrollmekanismer i Bolagsstyrningsrapporten på Bolagsstyrningsrapport. Läs mer om mål och utfall på Fokusområde.

Samtliga Castellums fastigheter och enheter ingår.