Hållbarhetsarbete och åtagande

Ansvarsfull samhällsutvecklare

Castellum ska som ansvarsfull samhällsutvecklare vara med och driva utvecklingen framåt. Castellum betraktar försiktighetsprincipen och samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav och strävar efter ständiga förbättringar i syfte att främja en hållbar utveckling.

Ställning till klimatförändringar och planetens gränser

Castellum erkänner de vetenskapliga bevis om att mänsklig aktivitet accelererar klimatförändringarna. Att överskrida planetens gränser innebär stora risker för vår framtid. För att bidra till den globala agendan ska Castellum därför styra och målsätta verksamheten i linje med FN Sustainable Development Goals och det internationella klimatavtalet. För att framtidssäkra Castellums portfölj ska byggnader energieffektiviseras, livscykelperspektiv beaktas vid investeringar, ansvar tas för naturresurser och biologisk mångfald, andelen förnybar energi ökas och verksamheten anpassas till klimatförändringarna. Castellum ska vara engagerade i våra kunders och myndigheters klimatplaner och policys, visa ledarskap och i möjligaste mån inspirera branschen till att bli mer klimatanpassad.

Castellum ser påverkan från ett förändrat klimat som en betydande risk vilket, på lång sikt, utgör ett hot mot vår verksamhet, våra fastigheter och hyresgäster. Om extremt väder uppstår, t.ex. översvämning eller kraftigt regn, orsakar det skador och störningar på flera sätt: direkt på fastigheten eller på närliggande infrastruktur t.ex. strömavbrott, avloppsvatten som tränger upp ur avlopp eller störningar i kommunikationen till och från våra fastigheter. Castellum har därför implementerat specifika riskanalysprocesser för alla investeringar i syfte att ta hänsyn till klimatrisker såsom risker för översvämning, erosion av land och utsatthet för extremväder.

Science Based Targets initiative (SBT) är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN, World Resource Initiative (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). SBT:s syfte är att guida företag över hela världen att definiera koldioxidutsläpp och sätta vetenskapligt korrekta målsättningar i linje med Parisavtalets mål om att minska den globala uppvärmningen.

Castellum har som första fastighetsbolag i Norden fått sitt klimatmål godkänt av SBT. Castellums mål är att till 2030 uppnå 100 % klimatneutralitet från verksamheten och därmed stötta FN:s klimatavtal och de nationella ambitionerna om ett fossilfritt Sverige.

Castellums strategi för att minska miljöpåverkan fokuserar bl.a. på följande områden:

 • Omställning till 100 % förnybar energi.
 • Reducering av energianvändningen i våra fastigheter.
 • Omställning till en fossilfri fordonsflotta till 2020.
 • Styrning mot minskad klimatpåverkan i projekt.

För att uppnå ett väl fungerande hållbarhetsarbete kommer Castellum att:

Övergripande

 • Styra verksamheten i linje med FN:s globala hållbarhetsmål.
 • Följa Castellums uppförandekod vilken bygger på FN Global Compact. Alla Castellums medarbetare och samarbetspartners ska förstå och följa respektive uppförandekod.
 • Kontinuerligt höja kompetensen inom hållbarhet genom utbildning och kommunikation av hållbarhetsfrågor.
 • Regelbundet följa upp, redovisa och förbättra vårt hålbarhetsarbete.

Ekologisk hållbarhet

 • Minimera koldioxidutsläpp i scope 1, 2 och 3 (se sidorna Fokusområde planeten ) som bidrar till global uppvärmning.
 • Ansvarsfullt och effektivt använda naturresurser för att inte äventyra planetens gränser och därmed vårt klimat och framtida generationers möjligheter i en ändlig värld.
 • Bygga och förvalta med ett livscykeltänkande och främja cirkulära modeller.
 • Bidra till ökad biologisk mångfald samt begränsa användning och spridning av miljöfarliga produkter.
 • Alla fastigheter som innehafts mer än ett år ska vara miljöinventerade, dessa ska uppdateras minst vart tionde år.
 • Skapa förutsättningar för ansvarsfull hantering av avfall genom minimering av avfall, förebygga föroreningar och se avfallet som en resurs för återanvändning och återvinning.

Social hållbarhet

 • Erbjuda trygga och hälsosamma miljöer för människor i och kring våra fastigheter och för våra medarbetares välbefinnande.
 • Skapa en jämställd organisation och en mångfald som speglar samhällets sammansättning.
 • Bidra till sysselsättning och ungdomars möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
 • Engagemang i frågor av betydelse för samhällsutvecklingen.
 • Uppmärksamma och förändra diskriminerande strukturer i organisationen.
 • Vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera de bästa och mest professionella medarbetarna.

Ekonomisk hållbarhet

 • Ha en långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt i kassaflöde.
 • Skapa affärsmodeller för samverkan avseende hållbara investeringar.
 • Ha en låg finansiell och operationell risk för en god värdetillväxt i bolaget samtidigt som aktieägarna kan erbjudas en konkurrenskraftig utdelning.
 • Använda ekonomiskt och mänskligt kapital effektivt.