Legal årsredovisning

Den legala årsredovisningen, som innehåller förvaltningsberättelse och finansiella rapporter, omfattar sidorna 12–119 och Ekonomisk redovisning och finansiella rapporter. Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande belopp föregående år. EPRA:s nyckeltal (European Public Real Estate Association) redovisas under avsnittet Aktien. Beräkning och definitioner av finansiella/alternativa nyckeltal finns på sidorna Finansiella nyckeltal.

Castellum redovisar i enlighet med GRI Standards, nivå core. Hållbarhetsredovisningen, som har översiktligt granskats av revisorer, framgår av sidhänvisningar i GRI-index på sidan GRI-index. GRI-index refererar till Castellums hållbarhetsdata 2020 samt till fördjupad hållbarhetsinformation på sidorna Hållbarhetsnoter. EPRA-index presenteras på sidan EPRA: Index och TCFD-index på sidan TCFD.

Castellums lagstadgade hållbarhetsrapport finns på följande sidor: affärsmodell sidorna Strategi och Strategi och måluppföljning, miljöfrågor sidorna Strategi och måluppföljning, Agenda för den hållbara staden, Fastighetsbestånd 2020, Fokusområde planeten och Fokusområde framtidssäkring, Klimatscenarier, Hållbarhetsrisker och klimatrelaterade risker, Hållbarhetsarbete och åtagande, Miljö- och klimatdata, Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA, EPRA: Miljöindikatorer, EPRA: Sociala indikatorer och EPRA: Index, sociala förhållanden och personalrelaterade frågor sidorna Strategi och måluppföljning, Agenda för den hållbara staden, Fokusområde framtidssäkring, Fokusområde välbefinnande, Fokusområde uppförande, Hållbarhetsrisker och klimatrelaterade risker, Människan, Hållbarhetsarbete och åtagande, Medarbetardata, Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA, EPRA: Miljöindikatorer och EPRA: Sociala indikatorer, respekt för mänskliga rättigheter sidorna Agenda för den hållbara staden, Fokusområde uppförande, Hållbarhetsrisker och klimatrelaterade risker, Människan, Hållbarhetsarbete och åtagande, Medarbetardata och antikorruption sidorna Fokusområde framtidssäkring, Hållbarhetsrisker och klimatrelaterade risker, Compliance och Intern kontroll samt mångfald i styrelsen sidan Valberedning.